Fôr

Bruk husdyrgjødsla di rett

Det gamle ordtaket «Husdyrgjødsel er bondens gull» er sannere enn på lenge. Enda mer enn før er det viktig å bruke den husdyrgjødsla en har på en klok og god måte.

Elin Thorbjørnsen

Rådgiver i NLR Trøndelag

Elin H. Sikkeland

Rådgiver i NLR Trøndelag

elin.sikkeland@nlr.no

Stripespreder med slangetilførsel gir lite tilgrising av graset og potensial for lavt nitrogentap.

Foto: Elin H. Sikkeland

Husdyrgjødsla er mest verdifull dersom den fyller fosfor- og kaliumbehovet til graset slik at en kan supplere med nitrogen og svovel. Aller mest verdi har den om den brukes på nydyrka jord og anna jord med lavt innhold av organisk materiale og fosfor. Om våren har enga et høyt behov for næring, samtidig som det kjølige været reduserer nitrogentapet. Husdyrgjødsel har derfor aller høyest verdi spredd om våren under gode spredeforhold.

Kom deg ut om våren!

Det kjølige været om våren er bra for god nitrogenutnytting av det lett plantetilgjengelige nitrogenet. I tillegg så består husdyrgjødsel av organisk bundet nitrogen som må frigjøres før det blir tilgjengelig for plantene. Denne prosessen tar tid, og jo lengre utover vekstsesongen vi sprer større mengder husdyrgjødsel, jo mindre av det tungt tilgjengelige nitrogenet blir tilgjengelig for plantene. Så det å kjøre ut en noe større mengde husdyrgjødsel om våren og litt mindre mengder etter 1. og eventuelt 2. slått er gunstig for frigjøring og tilgjengelighet av nitrogen for plantevekst, avling og kvalitet.

Bruker du fanespreder får du best effekt nitrogenvirkning om du sprer i overskya og kaldt vær.

Foto: Elin H. Sikkeland

En ekvipasje med full husdyrgjødselvogn og traktor er tung, så pass på at jorda er lagelig.

Foto: Elin H. Sikkeland

Lagelige forhold

Husdyrgjødsla bør ut så snart jorda er lagelig. Tidlig kjøring av husdyrgjødsel både om våren og etter slått gir mer næringsstoff tilgjengelig til plantevekst, liten sannsynlighet for redusert fôrkvalitet og feilgjæring på grunn av for mye husdyrgjødselrester på graset. Med slangetilførsel og nedlegger har man et større tidsvindu for kjøring, både når det gjelder kjøreforhold og lengde på graset. Tidlig kjøring vil gi bedre utnyttelse av husdyrgjødsla også ved slangespredning og nedlegger. Med tankvogn er det viktig å være sikker på at jorda er tørr nok før kjøring, ellers kommer det lett jordpakkingsskader og kjøreskader på plantene som igjen gir mindre avling.

Hurtig nedmolding

Høyt oppe på prioriteringslista over jord som gjerne bør få husdyrgjødsel er gjenlegg og åpenåkervekster. Vel å merke om man får til en kjapp nedmolding. Er det mye areal hvor husdyrgjødsla skal moldes ned på, vil en veksling mellom harv/plog og husdyrgjødselutstyr være fornuftig. Nedmolding innen 2 timer gir cirka 1 kg bedre N-virkning/tonn sammenlignet med nedmolding etter 24 timer. Om praksis i dag er at det går litt for lang tid fra spredning til nedmolding, så er dette et enkelt og konkret råd for å ta vare på mer av nitrogenet i husdyrgjødsla.

Pløye ned?

Med de gjødselprisene vi har nå så er nedpløying av husdyrgjødsel om høsten særdeles dårlig butikk. Nitrogenvirkningen av høstspredning på veksten året etter er svært usikker, og vi regner lite eller ingen gjødseleffekt av nitrogen ved nedmolding om høsten i gjødslingsplanlegging. Høstspredning kan også gi redusert tilgjengelighet av fosfor, siden det kan bindes sterkt til jorda og dermed ikke være tilgjengelig for plantene neste vår. Spredning i vekstsesongen er altså best både for miljø og ressursutnyttelse. Både prisen på mineralgjødsel, og det relativt nye Innovasjon Norge-tilskuddet til husdyrgjødsellager, gjør at det er lønnsomt å ha god nok lagerkapasitet, enten gjennom å bygge satellittlager eller leie lager av en nabo.

