Intervjuer/Reportasjer

Intensiv beiting med 14 skifter

Fra slutten av mai til oktober beiter 100 kyr på nytt skifte hver dag. Totalt areal som brukes til beite til mjølkekyr er 200 dekar.

Tekst og bilder: Rasmus Lang-Ree

Nyhus i Ringsaker kommune i Innlandet

 • Ole Morten Lier og Eline Solberg Lier

 • 1 fast ansatt

 • 940 dekar dyrket (640 eid) og 200 da rug/raigrasbeite

 • Korn på noe areal

 • Kvote på ca. 775 000 liter – økologisk drift

 • Ca. 112 årskyr

 • Avdrått på ca. 8 500 kg

 • Oksekalvene selges

 • Økologisk drift

Aktuell for intensivt beiteopplegg

Melkekua beiter fra siste uka i mai til ca. 1. oktober. Ungdyra bruker beitene en måned til, men da slå skiftene gradvis sammen. For sinkua er det et eget opplegg.

Ole Morten Lier i Gaupen i Ringsaker har utviklet et intensivt beiteopplegg som fungerer uten behov for å hente kyr. Han forteller at før de to melkerobotene kom inn i fjøset på Nyhus beitet han 7 skifter. Da økte han til 14 og synes det fungerer mye bedre. De 14 skiftene utgjør 2 dekar pr. ku og er satt opp i vifteform nedenfor fjøset med én tilførselsveg fra fjøset. Kyrne er alltid bare én dag på hvert skifte.

Viktige detaljer i etablering

Når Ole Morten blir bedt om å beskrive beiteopplegget begynner han med dyrkingen. Han gjør ei tradisjonell våronn med pløying, slådding og harving. Driften har vært økologisk siden 1996, og gjødslinga av beitene består av 5 tonn husdyrgjødsel som harves ned om våren rundt månedsskiftet april/mai. Beitene prioriteres framfor resten av jorda. Beitene sås hvert år med 8 kg rug og 3 kg raigras pr. dekar. Rugen sås fra såkassa i såmaskina og raigraset fra graskassa for å få riktig sådjubde. Etterpå tromles det, og kyrne slippes utpå 3–4 uker senere. Erfaringene med rug/raigras er gode.

– Rug og raigras passer fint sammen. I tørkeåret 2018 var rugen suveren, og i 2019 da det var fuktigere slo raigraset til. Raigraset gir også en lang beitesesong.

Sår i to omganger

Da Buskap er på besøk 6. september har Ole Morten Lier ennå ikke hentet ei eneste ku til melking.

Litt tilfeldig erfarte Ole Morten i fjor noe som han har tatt inn i dyrkingsplanen. Yr varslet regn, men han bestemte seg for å så deler av arealet før regnet kom. Dermed unngikk han at graset på de siste skiftene kom for langt før kyrne kom utpå. Enkelt og smått genialt! Heretter blir det rutine å så halve arealet ei uke før den andre halvdelen.

Beitene må pusses

Beitepusseren er for Ole Morten en viktig forutsetning for et vellykket beiteopplegg. Traktoren med beitepusseren parkeres ut på beitet, og alle skiftene pusses to til tre ganger. Første runden tas etter andre beiting. Da tar Ole Morten seg bryet med å flytte pinnene med strømtråden for å unngå at gras vokser opp i tråden. Da flyttes pinnene først en halvmeter inn på naboskiftet og etterpå inn på skiftet som nettopp er pusset. Dette går rimelig raskt.

Beitepussing er avgjørende er å holde ugraset i sjakk. Siden han driver økologisk er sprøyting uaktuelt. Med årlig pløying er ikke rotugras et problem, men uten pussing ville frøugraset få gode vekstvilkår. Videre trekker Ole Morten fram at pussing er viktig for å unngå at rugen skyter. Gjør den det er løpet kjørt. Med beitepusseren blir også kurukene spredd utover.

Tidlig kuslipp og åpen dør

Så tidlig anbefaler Ole Morten Lier å slippe. Det kan se litt stygt ut etterpå, men i løpet av tre til fire dager er det grønt igjen. Og kua lærer seg å gå inn å ete mer fôr og dermed legge grunnlaget for kutrafikk.

– Trikset er å slippe kyrne på beitet før du tror det er klart, sier Ole Morten. – Dette må prioriteres i ei travel tid, slik at alt er klargjort når tiden er inne.

Som det framgår av bildet skal det ikke være rare grasveksten i starten. Men da er det en fordel at det er tørt første dagen. Regner det mye holdes kyrne inne noen dager. Lite gras i starten gjør at kyrne lære seg til å gå inn for å ete.

– Er det mye gras blir kyrne ute på beitet og du får ikke etablert kutrafikken. Nå er det 6. september og jeg har fortsatt ikke hentet ei eneste ku, forteller Ole Morten.

