Avl

Sjekk trendutvikling for ulike egenskaper

Grafene på avlsplansiden i Geno avlsplan forteller hvordan utviklinga for de ulike egenskapene i din besetning har vært sammenligna med utviklingen i hele NRF-populasjonen.

Anne Guro Larsgard

Avlsforsker i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Bruk Geno avlsplan til å sjekke om utviklingen i besetningen din har blitt som planlagt.

Foto: Rasmus Lang-Ree

«Smak og behag» er et uttrykk som kan relateres til det meste, og med det også til hva slags ku man liker aller best. Hovedtrekkene er det nok i stor grad mulig å enes om, som at den skal produsere godt, i tillegg til å være frisk, fruktbar og funksjonell. Innenfor denne definisjonen er det imidlertid rom for ulike smaker. Ofte er dette også relatert til driftsform og rammevilkår på den enkelte garden, så som kvote sett i forhold til bås-/ eteplasser, mjølkesystem, grovfôrtilgang med mere.

Avlsmålet bestemmer retningen

Avlsmålet med vektleggingen av de ulike egenskapene, legger føringer på hvilke eliteokser det til enhver tid er å velge mellom. Disse oksene har det til felles at de har høy avlsverdi. Ei gruppe med eliteokser vil likevel ha ulike kvaliteter som betyr ulike styrker og svakheter. Dette avspeiles gjennom ulikt nivå på indeksene for egenskapene. I avlsplanleggingen får du best resultater dersom du har et bevist forhold til hvilke av styrkene du ønsker å utnytte og hvilke svakheter du kan leve med.

Hvordan har utviklinga i besetningen vært de siste 10 årene

Grafene øverst på avlsplansida viser utviklinga for de ulike egenskapene i din besetning (rød eller grønn linje), sammenligna med utviklingen i hele NRF-populasjonen (grå linje). Hvis linja er stigende, har det vært en positiv trend. Ligger siste punktet på den farga linja høyere enn det første punktet, betyr det at de dyrene som er født siste året har et høyere genetisk nivå enn de som ble født ti år tilbake i tid, og da markeres linja grønn. I motsatt tilfelle ligger siste årets nivå lavere enn for 10 år siden, og har utviklinga vært negativ og linja er markert rød. Dersom du klikker på grafen, vil bildet bli større og antall og gjennomsnittsverdier vil vises med tall. Merk at tidlig i kalenderåret vil antall fødte kalver være lavt, så da bygger det siste punktet av grafen på få observasjoner og kan bestemmes noe tilfeldig. På forsida av planen ligger grafer for kun et utvalg av egenskaper. Dersom du klikker på ‘Statistikk’ til venstre i planen får du en tilsvarende grafer for alle egenskapene i avlsarbeidet.

Figur. Avlsmessig utvikling i din besetning de siste 10 årene.

Hva forteller disse grafene?

Grafene viser hvilke egenskaper ved de tilgjengelige oksene du har utnyttet deg mest av i besetningen din de siste årene. Ligger den farga linja over den grå, tyder det på at dette er egenskaper som du har hatt fokus på og hentet ut potensialet for i den besetning. Dersom den farga linja ligger under den grå, er det motsatte tilfellet. Det kan enten bygge på bevisst valg eller det kan være et tilfeldig resultat av et ikke så målrettet avlsarbeid i besetningen din. Bruk derfor disse grafene til å følge med på:

  • Utviklingen av de ulike egenskapene i avlsarbeidet på NRF (de grå linjene). Disse er et direkte resultat av vektleggingen av avlsmålet, avlstiltakene og biologiske forhold og sammenhenger mellom egenskaper. Disse gir et godt grunnlag for å følge med på NRF-avlen og komme med innspill i avlsmålsdiskusjoner.

  • Hvordan utviklingen i besetningen har vært sett opp mot potensialet (populasjonsgjennomsnittet).

Justere utviklingen i besetningen din

Dersom du ønsker justeringer for å endre utviklingen i besetningen din, finnes det muligheter for det i Geno avlsplan. Ta også gjerne en diskusjon med avlsrådgiveren din om hvilke egenskaper du ønsker å ha fokus på framover. Verktøyene som ligger i Geno avlsplan for å nå disse målene er ‘Sette krav til avkom’ og ‘Individvalg’. Disse kommer vi tilbake til i neste artikkel i denne serien.