Tema: Bygg

Kalvingsbinger i båsfjøs

Det er holdforskriften for storfe, samt veilederen for denne forskriften som legger føringene for hvordan kalvingsbingene utformes. Fra og med 01.01.24 vil det bli krav om kalvingsbinge også i båsfjøs.

Ken Morten Brørs

Fagleder bygg i Tine

ken.morten.brors@tine.no

Kalvingsbinge med halm - gode forutsetninger for å lykkes.

Foto Stine Grønmo Kischel.

Kalvingsbingen er til for kua, kalven og gårdbrukeren. Kalving er en stor fysisk påkjenning både for kua og kalven. For at dette skal gå best mulig, bør de få tilgang til et område med god nok plass. Kalv som fødes på et gulv som er mjukt, tørt og isolert vil få en god start på livet.

Naturlig atferd

Kyr som skal kalve trekker seg gjerne unna flokken omtrent ett døgn før kalving. Da ønsker de å oppsøke oversiktlige områder der de føler seg trygge og ikke blir forstyrret. Derfor bør kyr flyttes til kalvingsbingen omtrent ett døgn før kalving for å unngå unødvendig stress. For tidlig flytting, og flytting til areal uten kontakt med resten av flokken, kan føre til økt stressnivå, som igjen kan føre til utfordringer med kalvingen.

Figur. Utvalgte eksempler på mulige kalvingsbinger i båsfjøs.

Binge nr 1: Dette er den minste kalvingsbingen, som er mulig, men fremdeles innenfor regelverket. Korteste vegg er 2,3 m og totalarealet er 8 m². Her er det viktig at kua har utsikt i lengderetningen av rommet, slik at hun legger seg med bakenden så det er plass for kalven til å komme ut. Her er rommet tegnet med permanente vegger, men optimalt etableres dette med lettgrinder som kan flyttes eller åpnes hvis dette blir et problem.

Binge nr 2: Enkel løsning, der to kubåser gjøres om til kalvingsbinge. Lettgrind eller bingeskille til inndeling. Det legges en gummimatte over deler av rista for å unngå at kalven setter fast klauvene. En slik binge kan påvirke produksjonen negativt, i og med at dette arealet vanligvis brukes til produksjonsdyr.

Binge nr 3: Fullspaltebingen kan lett omgjøres til kalvingsbinge. Minimum 50% av bingearealet bør være tett. Det kan etableres tett gulv med 2-4% fall mot det drenerende gulvet, og fallet bør være i lengderetningen av bingen. Bingen kan påvirke produksjonen negativt, da dette arealet vanligvis brukes til oppstalling av rekrutteringen på gårdsbruket.

Binge 4: En gruppebinge for inntil tre dyr, der korteste vegg er 3m.

Binge 5: Gruppebinge for over tre dyr, der korteste vegg er 5m.

Oppstalling

Ved riktig bruk er halmtalle en veldig god løsning. Ved tilstrekkelig mengde tørr halm får kua en god, varm, sklisikker og mjuk binge å kalve i. Vi anbefaler å legge opp til en enkel måte å få inn og ut halmen på, da det øker muligheten for å lykkes. Det er også mulig å bruke flis/dypstrø i slike binger. Utskifting eller tilfylling av nytt materiell (halm/flis) fortløpende er viktig for å ha god nok hygiene.

Gummimatte med strø er også et godt alternativ der talle ikke er aktuelt. Gummimatta bør ligge på et svakt hellende golv, med 2-4 prosent fall. Større fall enn dette kan ha negativ effekt på for eksempel børframfall. Optimalt bør dette gulvet ende opp mot et drenerende gulv, noe som letter rengjøringen av bingen, og dermed muligheten til å lykkes.

Alle kalvingsbinger bør utformes slik at det er enkelt å få dyr ut som må avlives eller dør på grunn av komplikasjoner.

Valg av innredning

Hvis en velger å bruke fanghekk, anbefales det å velge en sikkerhetsfangfront. Denne løsningen sørger for at dyra ikke henger seg fast hvis de faller når de er fanget i fanghekken.

