Reportasje

Lager økt nitrogen i husdyrgjødsel

Høye gjødselpriser pluss krav om mindre utslipp av klimagasser i landbruket baner vei for å tenke nytt. Kan husdyrgjødsel behandlet med N2 Applieds teknologi være en løsning?

Tekst og foto
Erling Mysen

Frilansjournalist

er-mys@online.no

N2 Appliedcontaineren på Buskerud gård og landbruksskole anriker husdyrgjødsel med nitrogen. Samtidig gjør den nitrogenet i husdyrgjødsel stabilt. Tilgjengelig nitrogen i husdyrgjødsel blir dermed mer enn doblet og gjødsla blir luktfri.

På Buskerud gård og landbruksskole i Åmot i Viken har de bygd nytt robotfjøs i tre. Gården har hatt sovende melkekvote i snart 30 år, men i desember kom kyrne tilbake. I juni hadde gården åpen dag med visning av nyfjøset som også har eget klasserom. Det er dessuten en spesiell gjødselløsning. Gjødsla går i kanaler til en 30 kubikkmeters kum. Derfra pumpes den gjennom en gjødselseparator. Den våte fraksjonen sendes videre gjennom containeren med N2 Applied og ender i en gjødselkum. N2 Applied behandlet gjødsel kalles NEO. Den er luktfri og har doblet nitrogeninnholdet, og spres på skolens eng- og kornareal. En del av gjødsla vil bli spredd nær boligbebyggelse, men det bekymrer ikke lenger de som sprer.

Grete Sønsteby er en av gründerne bak N2 Applied. Selskapet spås en stor framtid, men Grete er overrasket over at det tok 12 år fra idé til å få et produkt ut på markedet.

– Vi tenker også spre slik gjødsel med kanon på beiter. Slik spredning blir nå mulig uten nitrogentap, forteller Ole Johnny Krogmogen på Buskerud videregående skole. Og separert gjødsel blandet med hestemøkk skal brukes til jordforbedring på nydyrket areal. Etter hvert kan slik gjødsel bli salgsvare fra gården. Foreløpig produseres gjødsla med kjøpt strøm, men planen er å installere solcelleanlegg på eller ved fjøset.

Fra 1,5 til 3,3 kg N pr. tonn

Lenger nord ved Røros produserte Galåen samdrift NEO-gjødsel i fjor sommer. Og i år ventes ny oppgradert N2 Appliedcontainer til samdriften. Samdriftsfjøset har to roboter og produserer ca. 900 tonn melk. På fjøstaket er det montert solceller. Det var basis for fjorårets produksjon av NEO.

– Vi har også tanker om å lage fornybar energi med vindseil, forteller Lars Jacob Galåen.

Han er en av fire eiere av samdriften. En erfaring fra i fjor at de helst bør installere en automatikk slik at N2 applied skrus ned når formikseren på gården starter (kan bli knapt med strøm til begge).

– Det er miljøaspektet ved N2 Applied vi liker best. Vi reduserer utslipp betydelig samtidig som vi produserer vår egen oppgraderte gjødsel med fornybar energi. Med dagens priser på mineralgjødsel kan dette dessuten være god økonomi, tror Lars Jacob.

På kalde Røros bør det heller ikke være vanskelig å få utnyttet overskuddsvarmen i NEO-produksjonen. NLR Innlandet testet i fjor sommer slik gjødsel fra samdriften. 3 tonn ga samme avling eller noe bedre enn 3 tonn «vanlig» husdyrgjødsel pluss 20 kg NS27. En analyse av henholdsvis fersk gjødsel og NEO på Galåen viser at pH er redusert fra 7,4 til 5,2. Plantetilgjengelig nitrogen har økt fra 1,5 til 3,3 kg pr. tonn.

