Helse

Smittevern ved inseminering

Nå på senhøsten/tidlig vinter vet vi at mange har stort trykk på inseminering og dermed regelmessige besøk av veterinær/inseminør. Ettersom det er mange som inseminerer mye i denne tida medfører det også at det blir et stort antall gårdsbesøk per dag for de som inseminerer.

Lars Erik Heggen

Spesialveterinær/Prosjektleder for BRSV/BCoV-kontrollprogrammet

lars.heggen@animalia.no

Unngå at inseminør må passere mellom ren/uren sone mer enn høyst nødvendig ved for eksempel å informere oksevalg utenfor fjøsdøra.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Stort antall gårdsbesøk betyr et økt potensiale for smittespredning hvis ikke forholdene er lagt til rette for gode smittevernsrutiner. Denne økte aktiviteten på inseminering sammenfaller med årstiden hvor vi ser et økende omfang av smittespredning som BRSV og BCoV. Normalt forekommer den største andelen av mistenkte utbrudd av smittsom sjukdom meldt inn til Tines beredskapstelefon i tidsperioden november – mars, den kalde fine tida.

Legg til rette for smittevern

Fra egen erfaring var tida fra november til godt ut i januar en tid hvor inseminering var den største bidragsyteren til den daglige praksisen. Enkelte dager kunne det bli flere titalls insemineringer fordelt på mange produsenter selv i et mindre vaktdistrikt. Dette medførte besøk på mange gårder og travle dager hvor det tidvis var hastverk. Hos den enkelte produsent kunne dette også by på flere turer gjennom smittesluse da det kunne bli et stort antall insemineringer på en enkelt gård.

Figur. Andel grønn etterbesetninger etter blodprøve av kalv

Da er det viktig at produsentene legger forholdene til rette for veterinær slik at det kan utøves gode smittevernsrutiner og at snarveier ikke blir løsningen i en travel hverdag. Det innebærer fungerende smittesluse som benyttes slik den er tiltenkt og at det er mulighet for grundig rengjøring av insemineringsutstyr.

Begrens passeringer mellom ren/uren sone

God hygiene av person og utstyr er avgjørende for å begrense smittefare. Dette krever tilgang på egnet smittevernsbekledning, varmt og kaldt vann, såpe og at produsent for eksempel henger opp en lapp utenfor driftsbygningen der det framkommer bondens prioriterte oksevalg. Dette kan oppfattes som trivielt og av lite betydning, men bidrar med at veterinær unngår å passere mellom ren/uren sone mer enn høyst nødvendig og dermed mindre smittepotensialet.

Tabell. Meldte tilfeller med mistanke om smittsom luftveisinfeksjon og/eller diarè til Tines beredskapstelefon

År/måned

JAN

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

Totalt i året

2016

11

22

18

14

5

2

2

3

6

4

23

38

148

2017

29

25

30

17

7

4

3

4

5

25

73

156

378

2018

218

94

50

37

20

18

4

3

1

20

42

74

581

2019

78

37

33

15

22

20

19

3

5

9

28

32

301

2020

34

38

42

33

29

9

2

4

1

11

22

42

267

2021

32

15

17

17

11

5

2

6

2

5

112

Tot. Varslet 2016-21

1787

Meld fra til Tines beredskapstelefon

For å begrense smittefare er det også viktig at det meldes fra til Tines beredskapstelefon 902 50 372 ved mistanke om smittsom sjukdom. Da vil inseminører og veterinærer kunne gjøre sine tiltak for ikke å bidra til smittespredning, og potensielt forhindre sjukdom inn i din besetning. De vil da informeres om mistanken gjennom varslingstjenesten. Vi er avhengig av at alle kjenner sitt ansvar og bidrar i dugnaden som smittebekjempelse faktisk er.

Det er bestemt at kontrollprogrammet videreføres i 2022 med gratis analyse, forutsatt en tilnærmet lik prøveinngang som i 2020 og 2021.

Oppslutning om å melde fra

Skal den positive trenden med reduksjon i antall kliniske utbrudd fortsette er vi avhengig av oppslutning om å melde fra ved mistanke, og at smittevern prioriteres hos alle produsenter. Smittevern er en investering i fremtiden og vil redusere risikoen for å få smittsom sjukdom inn i besetningen betydelig. I tillegg vil dine medprodusenters forutsetning for å oppnå det samme øke. Smittebekjempelse er en dugnad og et lagspill hvor vi kan spille hverandre gode gjennom handling og innsats. Du gjør det mest for din egen del, men bidrar samtidig inn til fellesskapet.

Positiv utvikling

Utvikling på andel besetninger uten påviste antistoffer har stabilisert seg, etter en negativ trend i lengre tid. Selv om dette er en positiv utvikling, er dette noe som vi må se i et lengre tidsperspektiv før vi kan si noe med en viss sikkerhet. Men det vi vet er at det legges ned mye godt arbeid i smittevernet hos mange produsenter, og det er veldig gledelig.