Økonomi
Økonomistyring

Hvordan ha kontroll på økonomien?

Det å ha kontroll og styring på økonomien er viktig i alle tider, stabile som turbulente. Det er mange nivå av økonomistyring. I de to foregående utgavene av Buskap er det et par enkle eksempler, som for en del kan være et godt utgangspunkt. Men mange ønsker nok svar som krever dypere analyse.

Rune Aas

Fagleder økonomi i Tine

rune.aas@tine.no

Økonomisk styring hindrer ikke nødvendigvis at en kan komme i likviditetsutfordringer, men vil være nyttig for å komme ut av dem.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Regnskapet gir et økonomisk tilbakeblikk og oversikt, men det er produksjonen (aktiviteten) som er selve grunnlaget. Hvorfor har resultatet blitt bedre sist år i forhold til tidligere år? Skyldes det høyere melkeproduksjon? Eller samme volum, men bedre pris? Skyldes det lavere kostnader? Eller kanskje har resultatet blitt dårligere? Se ramme for flere spørsmål du må stille deg.

Få oversikt

Ved bruk av regnskapet sammen med tall fra produksjonen som for eksempel antall liter melk levert, pris per liter melk og fôrkostnader (årsrapport) vil en få en dypere innsikt i hvorfor det økonomiske resultatet er blitt som det er. Det gjør det også lettere å avdekke forbedringsområder og iverksette tiltak for forbedringer fremover. Men også for å kunne planlegge større investeringer, utviklingstiltak eller store vedlikeholdsprosjekter.

Hvordan er økonomien – egentlig?

Hvor robust er gårdens økonomi? Gårdens økonomi må tåle svingninger og uforutsette hendelser som produksjonssvikt, motorhavari på traktor, renteøkninger og så videre. Driftskreditten bør derfor ha rom for å være en slik buffer, og en bør kun i spesielle tilfeller makse ut driftskreditten.

I Kukontrollen kan en se nøkkeltall for produksjonen opp mot sine tidligere resultater eller mot gjennomsnittstall for sone. Det å se på hvordan en gjør det i forhold til andre, og hva andre gjør for å nå sine resultater er en fin måte å forbedre egen drift på. Ulike former for grupperådgiving, som for eksempel gjennomgang av Tine Mjølkonomi, har vært fine for å diskutere forbedringer og løsninger med andre. Gode resultater over tid gir grunnlag for sunn og robust økonomi. Hvis en i tillegg har god kontroll på sine investeringer og finansieringen er det god bidrag til en robust økonomi.

Økonomispørsmål du må stille deg

 • Sitter vi igjen med nok penger disponible til privatforbruk?

 • Vil vi ha en økonomi som gjør oss i stand til å utvikle gården videre med nødvendig vedlikehold og investeringer?

 • Hvordan har økonomien blitt etter at vi investerte i nytt fjøs? Ble den som planlagt?

 • Er vi i stand til å gjøre nye investeringer i fjøs eller maskiner?

 • Hvordan har økonomien blitt etter at vi fornyet maskinparken?

Økonomi etter større investeringer

Har en gjort større investeringer, for eksempel i nytt fjøs, så er det vanlig å sette opp en driftsplan i forkant. Det er dessverre ikke så vanlig å avsjekke hvordan det faktisk gikk i etterkant. Det bør en absolutt gjøre! Det er økonomien etter at prosjektet er ferdig du skal leve av. Endte prosjektet innenfor kostnadsoverslaget eller ble det overskridelser? Er produksjonen kommer opp i planlagt volum? Ikke sjelden har en avdekket noen nye behov for eksempel til maskiner og redskap. Da er det viktig at en avsjekker med driftsplanen og opp mot regnskapet, om det er rom for det.

Etter ethvert prosjekt som har krevd driftsplan, bør en oppdatere denne, eller i det minste avsjekke regnskapet opp mot den.

dessverre ikke så vanlig å avsjekke hvordan det faktisk gikk i etterkant

Penger å spare på god nok økonomisk styring

Det er mange grunner til at økonomien ikke alltid henger helt sammen, men dersom driftskreditten mer eller mindre alltid er bunnskrapt, er det ofte vanskelig å kjøpe innsatsfaktorer på rett tidspunkt, men ikke minst å håndtere uforutsette kostnader, som havari på pressa, slåmaskin eller lignende. Da må en kanskje be om en tilleggskreditt, som har høyere rente. Sist sesong var det også svært stor forskjell i pris på innkjøp av gjødsel avhengig av kjøpstidspunkt. Det å ha penger til å gjøre de nødvendige gode handler er viktig. Økonomisk styring hindrer ikke nødvendigvis at en kan komme i likviditetsutfordringer, men vil være nyttig for å komme ut av dem.

Det å ha penger til å gjøre de nødvendige gode handler er viktig.

Fremtidsplaner og fremtidstro

Vi mennesker reagerer forskjellig på økonomiske bekymringer og usikkerhet, og ikke minst på hvordan vi takler likviditetsutfordringer som gjør at du ikke kan betale regningene i tide. Det er i alle fall mer behagelig å slippe disse bekymringene og utfordringene. Har du god styring er sannsynligheten større for at du slipper dette, men kan selvfølgelig skje likevel. Det siste året har vi hjulpet flere som har vært bekymret for egen økonomi. Det har vært eksempler på at de har hatt likviditetsutfordringer og derfor slitt med å betale sine regninger. Imidlertid har den underliggende lønnsomheten og resultatet fra produksjonen ikke vært så ulik tidligere år, hvor de har klart seg greit. God styring mot de planene og ønskene en har, vil nok gjøre det mer motiverende å gjøre jobben som skal til. Det igjen vil kunne gi bedre måloppnåelse og økt framtidstro på egne prosjekter.

Dersom du tidligere har fått utarbeidet Mjølkonomi, så vil du kjenne igjen en del nøkkeltall og begreper. Tine Lønnsomhetsanalyse gir mulighet til å knytte regnskapsdata og produksjonsdata sammen for melk og kjøttproduksjon på storfe, geit, ammeku og sau. Men kan også brukes til å lage økonomiske driftsgrenanalyser for svin, fjørfe og andre husdyr, samt korn- annen grøntproduksjon og leiekjøring. Verktøyet er med andre ord egnet for status, trend og analyse av mer enn bare melkeproduksjon. Regnskapet importeres fra de aller fleste regnskapsprogrammer og produksjonsdata importeres fra Kukontrollen, Geitkontrollen og Storfekjøttkontrollen. Ut over dette, tilleggsopplysninger fra bonden. Ta kontakt med Tine Rådgiving for å avklare om dette kan være noe for nettopp deg. Du trenger ikke være melkeprodusent eller medlem for å kjøpe Tine Lønnsomhetsanalyse.

Tine Lønnsomhetsanalyse

Har du oversikt over økonomien og lønnsomheten i drifta? Tine Lønnsomhetsanalyse er et nytt verktøy som er løsningen.

 • Få en helhetlig oversikt over gårdens økonomi

 • Ta et tilbakeblikk med trend og avvik

 • Kombiner regnskap og data fra drifta til informative analyser

 • Beregn nøkkeltall og oppfølging av mål

 • Få rapport over gårdens økonomiske utvikling

 • Sammenlign 3–5 års historikk

 • Avdekk konkrete forbedringspunkter i egen produksjon.

 • Med mer …