Fruktbarhet

Store endringer i REDXTM -produksjonen

Geno gjør store endringer i produksjonen av kjønnsseparert sæd for å treffe etterspørselen og forventningene i markedet.

Tekst og foto
Margrete Nøkleby

Leder produksjon i Geno

margrete.nokleby@geno.no

Som eneste aktør i seminmarkedet produserer Geno kjønnsseparert sæd, REDXTM, fra NRF-rasen. Det er et stort potensial i produksjonen av kjønnssortert sæd, noe som synliggjøres ved en økning i det internasjonale salget. Den store etterspørselen gjør at Geno nå foretar store endringer i REDX-produksjonen fra mars 2022, ved å gå fra to til tre skift pr. døgn.

Historien bringer oss fremover

Geno bygger på sin historie som et offensivt avlsselskap, der utvikling for fremtiden står i fokus. Vår historie fra etableringen av organisasjonen i 1935 med bønder som ønsket forholde seg til nyere teori og reell genetisk framgang, framfor statlig styring med tradisjonell tenkning, preger oss fortsatt. Satsingen på kjønnsseparert sæd er nettopp et eksempel på det. Kjønnsseparerte hunndyrceller gjennom produktet REDXTM vil gi bønder over det ganske land store fordeler ved at hvert strå inneholder ca. 90 prosent sædceller som vil gi kvigekalver.

Kjetil Johansen Hauge tester ny app for digital og mer sikker registrering av data sammen med Carmen Panurariu og Valeria Mirutenko.

Teknologi fra ABS Global

Laboratoriet ble bygget opp i 2017, med teknologi fra ABS Global. Det er avansert teknologi, og vi har hatt våre utfordringer. 2021 var et tøft år, der vi har sett på alle ledd i prosessen. Nå er vi tydeligere på hvilke krav vi må sette til de oksene vi skal bruke. I utvelgelsen av okser som kan gå til kjønnsseparering har sædkvalitet derfor blitt et mye viktigere kriterium for Geno. Vårt laboratorium er også nå nivellert inn på de samme kvalitetskrav med hensyn til antall celler pr. strå, renhet og motilitet etter frys som alle andre laboratorier som produserer på samme teknologi. Dette vil ikke gå på bekostning av kvalitet.

Når vi nå øker produksjonen til døgnkontinuerlig drift, vil vi også få en bedre utnyttelse av både oksene og maskinene. I mars 2022 går vi over til nattskift og planlegger å doble produksjonen. Det vil gjøre oss i stand til å møte et økt forventet salg både nasjonalt og internasjonalt.

Sluttkontroll ser bra ut konstaterer Rakhshinda Jabin Ahmad.

Mars 2022 starter vi opp med nattskift tre netter i uka, og det vil kunne doble vår produksjon

Ansatte på kjønnsseparerings laboratoriet har en helt unik fagkompetanse innen sitt fagfelt. Vi er opptatt av å levere god vare til våre eiere, og strekker oss langt for at melkebønder i Norge og internasjonalt skal få kvigekalver gjennom å kjøpe RedXTM fra Geno.
Fra venstre: Caroline Zedell, Glenn Are Rosenlund, Matt Bryan, Fredrik Munkelien, Beate Banken Bakke, Valeria Mirutenko, Carmen Pandurariu, Egle Svalbonyte-Steenberg, Joakim Olsen og Margrete Nøkleby.

Fruktbarhet ved bruk av REDX™

Det settes strenge krav til kvalitet på produktet. Her sjekker Lana Bryan cellenes motilitet.

Kjønnssorteringen innebærer at sædceller som gir kvigekalv sorteres for seg, fortynnes og fylles på strå til inseminering. Det er vist at sorteringsprosessen medfører en belastning på sædcellene. Av den grunn, benyttes kun sæd fra NRF-okser med høy sædkvalitet til produksjon av REDXTM. Geno tilbyr derfor kjønnsseparert sæd fra et begrenset utvalg av genomisk selekterte okser som er gode på fruktbarhet. I Geno sin oksekatalog finnes det en oversikt over hvilke okser som er valgt til produksjon av kjønnsseparert sæd.

Geno følger med på frukt-barheten hos norske kyr

Geno følger med på fruktbarheten (uttrykt som ikke-omløp 56 dager etter første inseminering, IO56) etter inseminering med konvensjonell sæd så vel som kjønnssortert sæd. Ved hjelp av månedlige statistiske analyser overvåkes fruktbarheten og hvordan den påvirkes av blant annet årstid for inseminering, valg av okse og kua sin alder. Som forventet er fruktbarheten etter inseminering med konvensjonelt prosessert sæd høyere enn ved bruk av REDX-prosessert sæd. Leverandøren av sorteringsteknologien har forespeilet Geno at REDX IO56 vil kunne ligge inntil 10 prosentpoeng lavere sammenlignet med konvensjonelt prosessert sæd. Det grundige kvalitetsarbeidet som er gjort har bidratt til å forbedre resultatene, og de siste beregningene viser at vi nå har resultatet som er konkurransedyktig med kjønnssortert sæd i utlandet.

Dette er i tråd med de forventningene Geno er i forespeilet av leverandøren av sorteringsteknologien. Vi har stor tro på den kjønnsseparerte sæden. Vi vi også nevne at av de ni kvigene som ble sendt ut fra Store Ree etter embryoproduksjon nå ved årets slutt var åtte av ni drektige med REDX med bare en inseminasjon.

Derfor er dette markedet i stor vekst internasjonalt

Store forventninger i markedet

Det er store forventninger i markedet for kjønnsseparert sæd nasjonalt og internasjonalt. Mange bønder ser store økonomiske fordeler i å kunne velge hvilket kjønn kalven skal ha, og derfor er dette markedet i stor vekst internasjonalt. Vi mener at NRF absolutt har en plass i dette markedet.

Norske bønder er kjent for å være innovative, ha evne til å omstille seg og være raske til å ta i bruk ny teknologi. Vi er i landbruket langt fremme med bruk av presisjons-teknologi, melkerobot og annen ny teknologi for å bedre økonomien i produksjonen. Vi tror derfor at kjønnsseparert sæd vil bli svært etterspurt av norske bønder.

Ny fagleder på REDX

Nina Hårdnes Tremoen har begynt som fagleder på REDX. Hun er utdannet bioingeniør, med master i toksikologi fra UIO og doktorgrad i molekylær genetikk fra NMBU. I doktor-gradsarbeidet undersøkt Nina sædkvalitetsparametere og genetiske parametere som påvirker fertilitet hos råne. I etterkant av doktorgradsarbeidet har hun jobbet innenfor reproduksjon og avl hos Høgskolen i Innlandet, Cryogenetics og Skogfrøverket.