Helse
Det lure med juret

Jurhelseproblemer? Back to basic

Det finnes ingen quick fix på jurhelseproblemer, men jurhelsepyramiden er nyttig for å strukturere arbeidet for friskere jur.

Håvard Nørstebø

Spesialrådgiver

Tine Rådgiving

havard.norstebo@tine.no

Marit Smistad

Stipendiat Tine Mastittlaboratoriet

marit.smistad@tine.no

Har du noen gang sett tankcelletallet stige og tenkt: Hvilke kyr bør jeg behandle? Da er du ikke alene. Behandling virker mot infeksjoner, men fjerner ikke årsaken til infeksjonene. Det er viktig å angripe mastittproblemer ved rota: hvis ikke det grunnleggende er på plass vil andre tiltak ha liten eller kortvarig effekt.

Som regel er det flere årsaker som ligger bak jurhelseproblemer i besetningen, og det kreves strukturert jobbing for å løse problemet.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Jurhelsepyramiden gir struktur på arbeidet

Jurhelseproblemer gir seg utslag i kliniske jurbetennelser eller høyt tankcelletall. Som oftest er det ikke bare en, men flere årsaker som ligger bak. Jurhelsepyramiden er et verktøy for å strukturere arbeidet med å forbedre jurhelsa. Blokkene i pyramiden representerer mulige årsaksforhold og/eller tiltak. For å få en stødig pyramide må en starte med grunnmuren. I Jurhelsepyramiden sin grunnmur ligger de grunnleggende forutsetningene for god helse, mens presisjonsnivået øker når en beveger seg oppover (Figur 1). Det kan virke overveldende med 15 ulike temaer, men heldigvis har de fleste besetninger det grunnleggende på plass og kan bevege seg raskt oppover i pyramiden.

Er det grunnleggende på plass i din besetning?

I grunnmuren finner vi alt som holder kyrne i generelt god form. Fôringa må tilpasses for å dekke behovene for næring, vitaminer og mineraler. Det må være nok vann tilgjengelig for alle dyr, og kvaliteten må være topp. Fjøset må legge til rette for god kutrafikk for å unngå stress, ha gode liggeplasser til alle, og klauvene må holdes ved like. Det må være et godt fjøsmiljø (luft, lys og lyd), og det er spesielt viktig at liggebåser holdes tørre og reine. Ingen er ekspert på alt, men alle bør tørre å spørre om råd når en selv er usikker.

Figur 1. Når jurhelsa skal forbedres må vi gå systematisk opp igjennom jurhelsepyramiden.

Ved å jobbe oss gjennom jurhelsepyramiden fra bunn til topp ønsker vi å få svar på følgende sentrale mastittspørsmål:

Spørsmål

Hvordan?

Hvilke bakterier gir jurinfeksjoner i besetningen

Ta regelmessige speneprøver

– Av alle kyr som behandles for mastitt

– Før avsining av celletallskyr (>100 000 i geometrisk middel)

Hvor kommer disse bakteriene fra?

Se oversikt over de vanligste mastittbakteriene på www.medlem.tine.no (figur 2)

Når i laktasjonen forekommer mastittene?

Se hvor i laktasjonen hovedtyngden av mastitter skjer på www.medlem.tine.no, under laktasjonskurver

Hvordan, hvorfor og når kommer bakteriene seg inn i juret?

Vurdere hygiene (dyr, liggebåser, sinkuavdeling og kalvingsbinge)

Ta en gjennomgang på melkingsteknikk/hygiene

Hvordan kan smittepresset reduseres i besetningen?

Se hvilke punkter som er viktigst å fokusere på for de bakteriene som dominerer i din besetning i bakterieoversikten på www.medlem.tine.no

Hvorfor greier ikke kuas immunforsvar å eliminere bakteriene?

Observer flokken. Kusignaler, fôring, stress, velferd, hold gjennom laktasjonen

Hvilke dyr trenger ekstra oppmerksomhet?

Nivå to handler blant annet om å ha oversikt over hvilke kyr som trenger fokus (husdyrkontrollprøver) og hvilke bakterier som gir problemer i besetningen. Speneprøver av kyr som behandles for mastitt og som har høyt celletall ved avsining vil over tid gi en god oversikt over dette. Videre er det viktig å sørge for god hygiene der kua ligger i den kritiske perioden rundt kalving. Smittesikring handler både om å unngå å få inn uønska bakterier hvis det kjøpes inn dyr, men også om å hindre at kyr med mastitt smitter andre. Dette er en viktig grunn til at kyr med mastitt bør isoleres i sjukebinge.

Spesielt viktig at liggebåser holdes tørre og reine

Hygienisk og skånsom mjølking

Et fungerende mjølkeanlegg og gode mjølkingsrutiner er en viktig del av det forebyggende arbeidet. God hygiene hindre at bakterier spres fra ku til ku via mjølkeorganet, og mjølkinga må være skånsom, men effektiv, slik at spenetuppene holder seg friske og fungerer som barriere mot bakterier. Funksjonstest under mjølking og vurdering av spenetuppene kan gi svar på om dette er en medvirkende årsak til dårlig jurhelse.

Figur 2. På www.medlem.tine.no, over helseoversikten, finnes linken «Forklaring mastittbakterier» (rød ring), som gir informasjon om de viktigste mastittbakteriene. Du kommer også hit ved å klikke på bakterienavnet i et speneprøvesvar under analyseresultat.

Presisjonsarbeid i toppen av pyramiden

Først når vi nærmer oss toppen finner vi stikkord som behandling, avsining og avl. Grunnen til at dette kommer høyt opp er at det hjelper lite å ha topp genetikk og behandle kyr med mastitt, hvis juret daglig blir utsatt for store mengder sjukdomsframkallende bakterier i liggebåsen.

Alt kan repareres – også sprekker i grunnmuren

Selv om du kanskje har identifisert noen forbedringsområder i grunnmuren i pyramiden betyr ikke dette at arbeidet du gjør nærmere toppen (for eksempel avl) er bortkasta. Tvert imot! Hvis du legger innsats i det grunnleggende kan du oppleve en større effekt av tiltakene du allerede gjør eller har gjort.

Må se helheten i drifta

For å kunne gi gode råd om forbedring av jurhelsa trenger man å løfte blikket og se helheten i drifta. Først da er det mulig å komme med målrettede tiltak.