Avl
Genotyping av alle hunndyrene:

Genotyping – Hvordan påvirkes besetningen min?

I fire tidligere nummer av Buskap i år kan du lese om avlsframgang, innavl, avlsverdier og indekser, arvegrad og avlsmålet for NRF. Nå skal vi ta for oss genotyping og hvordan besetningen påvirkes av at alle hunndyrene blir genotypet.

Tekst og foto: Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Genotyping hjelper deg med å ta rette valg

Ved å genotype hunndyrene i besetningen din legger du grunnlaget for å planlegge framtidens avlsdyr. Det er lettere å drive avlsplanlegging når du har oversikt over dyrets styrker og svakheter, slik at den mest egna oksen blir valgt til hvert enkelt dyr i besetningen. Avlsverdien kalven blir tildelt i Kukontrollen når den blir født er kun et gjennomsnitt av mor og far. Når kalven blir genotypet får du vite kalvens GS avlsverdi og indekser for alle egenskaper. Det vil si at avlsverdien kan avvike en del og være både betydelig høyere eller lavere enn foreldremiddelet som er tildelt ved fødsel.

GS sikrer rette valg

Ved å genotype kalven sikrer du at du tar rette valg i fremtiden. Ender kalven opp med en høy avlsverdi i forhold til foreldregjennomsnittet og i forhold til besetningen generelt, så vil det være en god kandidat å satse videre på. Ved å inseminere med REDX™ sikrer du at du får en kvigekalv som kan føre den gode genetikken videre i besetningen. Bikker avlsverdien andre veien, slik at genotypingen avslører at kalven har vært uheldig og har arvet svake indekser på flere viktige egenskaper, kan det være mer aktuelt å inseminere med kjøttfe. Dette fordi det kanskje ikke er ønskelig å føre genetikken videre i en ny kvigekalv. Ved å bruke REDX™ på de beste dyra i besetningen din, sørger du samtidig for økt avlsframgang.

Genotyp kvigekalven tidlig

Vær tidlig ute med å genotype kvigekalvene, plutselig har du en kvigekalv i besetningen din som har arvet topp genetikk av mor og far som havner langt over foreldregjennomsnittet. Slike kalver kan potensielt være interessante for Geno selv om de ikke er embryoemner i utgangspunktet, men det forutsetter at de er genotypet ved ung alder.

Gudrunn K og Gava K er tvillingsøstre etter 11949 Ihle og 464 Goro, med morfar 11033 Reitan 2. Ved innmelding i Kukontrollen fikk disse felles foreldregjennomsnitt, men genotyping avslørte ulike styrker og svakheter ved helsøstrene. De fikk dermed tildelt ulike oksealternativ i Geno avlsplan.

Gi Geno avlsplan best mulig grunnlag

Geno avlsplan tar seg av oppgaven med å finne gode oksealternativer, men du som produsent kan bidra sterkt ved å gi avlsplanen best mulig grunnlag for utvelgelsen. Fordelene ved genotyping av hunndyr kommer spesielt til uttrykk i Geno avlsplan der all informasjon fra genotypingen blir inkludert. Det er her du legger grunnlaget for fremtidens avlsdyr i din besetning. All info fra genotypingen bidrar med å koble sammen de beste kombinasjonene, og sikrer at alle dyrets styrker og svakheter blir hensyntatt. En avlsplan med dyr som er genotypa gir langt høyere presisjon i å «designe» rett profil på neste generasjon. Alternativet er en avlsplan som baserer seg på avlsverdien dyret får tildelt når den blir registrert inn i Kukontrollen som kalv. Denne avlsverdien er, som tidligere nevnt, et gjennomsnitt av mor og far og kan avvike betydelig fra dyrets faktiske avlsverdi.

Geno avlsplan hindrer uheldige kombinasjoner

Ved genotyping får du vite bærerstatus av de genetiske defektene BTA12 (fruktbarhetsdelesjon), BTA8H (fruktbarhetsmutasjon) og AH1 (fruktbarhetsmutasjon). Defektenes negative effekt kommer kun til uttrykk dersom både mor og far er bærer av samme gen. Geno avlsplan nekter to bærere å bli kombinert, og du unngår dermed de negative effektene av BTA12, BTA8H og AH1 i din besetning. Geno avlsplan forhindrer også kombinasjoner som kan medføre kalvingsvansker. Okser som gir store kalver blir for eksempel ikke brukt som oksealternativ på små kviger. Det genomiske slektskapet gir en sterk innavlskontroll og Geno avlsplan vil nekte nære slektninger å komme opp som oksealternativer.

Hvordan bestiller jeg genotyping?

Prøveutstyr for genotyping bestillespå medlem.tine.nounder «Styring og planlegging/Avlsplanlegging/Bestille genotyping NRF». Det kan bestilles for akkurat de NRF- hunndyrene en måtte ønske, men de må ha sikker/usikker seminfar. Dyret må være minimum 75 prosent NRF, det er ikke mulig å bestille genotyping av kryssingsdyr eller andre raser enn NRF.

Prøven tas i øret ved påsetting av merke. Merket viser at dyret er genotypet. Nålen med vevsprøven skal ned i et rør med væske og legges i lynlåspose med påklistret etikett med produsentnummer og individnummer. Deretter sendes prøven til Biobank i vedlagt svarkonvolutt. Etter det er det bare å vente på at resultatet dukker opp i Geno avlsplan og Kukontrollen! Dyrene som er genotypet vil få et GS-ikon.

Geno har sendt ut GS merketang til samtlige medlemmer i Kukontrollen med NRF-dyr i besetningen. Hvis du trenger ny GS merketang kan dette bestilles gratis i nettbutikken til Geno.