Organisasjon

Høstmøter 2022

Årets høstmøter ble avholdt digital på Teams, med en total oppmøteprosent på 68 prosent. Alle møtene var aktive med gode spørsmål fra de tillitsvalgte.

Tekst og foto:
Agnete Børresen

Organisasjonskonsulent i Geno

agnete.borresen@geno.no

Hans Storlien, leder for kunde og medlemstjenester og administrerende direktør Kristin Malonæs deltar fra hovedkontoret på Hamar under ett av de digital høstmøtene.

Vi ser at digitale møter har litt lavere oppslutning enn de fysiske møtene, men takk til alle som deltok! Geno orienterte først på møtene om status for organisasjonen, økonomi og seminsalg. Videre snakket administrerende direktør, Kristin Malonæs, om utfordringene Geno står overfor, samt mulighetene som finnes både i Norge og internasjonalt.

Norske markedet

Aktuelle problemstillinger i det norske markedet ble gjennomgått av Hans Storlien, leder for Kunde- og medlemstjenester i Geno. Blant annet seminbetjeningen med samspillet mellom seminteknikere og veterinærer, embryotjenesten framover og ny inseminasjonsteknologi. Geno er også i startfasenav prosjektet «Totaltilbud for kunden» som vil være mest aktuelt i konkurranseutsatte områder.

Investeringer

Styreleder Vegard Smenes snakket om investeringer Geno gjør i nye kalveisolat i Øyer og nytt oksefjøs på Store Ree. Dette for å sikre bedre dyreflyt mellom anleggene, og at oksene kan komme i produksjon tidligere. Nytt fjøs på Store Ree vil også bedre dyrevelferden ved at alle oksene får enkeltbinger.

Valg

Valgkomiteen hadde som vanlig sin gjennomgang av de tillitsvalgte som er på valg av både årsmøteutsendinger og i årsmøtet i 2023. Tines medlemssjefer orienterte også i møtene om Geno-kontakten og produsentlaget.

Avl

Avslutningsvis i møtene var det avl som var hovedtema, hvor avlssjef Håvard Tajet fokuserte på økt sikkerhet rundt genomisk seleksjon (GS), og hvor mye mer vi vet nå enn når dette ble startet opp for ca. 10 år siden. Han orienterte også om status i metan- og fôreffektivitetsprosjektet.

Temaer som ble tatt opp

Temaer de tillitsvalgte tok opp var veterinærdekning og viktigheten av dette i distriktene. Et annet innspill var til Buskap, og frustrasjonen om at mange av fagbladene innen landbruk ofte har mange av de samme temaene. Det var noen spørsmål rundt embryoområder og veterinærene framover, samt tilgjengelighet på REDX framover. Genredigering og status for dette arbeidet kom opp som tema. Her er Geno med i to prosjekter for å øke kunnskapen. Noen stilte også spørsmål rundt langsiktig strategi for Geno med nedadgående kutall. Kristin Malonæs svarte at det følges det nøye med på. Det kom også innspill rundt jur, noen spesifikke okser, samt at noen opplever dyr som melker lite. Administrasjonen og styret tar med seg alle innspill i arbeid videre, og takker for godt engasjement i møtene.