Organisasjon

Geno Inspiria

ABS avler for kjøttfe til bruk på melkekyr

Styret i Geno besøkte i november hovedsamarbeidspartneren internasjonalt, ABS, ved deres produksjonsanlegg i Ruthin i Wales.

Tekst og foto:
Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

Målet for kjøttfeavlen i ABS er 100 prosent problemfrie kalvinger.

Formålet med besøket var å hente kunnskap om krysningsmarkedet internasjonalt, møte kunder som bruker NRF i krysningsprogram i sin besetning, samt få informasjon om hvordan ABS driver sitt avlsarbeid, optimaliserer produksjonen på oksestasjonen og hvordan de jobber i markedet.

NRF for fruktbarhet, helse og melk

Styret besøkte to krysningsbesetninger som hver hadde i overkant av 400 melkekuer. Der fikk styret innsikt i hva som var bakgrunnen for at de benyttet krysning i stedet for renrase. Hovedargumentet for å velge NRF i et treveis krysningskonsept med Holstein/Jersey eller Holstein/ Frieser var bedre fruktbarhet og helseegenskaper, kombinert med godt melkeutbytte som ga god lønnsomhet i driften. Begge var svært fornøyd med å bruke NRF i krysning og ville fortsette med det fremover.

Bare 5 prosent konvensjonell sæd

Gjennomsnittlig besetningsstørrelse i Storbritannia nå er på ca. 200 kuer. Antall melkekyr er på 1,88 millioner, et antall som forventes å holde seg stabilt fremover. Trenden går mot færre og større melkebruk. Endringene ved overgang fra konvensjonell til kjønnsseparert sæd har gått raskt i Storbritannia. ABS sitt salg til melkebrukene består nå av 35 prosent kjønnsseparert hunnsæd, 60 prosent kjøttfe (beef on dairy) og 5 prosent konvensjonell. Trenden for andre markeder globalt går i samme retning. Kjøttfe brukes på de dårligste kuene som det ikke skal rekrutteres melkekyr etter.

Riktig kjøttfegenetikk på melkeku

ABS har over flere år arbeidet målrettet med å avle for riktig kjøttfegenetikk på melkeku. Målsettingen er 100 prosent problemfrie kalvinger, og en kjøttfeokse slippes ikke på markedet før det foreligger dokumentasjon fra 120 kalvinger på melkeku fordelt på 60 besetninger. Det er utarbeidet en egen indeks for hvordan dyret leverer på kvalitet videre i verdikjeden helt ut til butikk. Det drives eget avlsarbeid på Aberdeen Angus og British Blue til bruk på melkeku (beef on dairy). Programmet omfatter genotyping, måling av fôropptak og vannforbruk, utvikling i vekt, vomprøver og helseegenskaper. 1 000 dyr inngår i avlsprogrammet årlig. På denne måten kan de dokumentere overfor melkebonden kvalitet og egenskaper som gir best mulig resultater totalt sett for bonden og kvalitetsmessig for de som skal selge kjøttet til sluttbruker.

Innsikt i markedet

Styret var svært fornøyd med turen som ga økt innsikt både i markedet og hvordan vår partner jobber. For oss i Geno er det svært viktig at vi kan tilby den genetikken som gir best resultat for både norske storfeprodusenter og for krysningskunder internasjonalt. Vi jobber i disse dager med en ny samarbeidsavtale med Tyr som blir viktig for å kunne levere god kjøttfegenetikk fremover.

Geno-styret på gårdsbesøk i Storbritannia.