Bygg

Sikker og fleksibel kalvingsavdeling

Kalvingsavdelingen må tilpasses kuas behov, HMS, lovverk og smittevern. Her presenterer vi en måte å løse det på fra Danmark.

Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kursansvarlig i Geno

Anja Juul Freudendal og Peter Raundal i SEGES Innovation i Danmark foreslår fleksible løsninger med høye grinder som kan åpnes i begge ender, tre tette vegger, frontgrind som også kan fengsle kua, vanntilgang på fôrbrettet og fall slik at spylevann ikke renner inn i ­nabobingen.

Fødebinge med fleksible grinder og fanghekk i front hos Thomas Pettersen som driver med Simmetal i Svarstad

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Planlegging av kalvingsavdeling

Når kalvingsavdeling skal plan­legges, må dyrevelferd, lovgivning, arbeidsforhold og smitte­beskyttelse ligge til grunn. Reint praktisk betyr det mye at den er sikker og fleksibel.

I Danmark er det krav om kalving i enkeltkalvingsboks og minst 4 plasser pr. 100 kyr. Dette tilsvarer sjukebingekravet i Norge. For ­Jersey er plasskravet 10 m² og for større kyr 12 m², mens det i felles forberedelsesbinge er noe lavere plasskrav pr. dyr. Fødebingen skal ikke brukes som sjukebinge til dyr med smittsom sykdom.

Bingen skal ha tørt og mykt underlag (halm eller liggebås), og ku og kalv skal ha mulighet til å gå sammen de første 12 timene etter fødsel. Det stilles også krav til mulighet for maskinmelking.

Enkeltkalvingsboksen skal

  • gi kua lett tilgang til fôr og vann og ingen konkurranse

  • tilfredsstille kuas behov til å kalve alene

  • ha lavt smittepress

  • gi god arbeidssikkerhet

  • sikre korrekt registrering av kalv

  • gjøre det enkelt å melke kua

  • ​hindre at kalven patter annen ku

Hvis kua får velge

Får kua velge, vil den helst kalve avskjermet fra de andre og velger mykt underlag. Kua søker selv isolasjon 2–3 timer før kalvinga og vender tilbake til flokken bare 1–2 timer etter kalving under naturlige forhold.

Flytt kua inn i kalvingsbingen i tide, seinest mot slutten av oppblokkingsfasen. Fødselen trekker ut i tid om flytting skjer for seint, men det har liten betydning om kua flyttes 1 uke eller 3 timer før kalving.

Drivganger og flytting

Unngå glatt drivgang! Bruk grinder som kan åpnes i begge ender for å lage en trygg drivgang langs bingen. Kua foretrekker det lyst og åpent om den ikke skal ­motsette seg flytting.

Bingeutforming

Fleksible bingeskiller med tette plater for smittevern

Foto: Peter Raundal

Åpen front mot fôrbrett er gunstig, ellers bør det være tette vegger rundt bingen. Fangfronten kan åpnes og brukes til å fengsle kua, for eksempel når kalven skal tas ut. Pass på å lage strategisk ­plassert mannhull for trygg håndtering og at grinder kan åpnes på begge sider slik at det blir enkelt å komme ut og inn.

For utmåking og strø, lag rette ganger og kjøreveier. Sørg for å sette drikkekaret på eteplassen slik at det ikke kommer i veien for kjøretøy. I forberedelsesbingen lages soner hvor kyr kan stenges av på den ene eller den andre siden slik at arbeidsprosesser kan skje trygt og i fred.

Smittevern

Salmonella er et økende problem i Danmark, og sanering er svært utfordrende. Kalvingsbingen har blitt den mest smittefarlige plassen i fjøset. Derfor er rein og ­velstrødd kalvingsbinge og reine kyr viktig, og også atskillelse fra andre kyr med plater/tette bingeskiller. Høye, tette vegger mellom kalvingsbingene anbefales. For smittevern anbefales det at det bingen tømmes, tørkes og desinfiseres etter hver kalving. Vær obs på avløp slik at spylevann fra én binge ikke renner inn i nabobingen.

Gjør området stort nok, 30–40 prosent større enn kravet. Det løser mange problemer!