Medlemsinfo

Geno

Redigert av
Eva Husaas

Vegard Smenes gjenvalgt som styreleder i Geno

Genos årsmøte 2022 ble holdt på Scandic Hamar 28.-29. mars. Det var 43 av 46 stemmeberettigede til stede under valget 29. mars. Både Vegard Smenes som styreleder og Anne Margrethe Solheim Stormo som nestleder ble enstemmig gjenvalgt.

Anne Margrethe Solheim Stormo ble også gjenvalgt som styremedlem fra område nord, og Oddvar Mikkelsen ble gjenvalgt som styremedlem fra område midt. Øvrige valg skjedde i samsvar med innstilling fra Genos valgkomitè.

Les mer om årsmøtet 2022 på side 52.

Husk å returnere utlånte sædbeholdere

I forbindelse med utsending av sæddoser utenom sædrutene er det lånt ut flere ET 11-sædbeholdere. Vi etterlyser retur av disse. Det sendes ut beholdere med nitrogen og sæddoser direkte til kunder i spesielle tilfeller. Over en del år har det blitt mange beholdere som ikke har blitt returnert.

Har du mottatt en slik sædbeholder ved sending? Alle som har slike beholdere, kan kontakte Jimmy Marken på e-post: jimmy.marken@geno.no. Han kan da kontakte Schenker og avtale retur-forsendelsen.

Treskiftsordning på plass for REDX

1. mars startet Geno opp treskiftsordning på REDX-laboratoriet. Økt produksjon av REDX er etterspurt både nasjonalt og internasjonalt.

– Nå er det lys på labben i fire netter! Det er leder for forsyningskjeden i Geno, Margrete Nøkleby, som entusiastisk kan markere en ny tid på laboratoriet hvor det produseres kjønnsseparert sæd.

Kjønnsseparert sæd er tydelig etterspurt, både i det norske markedet og ikke minst i det internasjonale markedet. Det er for å møte det internasjonale salget at det nå er satt på et ekstra skift i det ene av tre laboratorier på Store Ree på Stange.

– Det er første gang at vi har nattskift her. Hovedårsaken til at vi nå går over til tre skift, er for å kunne doble produksjonen, forteller Margrete. Og på en tur innom laboratoriet er det bare entusiasme å spore. – Dette vil gjøre at vi møter etterspørselen, og litt til, forteller laboratorieingeniør Rakhshinda Jabin Ahmad.

Les mer om dette på www.geno.no/nyheter.

Geno får fortsette bygging av fjøs på Øyer

Statsforvalteren i Innlandet har etter ny vurdering rundt bygging av kalvefjøs på Øyer omgjort sitt vedtak, og dermed kan Geno fortsette bygging av fjøs.

Geno SA har i byggesaken fremlagt ytterligere informasjon rundt driften. Det er disse opplysningene som ligger til grunn for at Statsforvalteren har kommet til at det omsøkte tiltaket omfattes av LNF-formålet i kommuneplanen. Statsforvalteren i Innlandet har derfor endret sin klageavgjørelse datert 7. mars 2022.

– Dette er vi selvsagt veldig glad for, sier administrerende direktør i Geno SA, Kristin Malonæs. – Disse kalvefjøsene er viktige i arbeidet vårt med å sikre god genetikk i vårt avlsarbeid, og vil være et løft i forhold til dyrevelferd.

Kalvefjøset skal etter planen stå klart i juni 2022.

Ny leder for forsyningskjeden i Geno SA

Margrete Nøkleby er ansatt som ny leder for forsyningskjeden i Geno.

Margrete er utdannet fra NMBU. Det er en stødig hånd som skal lede Genos forsyningskjede fremover.

Da hun startet som produksjonsleder hos Geno SA i juni i fjor kom hun fra Bondelaget, hvor hun har vært organisasjonssjef og næringspolitisk sjef. Videre har hun bakgrunn fra Landbruksforvaltningen som blant annet prosjektleder og seniorrådgiver hos Statsforvalteren samt landbrukssjef i et par kommuner på Romerike.

