Fôr

Kløver er en viktig kilde til protein

Kløver kan redusere gjødselkostnadene og øke norskandelen i fôret. Få noen tips om hvordan du lykkes med kløver i enga.

Ragnhild Borchsenius

Fagkoordinator grovfôr NLR

Mindre nitrogentilførsel i etableringsåret, unngå gammel eng og sørg for pH over 6 er noen suksessfaktorer for å lykkes med kløver i enga.

Foto: Solveig Goplen.

Økt norskandel og mer protein i grovfôret har fått større fokus det siste året. I tillegg har prisen på mineralgjødseI økt kraftig. Alt dette tilsier at belgvekstene bør og må få større oppmerksomhet. Med mer bevisst valg av frøblanding kan du øke selvforsyningsgraden i egen produksjon, og også redusere gjødselkostnadene.

Hvordan lykkes med belgvekster?

Nitrogentilførsel i etableringsåret påvirker andelen av kløver, og skal man få god etablering av kløver er det viktig å moderere nitrogentilførsel i etableringsåret. Dette bidrar til bedre etablering av belgvekstene. I svenske forsøk med nitrogen økte kløverandelen fra 16 til 43 prosent når nitrogengjødslinga i etableringsåret ble redusert fra 8,5 til 4,5 kg nitrogen per dekar. Nitrogentilførselen er lavere på økologiske bruk sammenlignet med konvensjonelle bruk. Vi ser at kløverandelen i 1. og 2. års økoeng kan være fra 40–70 prosent, mens kløverandelen i konvensjonell eng sjelden er over 30 prosent. Skal du lykkes med kløver bør heller ikke enga bli for gammel, allerede etter tredje engår ser vi at andelen av spesielt rødkløver går ned. En annen forutsetning for å lykkes med kløver at tilstrekkelig god pH i jorda. Kløver vil helst ha pH over 6,0.

Kløver bør såes om våren for å få god etablering. Kløveren kan direktesåes våren etter gjenlegget om man velger et høstgjenlegg. Noen velger også å så kløver i etterkant av gjenlegget for å kunne ha større muligheter til kjemisk ugrasbekjempelse.

Hvilke arter har vi?

Rødkløver utvikles raskt og gir høg avling med bra kvalitet. Den klarer ofte ikke mer enn to til tre år i enga før den går ut.

Hvitkløver med sine utløpere bør også ha en plass i frøblandingene. Den tetter åpne gliper i enga, og er et bra supplement til rødkløveren. Hvitkløver tåler også beiting bedre enn rødkløver.

Luserne takler tørke med sine dype røtter, men er litt sein i etableringsfasen. Den passer bra i eng som kan bli opptil fire år, men den krever tidlig slått og hyppige slåtter for ikke å bli for grov. Luserne er en av de mest dyrka fôrplantene på verdensbasis på grunn av høgt avlingspotensial. I Norge har den vært lite dyrka først og fremst på grunn av for dårlig vinterherdighet. I dag brukes utenlandske sorter. Interessante nye norske sorter håper vi vil bli tilgjengelig i nær framtid. Luserne er ekstra var for lave pH-nivå i jorda, og vi ha enda høgere pH enn de andre kløverartene.

Alsikekløver tåler våte områder, og eng med lavere pH enn øvrige belgvekster. Alsikekløver anbefales ikke til hester.

Hvor stor andel av kløver i frøblandingen?

Samme frøblanding kan gi helt forskjellig utslag i ulike jordarter og engteiger. Næringstilgang, pH og etableringsteknikk er eksempel på faktorer som påvirker hvordan enga utvikles og endres med tiden. Det er derfor viktig å ta en vandring i egen eng for å se hva som etablerer seg og ikke. Spesielt på leirjord kan det være mer enn nok med 10 prosent kløver i frøblandingen, mens på andre skifter og jordarter må kløverandelen i frøblandingen være mye høgere for å gi god etablering. Uten erfaring fra situasjonen på din gård kan vi på generelt grunnlag anbefale en blanding med 15–20 prosent belgvekster, men som rådgiver justerer jeg disse anbefalingene basert på lokale erfaringer.

Med økt kløverinnhold blir det enda viktigere å bruke syrebaserte ensileringsmidler fordi kløver er mer krevende å ensilere enn gras. Kløver har høgere innhold av mineraler, høgere proteininnhold og høgere innhold av organiske syrere enn grasartene, og dette fører til høgere bufferkapasitet. Dette betyr at ei viss mengde syre ikke gir den samme pH-senkinga i plantematerialet.

Ei eng med godt kløverinnslag (>30 prosent) kan fiksere 10–20 kg nitrogen per dekar årlig under norske forhold.