Fôr/Fôring

Evaluering er viktig for et bedre grovfôr

Grovfôrsesongen 2023 starter allerede nå med evaluering av årets sesong.

Ragnhild Borchsenius

Fagkoordinator grovfôr, Norsk Landbruks­rådgiving

ragnhild.borchsenius@nlr.no

Vi er på tampen av en svært varierende vekstsesong. Mange har lykkes med gode avlinger av god kvalitet, mens mange har hatt store utfordringer med mye regn. Første­slåtten ble forsinket på grunn av våte forhold mange steder. På Vestlandet, i Midt-Norge og Nordland var det bare så vidt mange turte seg utpå for å ta andreslåtten på grunn av svært våte forhold. Det er tid for å evaluere årets sesong, og lage en plan for videre innsats.

Registrer avling

Tar du ut avlingspotensialet? Mange vet ikke hvor mye avling som produseres per skifte. Dette gjør gjødslingsplanleggingen krevende. Mye av engarealet får enten for lite eller for mye gjødsel fordi bonden ikke kjenner avlingsnivået. I en tid der prisen på alle innsatsfaktorer øker er det mer lønnsomt enn noen gang å gjødsle etter den avlingen du tar ut. En oversikt av avlingsmengde vil også gi et bedre grunnlag for å vurdere hvilke arealer som bør fornyes og ikke.

Gjødsling etter avlings­potensial

Gjødselmengden må tilpasses alder og avlingspotensial på enga. Ung eng yter mer enn eldre eng. Er enga tett, og det er mye av isådde arter, vil enga kunne yte mer enn der det er tett med ugras. Ofte blir avlingspotensial overvurdert eller undervurdert. Faktiske opplysninger gir et godt grunnlag for optimal gjødsling.

Spor etter høsting.

Foto: Jogeir Magnar Agjeld

Kartlegg hva som finnes i enga

Hva finnes i enga? Sådde arter eller andre grasarter? Hos mange vil det være mye kveke, og et øye som ikke er så godt trent vil ikke kunne skille kveka så lett fra andre grasarter.

Tetthet i enga er også et viktig element å vurdere potensialet til enga. Ei tynn eng bør kanskje reparasjonssås eller fornyes. Mange har også god erfaring med å supplere med kløver i allerede etablert eng. Kløver i enga er et viktig bidrag både med tanke på økt selvforsyningsgrad av protein og å redusere behovet for nitrogengjødsel.

Ugrasbekjempelse

Har du et ugras forsvinner ikke det over vinteren. Kartlegg hvilke ugras du har, og lag en plan for bekjempelse. Sommerettårige ugrasarter vokser om våren, og dør om høsten. Disse er størst utfordring i gjenlegg. Sprøyting om høsten vil ikke ha noen effekt på disse artene. Har man store mengder av for eksempel vassarve vil den kunne kvele grasplanter. Vassarven dør i løpet av vinteren, og gi store åpne hull i førsteårsenga. I noen tilfeller vil dette være så ille at man bør vurdere reparasjonssåing.

Ei tett eng med bare isådde arter gir grunnlaget for gode avlinger. Gliper eller åpninger i enga gir gode forhold for ugras å etablere seg. Våte forhold er også ideelle for etablering av mange ugras. Vi ser at mange steder har høymole stor framgang, og den våte sommeren har i så måte vært til stor fordel for høymola.

Jordprøver og kalking

Det er obligatorisk med jordprøver i Norge, det skal tas ut minimum hvert 8. år. I Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har vi rutiner med å ta ut jordprøver hos våre medlemmer hvert 5. til 6. år. Både gras­artene og belgvekstene ønsker høg pH for å trives. Vi anbefaler pH på 6,2-6,5 på mineraljord.

I sommer besøkte jeg en meget dyktig melkeprodusent i Sverige. Han leverer 1,5 millioner liter melk i året, og har 2 000 dekar med gras både til slått og beite. Han sier at de siste årene har han innsett hvor viktig pH er for avling og etablering av de artene han ønsker i enga. Han tar jordprøver hvert 3. år for å sikre at det er optimal pH.

Jordprøvene gir også gode indikasjoner på kalium- og fosfortilstanden i jorda. Fosfor bidrar både til tidligere vekststart om våren, og den øker N-effektiviteten.

Tabell. Skjema for evaluering av sesongen 2022. Gi deg selv poeng etter hvordan ståa er i eng der 5 er best og 1 er dårligst. Da har du samtidig ei prioriteringsliste der en score på 1 er prioritet 1, og de med poengsum har det gått bra med.

Kilde: Stein Jørgensen

Fôranalyser med mineraler

Kvalitet, slåttetidspunkt og mineralanalysene er viktige når man skal evaluere årets sesong. Mineralprøvene er viktige bidrag for at våre rådgivere når de skal sette opp en gjødslingsplan, men også evaluere hva som ble gjort sist år. Jordprøver er obligatoriske, men fôranalysene er et viktig supplement for at din rådgiver skal på best mulig måte optimalisere gjødslinga.

Fornying eller reparasjonssåing?

Ta ei vandring over alle skiftene nå på høsten, gjerne sammen med din NLR-rådgiver. Vurder skifte for skifte, og lag en plan for å få ­kontroll med ugras og fornying av enga. Man kan ikke lage god eng over alt areal man rår over på en sesong, men en god plan for de neste årene er svært nyttig.

Videre vil tetthet og alder på enga også kunne gi en pekepinn på om man bør totalfornye eller om man kan reparasjonsså noen arealer. Spesielt i de områdene der vekstsesongen har vært krevende, og man har kjørt i stykker en del areal.

Man har et bedre utgangspunkt for neste års grovfôrproduksjon ved å ta en evaluering allerede nå før vekstsesongen er helt avsluttet, og lage en plan for neste år. Mye kan skje i løpet av vinteren, men et dårlig utgangspunkt blir aldri bedre av å vente enda et år på nødvendige tiltak.

Evaluering av Grasvettreglene

NLR har laget Grasvettreglene som er elementære tiltak for å sikre godt grovfôr av god kvalitet. I en travel sesong er det ikke så lett å optimalisere det en holder på med. Vi har derfor lagd en sjekkliste der du kan evaluere sesongen med utgangspunkt i grasvettreglene, og ta en vurdering på hvor ditt forbedringspotensial er.

Godt grovfôr handler om bevisste valg, og gode rutiner. Manns minne er 14 dager. Planlegging av fôrsesongen 2023 starter allerede nå!