Reportasje

Endret gjødselstrategi med bruk av husdyrgjødsel på eng

Det ligger potensial i å bruke husdyrgjødsla på en annen måte.

Solveig Goplen

solveig.goplen@tine.no

Anne Karin Botnan ble utfordret til å vise hvordan endring i bruk av husdyrgjødsla på en kugard kunne gir en reduksjon i handelsgjødselkostnader. Det å gjøre seg flid med disponering av møkka er et fagområde som det blir viktig å øke kompetansen på.

Her er et eksempel fra en lokal mjølkeprodusent:
605 dekar inkl beiter
Eng, to slåtter to gjødslinger
Beiter - en gjødsling

Et fåtall skifter får 2 x fullgjødsel, uten uten husdyrgjødsel (grunnet jordbunnsforhold).

Resultat: en stipulert kostnad på 180 000 kr. Altså 110 000 kr spart i endret strategi.

Figur 1. – Viser hva innkjøpet kommer på i 2022 med de økte gjødselprisene, og den gjødslingsstrategien gården har hatt hittil: Møkk brukt i gjenleggene, ingen møkk på enga, fullgjødsel på enga. En stipulert kostnad på 293 000kr. Tilsvarende pris i mars i 2021 var 150 000 kr

På spørsmålet om det er noen betenkeligheter med å endre strategi svarer Anne Karin:
I gjødslingsplanen brukes det standardverdier på husdyrgjødsel fordi gården ikke har egne prøver. Det vil være en del variasjoner i tørrstoffprosent og næringsinnhold: spesielt innholdet av nitrogen, men også av kalium og fosfor. I enkelte tilfeller kan det være tilstrekkelig å kombinere husdyrgjødsel med Opti NS 27-0-0. I andre tilfeller kan denne kombinasjonen gi for lite fosfor og kalium, og man må da kombinere husdyrgjødsla med fullgjødsel for eksempel 25-2-6.

Er det begrenset tilgang på husdyrgjødsel, så kan det å tilføre mer vann, være et alternativ. Møkka blir da bli lettere å spre, og man får utnyttet nitrogenet i husdyrgjødsla bedre, men man får da en reduksjon i innholdet av fosfor og kalium. Løsningen kan da være å tilføre en noe større mengde.

Figur 2. Viser hva innkjøpet kommer på i 2022, med en endret gjødslingsstrategi: Fremdeles møkk i gjenlegget, men i reduserte mengder. Det planlegges med bruk av husdyrgjødsel på eng. Mesteparten av skiftene får da to gjødslinger med husdyrgjødsel i kombinasjon med Opti NS 27-0-En mindre del av skiftene får: Opti NS på våren (ung eng), og husdyrgjødsel i kombinasjon med Opti NS 27-0-0 etter 1.slåtten

Det er viktig at man får ut husdyrgjødsla til rett tid, for å unngå kjøreskader i enga. Fuktig jord og for langt gras vil øke risiko for sporeproblem. På våren bør man spre så fort jorda er «lagelig» det vil si så fort den har tørket opp, men det skal og være grøntmasse som kan ta opp næringa. Etter
1.slåtten bør man kjøre ut så raskt som mulig, på stubben. Brukes slangespreder har man noe bedre tid på spredning av husdyrgjødsla, kontra vanlig tankvogn, ettersom husdyrgjødsla legges ned på bakken. Husdyrgjødsel skal ikke spres i solskinn. Da er det fare for sviskader på plantene og husdyrgjødsel på bladmassen kan gi utfordringer med sporer.