Organisasjon

Geno Inspiria

Genetikk og avl betyr mye for dyrevelferd

Geno har nettopp sendt sine innspill til ny Dyrevelferdsmelding til Landbruks- og matdepartementet. Dagens Stortingsmelding nr. 12 (2002–2003) skal revideres, og ei samlet næring har over noen intense måneder samarbeidet om innspillene, for å møte fremtidige behov og forventninger med kunnskap.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

God genetikk er avgjørende for dyrs helse og trivsel. Avlsmålet definerer hvilke egenskaper som skal ha fokus i avlsarbeidet. Fra 1970-tallet har eierne av Geno, norske mjølkeprodusenter, ønsket at helse og fruktbarhet skal ha betydelig vekt i avlsmålet, og dette har gjort at NRF nå er i verdenstoppen for disse egenskapene som er av stor betydning for dyrevelferd. Dagens strategi er at NRF-kua skal være ei frisk og fruktbar ku som produserer godt.

Genetikk for bedre dyrevelferd

Geno vil gjennom avlsarbeidet fortsette å bidra sterkt til forbedret dyrehelse og dyrevelferd.

Foto: Eva Husaas

Kukontrolldata og andre registreringer gir et stort datamateriale som utnyttes i avl til å fremme ønskede egenskaper, overvåke utvikling, justere vekting og avle bort uønskede egenskaper. For både dyrevelferd og produksjon er kontinuerlig tilgang til slike data avgjørende. For å gi nye generasjoner av storfe enda bedre produksjonsegenskaper og forutsetning for godt liv enn forrige generasjon, gjøres mange grep for at avlsframgangen skal bli så stor som mulig. Kunstig sædoverføring, embryoteknologi, genomisk seleksjon, kjønnsseparert sæd og Geno avlsplan er alle eksempler på verktøy og tiltak som gir god dyre­velferd fra et genetisk perspektiv. Genomikk gir oss også muligheter å finne enkeltgen-defekter og luke disse ut av avlen.

Balansert avlsframgang

Siden forrige Stortingsmelding har NRF-kua blitt bedre både for egenskaper som har betydning for dyrevelferd og for produksjonsegenskaper. Vektene i avlsmålet fastsettes ut fra økonomisk verdi, arvegrad, innspill fra norske mjølkeprodusenter og utviklingstrend. Målet om å utvikle ei funksjonell, holdbar og frisk ku, preger prioriteringene.

Økonomisk viktige produksjonsegenskaper som kg mjølk, fett- og proteinprosent har hatt betydelig avlsmessig framgang de siste 20 årene. Det er viktig å merke seg at denne produksjonsøkningen har skjedd samtidig som frekvensen av sjukdom har avtatt. ­Helseegenskapene er lavarvelige egenskaper som i NRF-avlen har vært vektlagt i 50 år. Utviklingen de siste 20 åra viser blant annet færre tilfeller av mastitt (jurbetennelse) pr. årsku, og økt genetisk framgang for denne egenskapen. I tillegg er sjukdommen ketose, som tidligere hadde en høy frekvens, sjelden i dag.

Gode overgangsordninger og forutsigbar økonomi

Ny dyrevelferdsmelding vil bli retningsgivende i mange år. Geno bidrar sterkt gjennom vårt avlsarbeid til å forbedre dyrehelse og dyrevelferd. I innsatsen for å forbedre forholdene for norske husdyr ytterligere, er det viktig med gode overgangsordninger og forutsigbare økonomiske rammer for at husdyrproduksjonen, med de dyrevelferds- og helsefordelene den allerede har, skal opprettholdes. Vi ser fram til å bidra med vår kunnskap slik at den nye Dyrevelferdsmeldingen gir en god plattform i det videre arbeidet.