Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Syntetisk kjøttfepopulasjon

Rasmus Lang-Ree

På årsmøtet i NRF i 1972 skulle justeringen av ­avlsplanen behandles. I en artikkel i Buskap og avdrått nr. 2 dette året framgår det at det var planer om å etablere en egen avlsbesetning for produksjon av kjøttfeokser til bruksdyrkryssing. En så for seg en økning i omfanget av bruksdyrkryssing og at det ville være fornuftig med et eget avlsopplegg for dette. Noe av bakgrunnen var at avlsopplegget for kjøttfe verken hadde fenotypetesting eller avkomsgransking, og utvalget av avlsdyr skjedde i stor grad basert på eksteriør.

Forslaget gikk ut på å etablere en syntetisk avls­populasjon basert på å krysse NRF-kyr med kjøttfeokser av ulike raser. Rent konkret var forslaget å inngå avtale med melkeprodusenter om at 200 ­kviger av Charolais x NRF skulle insemineres med Limousin eller Charolais. NRF skulle ha forkjøpsrett på 80 av de ¾ kjøttfekvigene som ble født. Videre var planen at disse ble inseminert med Limousin, Charolais eller Simmental. To år etter innkjøp av ¾-kvigene ville en ha 7/8 kjøttfe der oksekalvene kunne settes inn på fenotypetest og de beste senere velges ut til semin som ungokser. Disse ungoksene ville bli avkomsgranska og de beste brukt til bruksdyrkryssing. I avlspopulasjonen var planen å krysse seg fram til 15/16 kjøttfe. Det var allerede i gang forsøk med å finne ut hvilke kjøttferaser som ville egne seg best til bruksdyrkryssing og resultatene ville påvirke hvilke raser som ble brukt i avlspopulasjonen. For å sjekke kvaliteten på det syntetiske dyrematerialet var planen med noen års mellomrom å bruke noe sæd fra rene kjøttfe­okser. Avslutningsvis står det det i artikkelen at styret i NRF har besluttet å etablere en slik avls­besetning og at gårdsbruket ved Bjørnebekk ­kursted i Ås var forpaktet til formålet.

Figur. Oppbygging av syntetisk kjøttfepopulasjon.