Fra 1. mars er hun leder for forsyningskjeden i Geno SA, og dermed nesten 50 kollegaer i fjøset, laboratoriet og i logistikken.

– Jeg er veldig stolt over det vi produserer og leverer i forsyningskjeden. Vi har utrolig mye kunnskap og kompetanse samlet. Det jobbes hele tiden for å sikre kvalitet i alle ledd, sier Margrete. Geno er et solid selskap, og samvirketanken liker hun godt. – Vi har i overkant av 7 500 eiere, som alle er avhengige av at vi leverer gode produkter og lykkes økonomisk. Bonden som eier er vant til å tenke langsiktig, men samtidig sette krav til kvalitet og leveranser.

– Margrete har lang ledererfaring og har jobbet mye med utviklings- og forbedringsarbeid. Hun er kundeorientert, har et godt strategisk blikk, solide lederegenskaper og høy gjennomføringsevne. Vi er midt oppe i store og viktige utviklingsløp for forsyningskjeden og jeg er svært glad for at Margrete har takket ja til stillingen, og til å lede dette arbeidet videre sammen med de gode kollegene på Øyer, Store Ree og i resten av Geno, sier administrerende direktør Kristin Malonæs.

Arla skal teste metanreduserende ­fôrtilsetning

Arla skal i samarbeid med det nederlandske konsernet Royal DSM teste ut Bovaer på 10 000 melkekyr i flere europeiske land. Stoffet som tilsettes fôret skal redusere utslippene av metan fra melkekyr med 30 prosent. Bovaer har blitt utviklet av Royal DSM og skal ha blitt testet i 14 land. Det er det første fôrtilsetningsstoffet som skal ha metanreduserende effekt som har blitt godkjent av EU. Bovaer virker ved å undertrykke et enzym som utløser metanproduksjon i kuvomma. Stoffet skal brytes ned til stoffer som er naturlig til stede i kuas fordøyelsessystem og skal ikke påvirke melkekvaliteten. En kvart teskje daglig skal være tilstrekkelig og så får forsøket på 50 melkebruk i Danmark, Sverige og Tyskland vise om metanreduksjonen i praksis blir så stor som antatt.

Maskinbladet.de

Tyske kjeder vil ikke ­selge «båsmelk»

To av de største matvarekjedene Tyskland, Edeka og Aldi, sier at de vil slutte å selge melkeprodukter fra kyr som er bundet på bås året rundt. Flere tyske butikker begynte i 2021 å selge melk fra kyr i løsdrift under et eget merke.

Mælkeproducenten, LDM

6 råd for klimavennlig produksjon

Danske Landbrugsavisen listet opp seks råd for en melkeproduksjon med lavere klimagassutslipp:

  • Høyere ytelse (“fortynner” metanutslippene)

  • Mer fett i fôrrasjonen (for eksempel erstatte soya med raps)

  • Begrense proteinmengden i fôret (overfôring med protein gir blant annet lkte lystgassutslipp fra gjødsel)

  • Fôrutnytting (mindre fôrforbruk reduserer metanutslipp pr. produsert enhet)

  • Redusert kvigeoppdrett (lengre levetid på kyrne og lavere rekrutteringsprosent gir rom for flere oksekalver til kjøttproduksjon og nasjonalt produsert storfekjøtt fra melkebesetninger gir lavere klimagassutslipp)

  • Nye avlsmål (fôrutnytting i avlsmålet vil gi seleksjon for lavere klimagassutslipp)

landbrugsavisen.dk

Solenergi best for mobil melkerobot

Et prosjekt ved Sveriges lantbruksuniversitet SLU) har sett på alternative energikilder for drift av melkeroboter for kyr på beite i områder utenom strømnettet. Målet var holdbar, kostnadseffektiv og miljømessig god energiforsyning. Det ble sett på drift av melkerobot for melking av 20 kyr fra mai til september med solpaneler med batterier, etanoldrevet generator, biodieseldrevet generator, biogassdrevet generator og dieseldrevet generator. Data for melkeroboter og værdata ble brukt i matematiske simuleringsmodeller. Solceller var det som best oppfylte miljøkravene og kom ut med lavest kostnad pr. kilowattime (0,31 US dollar mot 0,45 for biogass som hadde nestlavest energikostnad). Biodiesel og biogass kommer ut med lavest CO2-utslipp pr. år, men med langt høyere årlige kostnader (2 377 og 1 230 US dollar mot 178 for solpaneler).

