Organisasjon

Avl og god økonomi for storfebonden = SANT

I Geno jobber vi hver eneste dag for at norske melkeprodusenter stadig skal få bedre genetikk i besetningen, og gjennom dette kunne oppnå enda bedre resultater på bunnlinja. Den totale avlsfremgangen for NRF øker år for år.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

Avlsframgangen på melk på NRF betyr at med dagens genetikk produseres melka i Norge til en kostnad som er 568 millioner lavere enn om den skulle blitt produsert med genetikken NRF-kua hadde for 20 år siden.

Foto: Eva Husaas

For ei ku som melker 8 000 kg vil verdien av ett avlspoeng (TMI) utgjøre ca. 105 kroner per laktasjon for egenskapene kg melk, protein- og fettprosent. Det vil si at ei ku med avlsverdi på 30 vil ha et inntektspotensial på 1 050 kroner mer enn ei ku med avlsverdi på 20. Vi har også sett på den genetiske fremgangen for melk på NRF som de siste 10 år har vært på 1,14 indekspoeng årlig. Når vi beregner den økonomiske verdien av denne avlsframgangen over en tiårsperiode kommer vi fram til 568 millioner kroner. Det vil si at med dagens genetikk produseres melka i Norge til en kostnad som er 568 millioner lavere enn om den skulle blitt produsert med genetikken NRF-kua hadde for 10 år siden.

Styrke økonomien

For å styrke økonomien i melkeproduksjonen er klima og fôreffektivitet sentrale områder. I Geno tar vi klimaansvar, og vi har en ambisjon om å redusere klimaavtrykket i melkeproduksjonen med 10 prosent innen 2035. Vi skal levere vårt bidrag inn i det som er Landbrukets klimaplan, og vi er i god rute i forhold til dette. De ferskeste resultatene fra Klimakua-prosjektet viser at metanutslipp fra NRF har en arvegrad på 22 prosent. Avlstiltaket for økt fôr- og ressursutnyttelse, hvor vi måler fôropptak på til sammen 1 000 kuer, når vi er ferdig installert i alle besetninger, vil gi oss grunnlag for å avle for bedre fôrutnyttelse. Helt konkret vil 10 prosent forbedring tilsvare 400 millioner i sparte fôrutgifter pr år.

Innspill til jordbruksforhandlingene

I årets innspill til jordbruksforhandlingene løfter vi opp den aktive bonden og rammebetingelser som må være på plass fremover innenfor melkeproduksjon. Vi peker også på behovet for årlige tilskudd for å drive de store prosjektene på avl innenfor klima og bærekraft.

Seminutjamningsmidlene er et viktig tiltak for å sikre likt tilbud av avlsmateriale med god kvalitet over hele landet. Midlene benyttes til nedskriving av kostbare inseminasjonsreiser og gjør at alle produsenter får lik tilgang til det beste avlsmaterialet til samme pris, uansett bosted. Det er en stor underdekning på disse midlene på 25 millioner kroner årlig som må dekkes, og som vi også løfter inn i årets forhandlinger.

Vi i Geno er stolte av å jobbe på lag med den norske storfebonden og gjør alt vi kan hver dag for å «Avle for bedre liv». Avl og god økonomi for storfebonden = SANT.