Organisasjon

Medlemskontingent og faktura

Geno

Medlemskontingenten i Geno for kommende år er kr 1250,-. Kontingenten er tredelt hvorav den ene delen, serviceavgiften, er momsbelagt.

Ved fakturering splittes medlemskontingenten opp i tre deler: en for medlemskontingent, en for Buskap og en som vi har valgt å benevne serviceavgift. Denne oppdelingen er regnskapsteknisk og kommer medlemmene og Geno til gode både når regnskapet og fradrag skal føres. Grunnen til oppdelingen er at Geno er lovpålagt å spesifisere merverdiavgift der det er forskjellige behandlingsregler som gjelder.

Fordeling av postene i medlemskontingenten

Kroner

Medlemskontingent

100,-

Buskap*

700,-

Serviceavgift*

450,- + mva.

Totalsum

1362,50 inkl. mva.

* Fradragsberettigede kostnader

Buskapsdelen og servicedelen er skattemessig fradragsberettigede kostnader. Den delen som benevnes medlemskontingent er ikke skattemessig fradragsberettiget.

Det er ikke mulig å velge bort en av delene i medlemskontingenten. Se tabell for oversikt over postene i medlemskontingenten.