Avl

Ny importstrategi i Geno

Høsten 2021 gjennomførte Geno en kundeinnsiktsundersøkelse, og denne har vært viktig i jobben med en ny strategi på import i Geno.

Hans Storlien

Leder kunde- og medlemstjenester

I kundeinnsikten ble det tatt kontakt med Geno-kunder spredt i hele landet og tilbakemeldingene var kort oppsummert følgende tre ønsker:

  • Bedre kommunikasjon/informasjon omkring importer

  • Bedre tilgjengelighet

  • Fokus på pris

Marked i endring

Det har vært en tydelig endring i markedet de senere år, basert på flere faktorer som politiske virkemidler, underdekning av storfekjøtt, økt bruk av kjønnsseparert sæd (hunnceller), klimaavtrykk og spesielle slakteavtaler (eksempelvis Angusavtalen). Disse faktorene har ført til blant annet økt bruk av kjøttfesemin på melkebruket.

Endringene i markedet skjer raskt avhengig av både politikk og etterspørsel. Det er derfor viktig med tett dialog mellom aktørene, og at det jobbes strategisk for å møte de raske endringene. Med økt bruk av RedX på de beste dyra, er signalene at enkelte ­mjølkeprodusenter ønsker å benytte opp mot 50 prosent kjøttfesemin i besetningen. For å dekke denne etterspørselen ­velges det årlig ut okser tilpasset melkemarkedet. Disse er plukket ut på bakgrunn av dokumenterte og ønskede egenskaper i krysning med NRF. Det jobbes også strategisk med å fremskaffe nok kjønnsseparerte hanndyrceller til dette formålet, både av norske og utenlandske seminokser.

Seminmarkedet er i endring med økt bruk av kjønnsseparert sæd og kjøttfesæd på melkebrukene. Målet med Genos importstrategi er å sikre tilgang til nødvendig genetikk, og at denne leveres som avtalt.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Anbefalinger

Målet med arbeidet til strategigruppa, som har bestått av representanter fra både Tyr og Geno, var å gjennomgå rutinene og eventuelt forbedre prosessen omkring import. Hensikten er å sikre tilgang til nødvendig genetikk, og at denne leveres som avtalt. Anbefalingen fra strategigruppa er blant annet etablering av et nytt automatisert ordresystem, tydeligere rolleavklaring mellom Tyr og Geno, og innføring av ­tydelige bestillingsfrister.

Strategigruppa anbefaler videre at markedsanalyser i større grad tas i bruk, slik at produktporteføljen tilpasses utviklingen i markedet.

Strategigruppa har som beskrevet påpekt flere områder det fort­løpende vil bli jobbet videre med for å sikre våre kunder bedre tilgjengelighet, informasjon og pris.