Tema: Bygg
Eier er byggherre på gården

Nytt fjøs, tilbygg eller ominnredning krever en SHA-plan

Å være byggherre medfører noen forpliktelser som ikke kan overføres til utførende entreprenør. Enten du skal rive, bygge, restaurere, grøfte eller utføre grunnarbeider på egen eiendom, må du ha en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Signe Mellem

Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst

signe.mellem@nlr.no

Knut Berg

Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst

knut.berg@nlr.no

Byggherren har ansvar for at det blir utarbeidet en plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø for byggeprosjekt (SHA-plan). Og som eier kan du ikke si fra deg eller sette bort byggherreansvaret.

Foto:Lars-Markus Svensson, FK

Eier er byggherre for alle bygg og anleggsprosjekter på egen eiendom. Dette gjelder også for landbrukseiendom. Å være byggherre medfører noen forpliktelser som ikke kan overføres til utførende entreprenør. Byggherrens ansvar er nedfelt i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften). For å oppfylle ansvaret, må byggherren få utarbeidet en plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø for prosjektet (SHA-plan). SHA-planen skal være på plass før prosjektets oppstart. SHA-planen skal være et aktivt dokument som brukes hele byggeperioden.

Byggherren har uansett det overordnede SHA-ansvaret

Verne arbeidstakere mot farer

Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren har igjennom hele bygge- og anleggsprosessen. Formålet er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider.

Byggherreforskriften gjelder for all bygge- og anleggsvirksomhet, og omfatter:

 • Oppføring av nybygg og tilbygg

 • Innrednings-, utsmyknings og installasjonsarbeid

 • Montering og demontering av prefabrikkerte elementer

 • Rivning, demontering, ombygging og istandsetting

 • Sanering og vedlikehold

 • Alminnelig anleggsvirksomhet

 • Graving, grøfting, sprenging og annet grunnarbeid

 • Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- og anleggsplassen.

Eier som byggherre, skal forsikre seg om at de utøvende virksomhetene følger Internkontrollforskriften og driver et systematisk arbeide med helse-, miljø- og sikkerhet. Hvordan denne kontrollen blir gjennomført, skal også framgå av SHA-planen.

Plan på plass før oppstart

SHA-planen skal være på plass før oppstart og ajourføres igjennom hele prosjektet. Alle involverte entreprenører og arbeidstakere skal kjenne til planen og den skal være tilgjengelig på bygge- og anleggsplass for kontroll av blant annet Arbeidstilsynet. SHA-planen skal blant annet inneholde et organisasjonskart, en framdriftsplan som beskriver når og hvor de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse, samt rutiner for avviksmelding.

Forhåndsmelding

Prosjekter som varer utover 15 virkedager og 250 dagsverk, skal forhåndsmeldes til Arbeidstilsynet. Dette gjøres i eget skjema via Altinn. Forhåndsmelding skal sendes til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidet starter. I blanketten skal det krysses av for at SHA-plan er utarbeidet. Blanketten og veiledning finner dere på Arbeidstilsynets hjemmeside.

En skal ha ansvar som koordinator

Et prosjekt har ofte flere utførende virksomheter som for eksempel entreprenører for grunnarbeider, betongarbeider og overbygg samt elektriker og rørlegger. Da skal byggherren sørge for å ha en som får ansvaret med å koordinere disse, en koordinator. Koordinator skal holde oversikt over hvem som til enhver tid skal inn i prosjektet og da tilrettelegge for at sikkerhet og helse blir ivaretatt, i tillegg til fremdrift. Bonden som byggherre, velger ofte selv å være koordinator. Det er allikevel viktig å vurdere om man i en travel hverdag er i stand til å ivareta denne funksjonen, eller om man bør sette arbeidet bort til en profesjonell. Dette kan man gjøres ved å velge en av de utøvende, til å være Hovedbedrift. Oppgaver og ansvar skal da avtalefestes og beskrives i SHA-planen.

Om byggherre ønsker å leie inn HMS-koordinator og byggeleder, er det greit å vite at dette er forskjellige oppgaver.

SHA-koordinator

En SHA-koordinator har oppgaver i henhold til Byggherreforskriften. Koordinatoren skal delta fra byggestart til bygget er overtatt av byggherre. Koordinatoren kan sammen med byggherre utarbeide SHA-planen. Når byggearbeidene er startet, har koordinatoren blant annet følgende oppgaver:

 • Påse at SHA-planen blir fulgt

 • Informere om sikkerhetstiltak på byggeplassen

 • Innhente HMS-erklæring fra alle utførende

 • Gjennomføre vernerunder på byggeplassen

 • Påse at det er avsatt tilstrekkelig tid slik at alle arbeidsoppgaver kan forgå forsvarlig

 • Koordinere arbeidsoppgaver slik at farlige situasjoner ikke kan oppstå.

 • Eventuell revisjon av framdriftsplan

 • Påse at sikker jobbanalyser blir gjennomført

 • Registrere uønskede hendelser/avvik og følge opp disse

 • Påse at det blir ført mannskapslister daglig

Byggeleder

En byggeleder kommer gjerne inn på et tidligere tidspunkt i byggeprosessen enn SHA-koordinatoren. Byggeleder skal bistå byggherre i forhold til entreprenørene. Arbeidet starter gjerne med bistand i forbindelse med innhentinga av tilbud/gjennomføring av anbudskonkurranse. Det krever at byggelederen tidlig får god oversikt over byggeprosjektet. Byggelederens arbeidsoppgaver kan være:

 • Innhenting av tilbud/anbud

 • Gjennomgang og innstilling av tilbudene overfor byggherre

 • Kontraktsforhandlinger

 • Gjennomgang og kvalitetssikring av tegninger og dokumenter (arbeidsunderlag)

 • Utarbeide framdriftsplan

 • Gjennomføre byggemøter og påse at referater blir skrevet

 • Påse at tegninger blir revidert og eventuelle detaljtegninger blir utarbeidet

 • Påse at siste utgave av tegninger er på byggeplassen og at byggearbeidene utføres i henhold til tegningene.

 • Om det oppstår tvister, hjelpe til å løse disse

 • Eventuell revisjon av framdriftsplan

 • Reklamasjoner

 • Overtakelse av bygget

 • Ettårsbefaring

Avtale

Om byggherre skal leie inn SHA-koordinator eller byggeleder, er det viktig at en har riktig forventning til hva personen skal gjøre. En samtale for å avklare funksjon, avgrensing og ansvar hører med. Tiltak som SHA-koordinator eller byggeleder mener er nødvendige, kan ha økonomisk konsekvens. Det må avklares på forhånd hvem som kan ta ulike beslutninger. Det finnes standard kontrakter for oppdrag for SHA og byggeleder.

SHA-plan tilpasset landbruket

Det er viktig å huske at Byggherren uansett har det overordnede SHA-ansvaret. NLR ved HMS-rådgiver tilbyr en SHA-plan som er tilpasset landbrukets behov og vi kan bistå med utarbeidelse av denne til ditt neste bygge- og anleggsprosjekt. Våre rådgivere innen bygg og økonomi kan bistå i planlegging av landbruksbygg og økonomiske driftsplaner.