Økonomi
Økonomisk oversikt – det store bildet

Slik leser du resultatregnskapet

Hvordan holder du oversikt over økonomien i egen gårdsdrift? Ser du noe mer på regnskapet etter at regnskapsfører har tatt en hurtig gjennomgang i forbindelse med årsoppgjøret og innsending av regnskapet?

Rune Aas

Fagleder økonomi i Tine

rune.aas@tine.no

Gunnar Nossum

Økonomirådgiver i Tine

gunnar.nossum@tine.no

Bruk litt tid på resultatregnskapet for å få en overordnet oversikt over det økonomiske resultatet i driften.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Hvis du ikke er en av de få som får utarbeidet et driftsregnskap, så er ­skatteregnskapet et godt utgangspunkt for å skaffe seg en overordnet oversikt over økonomien på gården. Du kan selv eller ved hjelp av regnskapsfører ta ut forskjellige rapporter fra de ulike regnskapsprogrammene som blir brukt i dag. De fleste gir deg tall for det aktuelle regnskapsåret og året tidligere, mens noen samlerapporter gir tall for flere år.

Avskrivinger «forstyrrer»

Det som kan være «forstyrrende» når en bruker skatteregnskapet, er avskrivninger. Avskrivninger er for eksempel at kjøp av en traktor kostnadsføres fordelt over flere år i henhold til verdifall, slitasje og lignende, og ikke i sin helhet det året den blir kjøpt. I skatteregnskapet er bruken av avskrivninger mer skattemessig vurdert og brukes for å jevne ut inntektene, mer enn hva som er reelt verdifall og slitasje. Det kan derfor ofte være greit å se på resultat før avskrivninger, deretter trekke fra renter og avdrag på gjeld for å få et bilde på hva en har igjen til privatforbruk og skatt.

Produksjon

Regnskapsrapporten «Resultat med mengde» er fin å bruke for å få innsikt i produksjonen gjennom året. Bruk gjerne markeringstusj eller penn med flere farger, og merk inntekter og kostnader som avviker mye fra forrige eller tidligere år. Var dette planlagt eller kjent? Eller var det overraskende? Kanskje er dette noe det må ses mer på i forhold til for eksempel kjøp- eller salgstidspunkt, rabatter og skifte av leverandør.

Resultatregnskapet (bankrapporten)

Bankrapporten eller ofte betegnet som «Resultatregnskap – samlet» er kanskje den viktigste enkelt-rapporten. Den gir oversikt over flere år og viser godt utviklingen over tid (trend).

Rapporten inkluderer skatte­messige avskrivninger, som er samlet på en linje. For å finne «Drifts­resultat før avskrivninger» kan en ta Driftsresultat næring og legge til igjen Avskrivninger. Eksempel fra 2020 i rapporten over:

Driftsresultat næring

kr 377 202

+ Avskrivninger

kr 43 417

= Driftsresultat før avskrivninger

kr 420 619

Driftsresultat før avskrivninger skal dekke renter og avdrag på gjeld, privatforbruk og skatt, og eventuelt bidra til sparing.

En kan også se på linjen Sparing/Tæring hvor det normalt sett bør være sparing som er trenden. Hvis avdragene på gjelda er større enn avskrivningene, må en da ha «sparing» her for å kunne betjene gjelda.

Tabell 1. Eksempel på resultatregnskap - næring 

2021

2020

2019

Resultat næring

+ Salgsinntekter

8 19 682

165 389

111 242

+ Offentlige tillskudd

214 009

172 630

93006

+ Andre inntekter næring

32 500

585 709

19533

= Sum inntekter næring

1 066191

923 728

223 782

- Vareforbruk

542 968

238 816

47 601

- Vedlikehold

129 129

85984

191 285

- Leasing og andre leiekostnader

156 147

63 718

3541

- Andre driftskostnader

277 985

114 591

83625

- Avskrivninger

0

43 417

88686

= Sum driftskostnader næring

1 106 229

546526 4

14 738

= Driftsresultat næring

-40 038

377 202

-190 956

+ Finansinntekter

9

11

- Finanskostnader

84 616

49 341

54544

= Ordinært resultat næring

-124 653

327 870

-245 489

= Årsresultat næring

-124 653

327 870

-245 489

«Resultatregnskap - samlet, en kjapp oversikt på det ~tore bildet.

Tabell 2. Resultatregnskap – privat

Resultat privat

+ Inntekter privat

391 222

492 791

621 244

- Privatforbruk

461 955

689 270

453 264

+ Resultat privat utleie

+ Finansinntekter privat

2 673

2 950

3 288

- Finanskostnader privat

74 674

62 501

143 246

- Skatt

64 376

146 854

80 591

= Resultat privat

-207 110

-402 884

-52 568

Finansiering fra egen drift

= Sparing/Tæring

-331 763

-75 014

-298 057

+ Avskrivning

28 000

74 417

88 686

= Selvfinansiering

-303 763

-597

-209 371

Sparing og ikke tæring bør være trenden. Ved tæring og lave avskrivninger i forhold til avdrag på langsiktig gjeld lyser varsellampene - retningen snus.