Forskjellig

Buskap for 50 år siden

Morgendagens fjøs

Rasmus Lang-Ree

Eivind Elstrand startet i Buskap og avdrått nr. 5 i 1972 en serie om hva morgendagens mjølkeprodusent kan vente seg av løsninger. Han skriver at det raskt går mot større besetninger, og at overgang til løsdrift er en viktig driver for utviklingen. Fra 1959 til 1969 hadde gjennomsnittsbesetningen i Norge økt fra 4 til 5,3 kyr, men besetninger med over 20 kyr utgjorde bare 0,4 prosent. I Danmark var snittet kommet opp på 12 kyr i 1969, Nederland 16,3 og England 35,2. I England og Wales var 20 prosent av fjøsene løsdrift i 1969. Elstrand viser til en prognose som tilsa at halvparten av fjøsene ville være båsfjøs i 1980, men bare en fjerdepart av kyrne ville stå på bås fordi det er de største besetningen som legger om til løsdrift. Fra USA vises det til forventet halvering av antall besetninger fra 1967 til 1980 og en økning i besetningsstørrelse til 37 kyr. Elstrand skriver at det kan hevdes at utviklingen i land som USA og England med bedre klimatiske og topografiske forhold enn i Norge har liten interesse for oss, men han tror mye av de som observeres i disse landene vil komme til å påvirke oss i Norge betydelig om noen år.