Ved sju-åttetida om morgenen er alle inne. De går ut og inn som de vil, og en beiteport hindrer de å gå ut uten å svinge innom roboten hvis de har mindre enn to timer igjen til melketillatelse. Melkingsfrekvensen ligger på 2,5. Selv om hele beitearealet ligger nedenfor fjøset blir det 800 til 900 meter til ytterkanten. Kyrne må inn for å drikke vann, og Ole Morten er helt klar på at dette er noe som bidra positivt til kutrafikken. Han synes han får til en jamn kutrafikk uten kødannelser foran melkeroboten. Han tror også frivillighet er en viktig faktor for å få beitingen til å fungere. Hvis kyrne skal holdes inne halve døgnet vil alle ut samtidig når dørene åpne og det gir ikke god dyreflyt.

Balansere fôringa inne

Beitepusseren spiller en viktig rolle i et vellykket beiteopplegg.

Når beitet pusses flyttes stolpene.

– Det vanskeligste med beiting er hvor lite du våger å fôre inne for å utnytte beitene uten å gå ned i melk, slår Ole Morten fast. Dette er hele tiden en balansegang. Men en minilaster kjører han ut fôr inne hver morgen.

– Det gjelder å ikke bruke for mye, men heller ikke for lite grovfor og ha så mjuke fôroverganger som mulig. Derfor er det en fordel å fortsette med samme fôrings­regime i en periode og slippe ­tidlig på beite slik at overgangen til ferskt gras ikke blir for brå.

Natura Drøv Ekstra er kraftfôret som bruks både på beite og i innefôringssesongen.

Malte stolper å sikte mot

På Nyhus er det et permanent ståltrådgjerde rundt hele beite­arealet for å sikre at det er strøm i gjerdene. Skiftene er inndelt med hvite pinner og hvit tråd. Gjerd­ingen skjer med en ATV med ­henger. En kjører med pinnene på hengeren, mens en annen går ved siden av, og setter ned pinner. Til hjelp i oppsettet har Ole Morten hvite stolper i enden av beitet for å ha noe å sikte etter.

– Gjerdinga er ingen uendelig jobb og alt må ikke være klart til beiteslipp, forklarer Ole Morten.


Figur. Med skiftene i vifteform er det eneste Ole Morten Lier må gjøre er å åpne spiralporten til skiftet kyrne skal på den dagen.

Sparte kostnader

Bonden på Nyhus ser mange fordeler med beiting. Øko-kravet må selvsagt tilfredsstilles, men det er også noen ikke ubetydelige ­økonomiske fordeler med at kua høster avlingen og sprer møkka selv. Ikke minst med tanke på prisstigningen på ­diesel, ensileringsmiddel og plast er han ­sikker på at intensiv beiting gir god lønnsomhet, selv om melkeproduksjonen går litt ned i ­beitesesongen. For å drive et intensivt beiteopplegg, må en være på hugget. Ole Morten ­følger nøye med på ureainn­holdet, melkemengde, hvordan beitet er etter beitingen, hvor mye fôr det er på fôrbrettet om morgenen, at møkka til kyrene har riktig konsistens.

Ole Morten poengterer viktigheten av at kyrne må slippes tidlig. Her ser vi at rugen måler 5-6 cm, mens raigrasspirene knapt er synlig.

Foto: Privat

Med 14 skifter i vifteform holder det med en tilførselsvei.

Beitetips

 • Så beitet i to omganger med ei ukes mellomrom for å unngå at graset kommer for langt på de siste skiftene

 • Rug/raigras utfyller hverandre bra og gir lang sesong

 • Det er avgjørende å få kua ut på beitene tidlig for å få etablert god kutrafikk

 • Utfordringen er å balansere fôringen inne mot utnyttingen av beitene ute

 • Beitene må pusses 2–3 ganger i løpet av sesongen

 • Fordel at kyrne må inn for å drikke vann

 • Med melkerobot fungerer det best å la kyrne gå ut og inn som de vil hele døgnet

 • Blir det for bløtt må kyrne holdes inne for at beitene ikke skal bli ødelagt

 • Dyrene må være vant til strømgjerde før de blir ku

Beiteopptak ­beregnet til 7 FEm

Sverre Wedum er rådgiver i Tine og har sett på hvor stort det mulige beiteopptaket kan ha vært i juli måned. Det ble gjort et estimat over hvor mye tilleggsfôr som kuflokken hadde spist av grovfôr inne pluss kraftfôret som var tatt opp. Resten av behovet til produksjon og vedlikehold er da satt som beiteopptak. Det er ikke tatt hensyn til eventuell endring i hold eller ”hvor langt kyrne går”. Det er da beregnet et nettobeiteopptak på 7 FEm (50 MJ). I juli måned ble det brukt 21 kg kraftfôr per 100 kg mjølk