Fruktbarhet

Redx-tips for gode resultater

Kjønnsseparert sæd er prosessert på en annen måte enn konvensjonell sæd og det er færre sædceller pr. strå. Det er derfor enda viktigere med optimalt inseminasjonstidspunkt ved bruk av slik sæd.

Jorid Lybæk

Veterinær i Geno

REDX gir best resultater ved bruk på kviger fordi tidspunktet for optimal inseminasjon er enklere å bestemme på kvigene. Dessuten er ikke kvigene i produksjon.

Foto: Eva Husaas

Ved bruk av REDX-sæd, er det viktig å velge ut riktige dyr for å oppnå best mulig resultat. Med genotyping vil du sikre at du tar rette valg om hvilke dyr som du bør satse på.

Hvilke dyr bør du bruke REDX på?

 • Dyr som viser god brunst og har god fruktbarhet

 • Genotypede dyr med høy avlsverdi

 • Antatt gode kviger med tydelige brunsttegn

 • Kviger gir ofte bedre resultat enn kyr

REDX på kviger

Kviger vil kunne gi bedre resultat enn kyr nettopp fordi tidspunktet for optimal inseminasjon er enklere å bestemme på kvigene enn kyr. En viktig faktor her er det faktum at kvigene ikke melker. Eggkvalitet har sammenheng med energibalanse hos dyret. Kyr som kommer i en uheldig negativ energibalanse etter kalving har ofte dårligere eggkvalitet enn kvigene, som jo ikke har den utfordringen med energitap på grunn av melkeproduksjon.

REDX på kyr

Kalving og etterfølgende laktasjon har stor påvirkning på helse generelt, i tillegg til innvirkning på miljøet i livmor og energibalanse i kua. Om hunndyret ikke er ved god helse og riktig energibalanse, vil evnen til å reprodusere være en av de første funksjoner som blir nedprioritert.

Det kan være fristende å bruke REDX på gromkua som står i høy produksjon. Sjansen for å lykkes her er mindre. Man må i gjennomsnitt beregne 10 prosent lavere drektighetsprosent enn ved bruk av ordinær sæd, men mange lykkes godt hvis man har god brunstkontroll sammen med optimal fôring.

Finne optimalt inseminasjonstidspunkt

Sammenlignet med konvensjonell sæddose som har 10 – 12 millioner sædceller, så har REDX-sæd 2 millioner sædceller pr. sædstrå. Derfor er det ekstra viktig å treffe riktig tidspunkt i brunsten når vi inseminerer!

Tidspunktet for inseminering har stor betydning for drektighetsresultatet ved bruk av REDX. I en kjønnssortert sæddose er levetiden til spermiene kortere enn vanlig. Det er viktig at man ikke inseminerer for tidlig i brunsten og at dyr som insemineres med kjønnsseparert sæd viser god brunst og har god fruktbarhet.

Redusert levetid hos kjønnssorterte sædceller skyldes trolig at denne sorteringen medfører en belastning på sædcellene som ikke forekommer ved konvensjonell prosessering av sæd, altså en forskjell på grunn av prosesseringsmetodikk.

Tilrettelegging ved inseminering

Det er veldig viktig at det er godt tilrettelagt for inseminasjon så insemineringen kan foregå så raskt og effektivt som mulig. Antall levedyktige sædceller vil reduseres som følge av nedkjøling av sæden. Et temperaturfall i sæden unngås ved god planlegging ved inseminasjonen.

 • Praktisk tilretteleggelse for å ivareta godt smittevern og effektiv logistikk gjennom smittesluser

 • Kortest mulig tid fra montering av sædstrået til insemineringsstart

 • Sikker fiksering av dyr ved bruk av fanghekk for å begrense dyrenes mulighet for bevegelse under inseminering

Hvilke dyr bør man ikke bruke REDX på?

 • Høytytende kyr, da det kan være krevende å få kalv i disse

 • Ved inseminasjon tidlig etter kalving

 • Dyr som ikke viser god brunst eller dyr som har dårlig fruktbarhet

 • Dyr som er synkronisert/hormonbehandlet

Har resultatene ved bruk av REDX blitt bedre?

Kjønnssortering innebærer en belastning på sædcellene og kjønnsseparert sæd har gått gjennom mer behandling enn det vi kjenner til med ordinær sæd. Men teknologien har som mål å være så skånsom som mulig mot hver eneste, lille celle. Målet er at drektighetsprosenten ved bruk av REDX skal bli så lik som mulig drektighetsprosenten ved bruk av konvensjonell sæd.

Se artikkel side 14 for mer informasjon om produksjon av REDX og hvilke resultater som kan forventes.