Forskjellig
Jusspalten

Kjøpers rettigheter i mangelsaker

Mange har opplevd at den nyervervede bilen eller traktoren ikke var så plettfri som man håpet på. Hvilke beføyelser kan kjøperen gjøre gjeldende, hvis selgeren har levert en mangelfull ting og det ikke er inngått avtale om garanti?

Baard Eikaas

Advokatfullmektig, Østby Aarskog Advokatfirma AS

mauritz@ostbyaarskog.no

Hvis bilen eller traktoren er kjøpt av en privatperson, beror svaret i utgangspunktet på kjøpslovens regler, med mindre det er avtalt noe annet. Det samme gjelder, dersom partskonstellasjonen består av to næringsdrivende. I alle mangel­saker er det avgjørende at kjøper reklamerer overfor selger, så raskt som mulig. Enkelt sagt betyr dette å gi selgeren melding som angir hva slags mangel det gjelder.

Kjøper kan kreve retting – selgers rett til avhjelp

Kjøperen kan kreve at selgeren for egen regning retter mangelen, dersom dette kan skje uten å volde selgeren urimelig kostnad eller ulempe. Samtidig skal man merke seg at selgeren har en rett til avhjelp (retting eller omlevering), selv om kjøperen ikke krever dette.

Prisavslag

Dersom retting eller omlevering ikke kommer på tale eller ikke blir foretatt innen rimelig tid etter at kjøperen har klaget over mangelen, kan kjøperen kreve prisavslag. Dette gjelder imidlertid ikke dersom kjøperen avslår avhjelp som han plikter å motta. Kjøperen kan altså tape et prisavslagskrav alene på bakgrunn av at han har krenket selgerens rett til avhjelp.

Hvordan utmåle pris­avslaget?

Kjøpslovens § 38 slår fast at prisavslaget skal utmåles til et beløp som innebærer at « … forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktmessig stand på leveringstiden».

Den litt intrikate lovteksten sier at man først må fastlegge forholdstallet mellom tingens verdi i mangelfull stand og kontraktsmessig stand. Tingens verdi i mangelfull stand kan fastlegges ved at bilen eller traktoren takseres. I forbindelse med at man skal fastlegge tingens verdi i kontraktsmessig stand, må man ofte se hen til hva tilsvarende ting blir solgt for i det åpne markedet, når tingen er i slik stand som kontrakten lover.

Eksempel på beregning av prisavslag

For eksempel kan man tenke seg at en sportsbil i henhold til avtalen skulle leveres med feilfritt eksosanlegg. Det viser seg imidlertid at bilens eksosanlegg lekker. En takstrapport anslår at bilen i mangelfull stand er verdt NOK 450 000. Biler av tilsvarende modell med sammenlignbar kjørelengde og velfungerende eksosanlegg selges for NOK 550 000. Når man deler førstnevnte beløp på sistnevnte, kommer man fram til forholdstallet 0,82. Man skal så gange forholdstallet med den avtalte salgsprisen, for å finne beløpet kjøper skal betale, når prisavslaget er trukket fra. Hvis bilen ble solgt for NOK 600 000, betyr dette at kjøper skal betale rundt NOK 492 000. Prisavslaget utgjør altså NOK 108 000.

I praksis er det ofte vanskelig å fastlegge tingens verdi i mangelfull stand. Dette henger sammen med at markedet for slike ting gjerne er begrenset. I mangel av sikre holdepunkter for tingens verdi i mangelfull stand på leveringstidspunktet, ser man derfor gjerne hen til utbedringskostnadene når man utmåler prisavslagskrav. Man bør imidlertid merke seg at dette ikke er utgangspunktet, verken i kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven.

Erstatning

Kjøperen kan i utgangspunktet kreve erstatning for det tap han lider som følge av mangel ved tingen. Det kan for eksempel dreie seg om verkstedutgifter.

Heving

Dersom mangelen medfører vesentlig kontraktsbrudd, kan kjøperen heve kjøpet. Man bør merke seg at kjøperen bare kan heve, hvis han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen.

Ved mangelsaker kan kjøper tape et prisavslagskrav hvis hen krenker selgerens rett til avhjelp.

Foto: iStockphoto