Husdjur 2/2022

Slakt med 50 prosent Belgisk blå oppdaget for første gang i Norge

Det er slakt av to unge okser med 50 innslag av Belgisk blå som nå er oppdaget. Animalia opplyser at raseregistreringen går tilbake til 2011 og det har siden da aldri blitt registrert slakt med innslag fra denne rasen. Mødrene til oksene var nesten rene Holstein, men med litt NRF. Animalia ser ikke bort fra at det er mørketall når det gjelder innslag av genetikk fra Belgisk blå.

Animalia

Fra Kukontrollen 2021

Årsavdrått 8 673

Besetningsstørrelse 30,9 årskyr

67,3 prosent av kyrne er i løsdrift

54,2 prosent av besetningene er båsfjøs

57,1 prosent av kyrne melkes i robot

Utrangeringsprosent 41

De siste 23 årene har 33 prosent av mjølkekyrne og 68 prosent av mjølkekubesetningene i landet blitt borte

Statistikksamling fra Kukontrollen

Økt melkepris i Danmark

Meierikonsernet Arla økte melkeprisen i mai med DKK 29,8 øre/kg for konvensjonell melk og 22,3 øre/kg for økologisk melk. Med prisøkningen får danske melkeprodusenter med topp kvalitet og GMO-fritt fôr betalt DKK 365,8 øre/kg (ca. NOK 4,81). Prisøkningen i mai tilsvarer den økningen i målpris faglagene har kommet med i sitt krav i jordbruksforhandlingene.

Maskinsbladet.de

Rapport dokumenterer god dyrehelse i Norge

Den årlige rapporten fra veterinærinstituttet til Mattilsynet for 2021 viser at Norge fortsatt er blant landene i verden med minst forekomst av alvorlige smittsomme sjukdommer. For storfe ble ringorm forårsaket av Trichophyton verrucosum påvist i syv nye besetninger, mot 15 i 2019 og 18 i 2020. Målrettet arbeid fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og næringen har ført til færre tilfeller av denne sykdommen, men det er fortsatt nødvendig å arbeide videre forebygging og bekjempelse av ringorm hos storfe.

Veterinærinstituttet mottok i 2021 prøvemateriale fra 55 storfebesetninger hvor det var mistanke om A- eller B-sykdom. Prøvematerialet som ble sendt inn med mistanke om A-sykdom hos storfe i 2021 besto av prøver med mistanke om miltbrann, saueskabbmidd og brucellose. Alle prøvene var negative.

Pressemelding

Finsk meieri skal teste metanreduserende fôrtilskudd

Det finske meieriet Valio har inngått en samarbeidsavtale med det nederlandske selskapet Royal DSM om testing av fôrtilskuddet Bovaer. Bovaer skal kunne redusere metanutslipp fra melkekyr med 30 prosent. Utviklingen av fôrtilskuddet har pågått I 10 år og nå skal det altså testes I praksis I større skala før det kan lanseres I markedet.

Landbrugsavisen.dk

Kjøtt og melk holder stand I Storbritannia

En rapport fra Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB) forteller at 95 prosent av Storbitannias befolkning kjøpte meieriprodukter I januar. Salget av de vegetabilske alternativene til meieriprodukter gikk ned med 5 prosent noe som betyr en stabil markedsandel på 6 prosent. Alternativene til kjøtt har til tross for en liten oppgang i salget ikke kommet over en markedsandel på 2 prosent.

Thedairysite.com