Helse

Smittevern mer enn smittesluser

Smittevern handler også om å jobbe forebyggende ved
å oppdage smittsomme sykdommer tidlig i forløpet slik at spredning i besetning begrenser seg.

Lars Erik Heggen

Spesialveterinær/
Prosjektleder for BRSV/BCoV-kontrollprogrammet

lars.heggen@animalia.no

Tre fjerdedeler vanligste diagnosene på kalv er relatert til luftveier og mage-/tarmproblemer. Illustrasjonsbilde av friske kalver.

Foto: Rasmus Lang-Ree

I disse dager gjennomfører første pulje besøk i dyrevelferdsprogrammet (DVP). Her er det mange velferdsindikatorer som skal gjennomgås. To av de gjelder smittevern for personell og dyr. Dette er en god plattform å diskutere smittevern og rutinene rundt dette med veterinæren for å tilegne seg kunnskap.

Smittevern fungerer

Er det en ting vi har lært av covid-19-situasjonen så er det at smittevern fungerer. Jo flinkere du er i den daglige rutinen på å utøve gode smittevernrutiner, jo større er sannsynligheten for at du unngår smitte. Det betyr ikke at vi kan garantere oss, for det er også et element av tilfeldigheter involvert, men vi kan redusere risiko ved å være nøye og konsekvente i rutinene.

Vurdering av smittesluse under DVP-besøk

Ved DVP-besøket skal smitteslusene vurderes, om de fungerer i praksis og at de inneholder alle de viktigste elementene en smittesluse skal bestå av, som er en forutsetning for godt smittevern. Hvis en smittesluse ikke benyttes slik den er tiltenkt mister den sin verdi. Disse prinsippene har også vært et av kontrollprogrammets formål, nemlig å skape forståelse og kunnskap for hvordan jobbe smitteforebyggende.

Grundig vurdering eget smittevern

Hvis DVP-besøket skal oppfylle sitt potensial og formål er det viktig at produsent benytter seg av den muligheten dette besøket tilbyr. Gjør en grundig vurdering sammen med veterinær på eget smittevern og se om det er områder som kan forbedres. En forutsetning for å lykkes med smittevern er kunnskap, og her er veterinæren en viktig ressursperson. Forståelse for smitteveier og hvordan de kan forebygges er avgjørende. Tiden og ressursene du legger ned i eget smittevern kan være gull verdt. Smittesluser og smittevernrutiner er en rimelig forsikring mot flere smittsomme sykdommer, og bør være en prioritet i alle storfefjøs.

Jobbe forebyggende

Smittevern begrenser seg ikke nødvendigvis bare til smittesluser. Det handler også om å jobbe forebyggende ved å oppdage smittsomme sykdommer tidlig i forløpet slik at spredning i besetning begrenser seg. Vi anbefaler alle produsenter å ha oversikt over helsestatus i egen besetning, ha regelmessig klauvskjæring av sertifisert klauvskjærer slik at tiltak kan gjøres tidlig i forløpet ved påviste tilfeller av digital dermatitt. Dessverre er digital dermatitt et økende problem som får store konsekvenser for dyrevelferden og kan være veldig vanskelig å bli kvitt er det først påvist i besetningen. Ta ut speneprøver regelmessig slik at smittsomme jursjukdommer kan håndteres i en tidlig fase, slik som Streptokokkus agalactiae som kan få store konsekvenser hvis det først etablerer seg i besetningen. Og gjennomfør prøvetaking for BRSV/BCoV slik at du får en bekreftelse på smittevernrutinene og helsestatusen til besetningen din. For å motivere flest mulig til å ta ut prøve, og spesielt de som driver livdyrhandel, vil analyse av prøve for BRSV/BCoV være gratis ut året.

Kalvehelse

En annen indikatorer som også skal gjennomgås ved veterinærbesøket er kalvehelse. Hvis vi ser på hva som er de vanligste diagnosene på kalv finner vi at omtrent tre fjerdedeler er relatert til luftveier og mage-/tarmproblemer. Årlig dør det flere tusen kalver, og langt flere får redusert velferd som et resultat av luftvei- og mage-/tarmlidelser. Her er BRSV/BCoV en betydelig bidragsyter. Derfor er det viktig både for kalvevelferden og kalvehelsen at spredning av disse virussykdommene begrenses gjennom smitteforebyggende tiltak. Kontrollprogrammet og Tines beredskapstelefon har som formål å redusere forekomst og spredning av BRSV/BCoV.