Økonomi
Økonomisk oversikt – det store bildet

Slik leser du ­næringsoppgaven

Næringsoppgaven kan blant annet brukes til å følge med på gjeldsgrad og gjeldsutvikling.

Rune Aas

Fagleder økonomi i Tine

rune.aas@tine.no

Gunnar Nossum

Økonomirådgiver i Tine

gunnar.nossum@tine.no

I forrige nummer så vi på hvordan vi ved hjelp av noen enkle rapporter fra regnskapet kunne følge med på den økonomiske utviklingen i gårdsdrifta. Næringsoppgaven som blir fylt ut som et vedlegg til Skattemeldingen (tidligere Selvangivelsen), er også en god og en enkel oppsummering av regnskapet. For de med mange forskjellige produksjoner vil den nok kanskje bli litt for enkel. Bankene bruker også ofte Skattemeldingen og Næringsoppgaven i sin analyse for å oppdatere dine vilkår og «rating» i banken.

Mer om Næringsoppgaven

Se Tine Medlemsside for mer webinar om tema og bruk av tallene fra Næringsoppgaven. https://medlem.tine.no/aktuelt-fra-tine/digitalt-fagmote-okonomistyring-og-lonnsomhet-i-darlige-og-gode-tider

Enkel resultatoversikt

Side 2 i næringsoppgaven kan brukes som en enkel resultatoversikt. Det er svært lite spesifisering av inntekter og kostnader, kun en grov oppsplitting. Det er likevel tilstrekkelig til å få et grovt overblikk. «Resultat med mengde» fra regnskapet vil være å foretrekke for en noe mer detaljert oversikt, eller gjerne regnskapsrapporten «Hovedbok med mengde». Produksjonsinntektene og varekostnadene blir lite detaljerte, men du får en grei oversikt over de faste kostnadene. Driftsresultatet fremkommer også under konto 9920. Da kan en legge til Avskrivninger (konto 6000) å få «Driftsresultat før avskrivninger». Det er dette som grovt skal dekke opp for renter og avdrag til banken og skatt, privatforbruk og sparing for deg som bonde.

Tabell 1. Eksempel: Disponibelt til skatt, privatforbruk og sparing

2021

2020

9920 Driftsresultat (fra næringsoppgaven)

500 000

480 000

+ 6000 Avskrivninger (fra næringsoppgaven)

470 000

420 000

= Resultat før avskrivninger

970 000

900 000

- Renter og avdrag til banken *

635 000

635 000

= Disponibelt til skatt, privatforbruk og sparing

335 000

265 000

• Forutsatt 8,7 millioner, annuitetslån over 20 år, 4% rente

Øker gjelda?

I næringsoppgaven side 3 er det oversikt over Balansen, altså eiendeler, egenkapital og gjeld. Se på utvikling Sum gjeld. Har gjelda økt? Følg særlig med på kortsiktig gjeld som leverandørgjeld, offentlige avgifter og status på driftskreditten. Hvis du tar Sum gjeld og deler på Sum egenkapital og gjeld får du nøkkeltallet gjeldsgrad, ofte oppgitt i prosent. I en normalsituasjon bør gjeldsgraden være synkende, det vil si at egenkapitalen øker.

Dette kan være en enkel måte å få litt oversikt over egen økonomistyring. Det vil som regel dukke opp en del spørsmål når en begynner å se på egne tall. Spør da gjerne regnskapsfører eller en økonomirådgiver i Tine. Økt innsikt i egen økonomi, og god økonomistyring er viktig i en næring med små marginer, særlig i en tid med store prisendringer og et «urolig farvann».

Tabell 2. Gjeldsgrad er sum gjeld delt på sum egenkapital og gjeld. Angis i prosent. I dette eksemplet: Gjeldsgrad for 2020: 10 315 445 kr/13 749 081 kr = 75,0 prosent Gjeldsgrad for2021: 9 040 500 kr/13 419 238 kr =67,4 prosent

Pass på kortsiktig gjeld

Gjeldsgraden er i eksemplet i tabell 2 redusert fra 2020 til 2021 eller med andre ord egenkapitalen har økt. Opplever en del ganger som rådgiver at det betales ned på den langsiktige gjelda, men kortsiktig gjeld øker, særlig leverandørgjeld. Da bør en være oppmerksom, vurder eventuelt avdragsutsettelse på langsiktig gjeld for å redusere kortsiktig gjeld.

Ny skattemelding

Skatteetaten innfører for tiden ny skattemelding for næringsdrivende. I 2024 skal alle selskaper og enkeltpersonforetak bruke den nye skattemeldingen. Det blir gjort en del endringer, som også innebærer at Næringsoppgaven blir erstattet med en Næringsspesifikasjon. Resultatregnskapet og Balanseregnskapet vil fortsatt være en del av denne Næringsspesifikasjonen, så den vil fortsatt ha samme verdi for en enkel analyse eller oversikt.