Eget kraftverk gir rimelig strøm

På Jogarden i Sykkylven i Møre og Romsdal putrer også en N2 Appliedcontainer. Som på Galåen og Buskerud gård separeres gjødsla før den går gjennom N2-systemet og blir til NEO. Brukerne Arnhild og Ole Andre Velle driver økologisk og tror gjødsla de produserer kan bli godkjent til økologisk drift. Men foreløpig lagres den i et gammelt kålrotlager og fraktes til Greip samdriftsfjøs i nabolaget. Greip er med på N2 Appliedsatsingen sammen med Jogarden. De har skilt dette ut i eget firma, NEO Sykkylven. Men i år er planen å tømme gjødselkummen hos Velle for så å fylle denne med NEO (NEO bør ikke blandes med vanlig møkk). Jogarden har melkekvote på 230 000 liter eller en gjødselproduksjon som kan passe til kapasiteten til en N2 Appliedcontainer. Spesielt hos Velle er at gården er deleier i et minikraftverk og dermed har tilgang på rimelig strøm uten nettleie. Det ligger dermed godt til rette for å få lønnsomhet med N2 Applied.

– Dette er en teknologi med stor klimanytte og flere andre positive effekter. Vi er for eksempel ikke lenger avhengig av været ved spredning for å få best mulig N-virkning av husdyrgjødsel, sier Ole Andre Velle.

N2 Applied krever at du har tilgang til rimelig energi

Krever rimelig energi – gir tilleggsvarme

Plasmareaktoren er basert på den over 100 år gamle lysbueteknologien til Birkeland og er hjernen i N2 Appliedsystemet. Dette er kun en liten boks under 40 cm i diameter. Hele anlegget har plass inne i en 22 fots container.

Men N2 Applied krever at du har tilgang til rimelig energi. Produksjon av 1 kg nitrogen i husdyrgjødsel krever 65–70 kWh. Teoretisk kan energibehovet bli en brøkdel av dette, og nye versjoner av N2 Applied blir trolig mer energieffektive. Hvis strømprisen er 40 øre pr. kWh koster produksjon av 1 kg N ca. 27 kr (før avskrivinger) eller omtrent det samme som dagens N-pris. Det blir dermed vanskelig å få metoden lønnsom hvis du betaler nettleie og kjøper strømmen. Nå produserer små vannkraftverk strøm til under 15 øre kWh. Men eget solcelleanlegg, vindkraftverk eller biogassanlegg kan også gi lave energipriser. En fordel med N2 Applied er dessuten at prosessen raskt kan skrues både av og på og har trinnløs regulering. Du kan produsere NEO når du har lav strømpris (for eksempel når du har sol på dagtid) for å så skru av eller ned prosessen når strømmen blir for dyr. Samtidig blir det overskuddsvarme i prosessen. Hele tre fjerdedeler av energien som brukes blir igjen som overskuddsvarme. Hvis gården kan bruke denne overskuddsvarmen til oppvarming av fjøs, boliger, drivhus eller annet nyttig får du et bedre regnestykke.

Vil utløse tilskudd?

Biogassproduksjon i Norge utløser store tilskudd basert på tørrstoff i antall tonn husdyrgjødsel som behandles. Ordningen kom på plass for halvannet år siden. Kanskje kan et slik tilskudd gjøres teknologinøytralt eller kan N2 Applied-behandlet gjødsel utløse tilskudd? I så fall blir dette klart mer lønnsomt for de som våger satse. Og trolig vil N2 Applied installert på gården utløse en eller annen form for tilskudd. Dette for å godtgjøre klimanytten denne metoden har. N2 Applied blir lansert for salg dette året. Ja, første enhet skal allerede være solgt i Skottland. Prisen for en container vil trolig være ca. 2 millioner kroner. N2 Applied er et selskap med testsenter på gården Strand i Flesberg nord for Kongsberg. Der bygges også dagens N2 Applied containere. Selskapet har de siste årene vokst betydelig. De har avdeling i både Nederland og Storbritannia og 37 ansatte. Målet er å selge flere tusen N2 Applied containere de neste årene. I Norge er foreløpig hovedfokus nord for Dovre der strømmen er rimelig.