Tabell 1. Kjemiske analyser fra husdyrgjødsel fra seks ulike melkeproduksjonsbruk i Trøndelag i mars 2016

Gård

Driftsform

TS%

pH

Ammonium-N kg/tonn

Nitrogen kg/tonn

Svovel kg/tonn

Fosfor kg/tonn

Kalium kg/tonn

Gård 1, Meldal

Robotfjøs

4,8

7.23

2.1

3,29

0,33

0,39

3,3

Gård 2, Meldal

Robotfjøs

4,7

7,41

2,3

3,91

0,47

0,42

3,1

Gård 3, Meldal

Båsfjøs

12,3

7,36

3,5

6,29

0,80

1,3

3,3

Gård 4, Rennebu

Båsfjøs

10,8

7,01

2,2

4,73

0,65

0,81

2,2

Gård 5, Lysøysundet

Robotfjøs

7,3

7,17

2,3

3,95

0,47

0,55

4,2

Gård 6

Robot, øko

1,8

7,08

1,0

1,42

0,08

0,10

2,2

Gård 7, Ørland

Robot

7,9

7,13

2,0

3,9

0,52

0,63

4,3

Hvor mange karat har du på lager?

Det er mange som har mye husdyrgjødsel tilgjengelig uten at de vet næringsinnholdet. Det er tatt ut mye prøver av husdyrgjødsel, og vi ser at det er store forskjeller i både næringsinnhold og tørrstoff mellom bruk (se tabell 1). Standardverdier brukt uten å regne hvor mye gjødsel ditt husdyrhold skal produsere og et godt anslag for mengde vann gir et veldig usikkert grunnlag for gjødslingsplanlegging. Om man går ut fra standardverdier på husdyrgjødsel i gjødselplanlegginga kan det fort over- eller undergjødsles med både nitrogen, fosfor og kalium. Med verdier i egen gjødsel lavere enn standardverdien kan resultatet blir lavere avling, lavere proteininnhold, dårligere plantevekst og dårligere overvintring. I motsatt tilfelle, om verdien i egen gjødsel er høyere enn standardverdien kan resultatet bli høyere råproteininnhold i fôret enn ønskelig, legde og ugunstig mineralbalanse i fôret kan resultere i blant annet melkefeber.

Ta ut husdyrgjødselprøve

Det kan være stor forskjell fra gård til gård i gjødselverdi, men med samme fôring og driftsopplegg vil ei gjødselprøve være relevant i mange år framover i tid for din gård. Det tar omtrent 10 dager fra prøva er innsendt til du får prøvesvaret, og det er veldig viktig å ta ut prøva fra et godt opprørt lager. Både Eurofins og Ofotlab analyserer husdyrgjødsel og prisen ligger mellom 1 000–1 500 kr/prøve. En annen måte som også fungerer godt er å bruke en tørrstoffmåler som vil gi tørrstoff og uorganisk nitrogen, og ut fra type husdyrhold kan man anslå fosfor- og kaliumverdiene.

Har du riktig pH i jorda?

Om du gjør alt ovafor riktig, så hjelper det lite om du har en for lav pH i jorda. pH er viktig for god utnytting av de næringsstoffene man tilfører, uavhengig av om de kommer fra husdyr- eller mineralgjødsel. Med dagens gjødselpriser er det viktig å følge opp jordprøver og se om det bør kalkes. På areal med pH godt nede på 5-tallet så vil i mange tilfeller overflatekalking med ca. 300 kg grovkalk være en god investering for å få bedre effekt av gjødsla. Om du i tillegg vil ha best mulig avling og at kløveren i enga skal binde mest mulig nitrogen, så bør pH`en opp på 6,2 – 6,5.