Tilrettelegg for melking av kua i kalvingsbingen, for å slippe å frakte kua til melking etter kalving. Dette vil være mest skånsomt for både kua og gårdbruker. For totalfiksering av kua ved melking, kan behandlingsfront være et godt alternativ.

Gode rutiner

Ved å legge kalven på fôrbrettet foran kua, så vil kua etter å ha slikket kalven ren spise opp fôret den har ligget på. Dette synes å virke positivt på kua, ettersom hun får i seg mat raskt etter kalving. Det ligger også sikkerhet i dette tiltaket, hvis det blir behov for at ku og kalv må skilles raskt.

Gi gjerne kua tilgang til lunket vann for å sikre godt vannopptak rett etter kalving. Kamera-overvåkning kan avlaste, og gir god oversikt underveis i kalvingsforløpet. Nok råmelk av god kvalitet er livsviktig for kalven, og det anbefales og gi dette senest 2 timer etter kalving for å få god nok effekt.

Krav til kalvings-/sjukebinge

  • Enkeltdyrbinger bør ha et areal på minimum 8-10 m2. Korteste vegg bør være minimum 2,3 meter

  • Gruppebinger bør ha minimum på 8 m2 pr. dyr

  • Opp til tre dyr: Korteste vegg minimum 3 meter

  • Over 3 dyr: Korteste vegg minimum 5 meter

  • Det skal være fikseringsmulighet

  • Det bør være minimum 50 prosent tett gulv

  • Det må være minst like mjukt liggeareal som på liggeplasser for øvrig

Tilpasninger og vurderinger

Det skal være minimum én kalvingsbinge pr. påbegynte 25 kyr (økes ved konsentrert kalving), som skal være avsatt til dette formålet, og som ikke skal benyttes til oppstalling av dyr i andre situasjoner.

Antallet kalvingsbinger og utformingen av disse må tilpasses produksjonsopplegget, ressursgrunnlaget og arealer til disposisjon på den enkelte gård. Mye av dette kan også tilrettelegges med en god produksjonsplan. Ved konsentrert kalving vil det være behov for et større antall kalvingsbinger. I binger med ku og kalv sammen, vil antall dager med samvær ha stor effekt på hvor mange binger, eller hvor mye areal som kreves.

Gruppebinge 4 og 5 er i dette tilfellet planlagt i en plansilo der alle dyr skal ha minimum 8 m2 hver. Her er det enkelt å få til gode binger med talle. Det vil være lett tilgjengelig for supplering og fjerning av halm. Det må selvsagt gjøres vurderinger om bygget skal isoleres, eller at det må gjøres andre tiltak i henhold til temperatur hvis kalvingene skjer på vinterstid. Inndelingen av slike binger bør gjøres med lettgrinder som kan flyttes etter behov, og fjernes i sin helhet når tallen skal kjøres ut. Faststøpte stolper i gulvet har en tendens til å komme i veien for dette arbeidet. For de med konsentrert kalving så kan det være fordelaktig å kunne bruke slikt areal, som for eksempel plansilo til kalvingsbinger, da dette ikke vil påvirke produksjonen på gårdsbruket negativt. Hvis kalvingstidspunktet ikke er sammenfallende med at plansiloen er ledig, så vil selvfølgelig dette innebære en merkostnad med rundballer i stedet for surfôr i plansilo.

Enkeltdyr, ku og kalv, gruppebinger, hva vil fremtiden bringe?

Det stilles stadig nye krav fra forbrukerne til dyrevelferd og oppstallingsløsninger for husdyr. Dette innebærer at vi stadig må tenke et skritt lenger og dermed satse på mer fleksible løsninger. Det kan være greit å tenke gjennom hvilket arbeidsomfang og hvilke arbeidsoppgaver gårdbrukeren selv ønsker for å utforme bingene ut fra egne forutsetninger og produksjonsomfang.