Avl

Genotyping av NRF-kalv født etter embryoinnlegg

Embryosatsingen til Geno har som formål å produsere gode seminokseemner som kan bli fremtidens eliteokser. Dette er et avlstiltak som Geno investerer mye i. For at avlstiltaket skal bli en suksess er det meget viktig at alle kalver født etter embryoinnlegg genotypes.

Marte Holtsmark

Avlsforsker i Geno

marte.holtsmark@geno.no

Suksess for embryosatsingen til Geno avhenger av at alle kalver født etter embryoinnlegg genotypes. Her fra det nye kalveisolatet på Øyer.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Systemet for bestilling av genotyping av kalv baserer seg på informasjon fra Kukontrollen. Embryo kan derfor kun legges inn på kyr som er registrert i Kukontrollen. Embryo skal kun legges inn i besetninger som avhorner kalvene sine, da Geno ikke vil ha hornete kalver i anleggene sine. Kalv født etter embryoinnlegg bør så langt som det er mulig ikke selges videre før den har fått beregnet avlsverdi basert på genotyperesultater og er vurdert av Geno.

For at vi skal kunne følge med på om kua er blitt drektig etter embryoinnlegget er det anbefalt at alle kyr som får lagt inn embryo skal drektighetskontrolleres, og at resultatet dokumenteres i Kukontrollen (avklar med veterinæren om drektighetskontrollen meldes inn via dyrehelseportalen eller om det skal registreres direkte i Kukontrollen). Dersom kua ikke blir drektig og man skulle velge å pare kua med en gardsokse så er det viktig at dette også registreres i Kukontrollen, slik at omløpet blir registrert.

Innmelding av NRF embryokalv i Kukontrollen

For at Geno skal få kunnskap om at det er født en kalv må kalvingen rapporteres i Kukontrollen. Etter retningslinjene fra Mattilsynet så må kalven registreres i Husdyrregistrert senest 1 uke etter at det er født. Meldingen til Husdyrregistret gjøres automatisk dersom kalvingen er rapportert til Kukontrollen.

Fra tid til annen ser vi at det plutselig dukker opp nye kalver i Kukontrollen både 1 og 2 måneder etter at de er født, og det kompliserer prosessen med genotyping svært mye! Disse må det da bestilles genotyping av manuelt hvilket medfører mye ekstra jobb.

For kalv født etter embryoinnlegg er det viktig å sjekke at kalven blir liggende med merket GE (Geno Embryo) etter opprinnelsesnummeret i «Dyreliste». Dette betyr at den har Sikker Farkode «Sikker eggtransplantasjon (kjent gen. mor)» og at genetisk mor og far er av rasen NRF. Alle kalver som får denne koden får automatisk tilsendt utstyr for genotyping dersom de dukker opp i Kukontrollen innen 3 uker etter kalving.

Problemer med innmelding av embryokalv

Geno strekker seg langt for å sikre at vi får genotypet alle kalver født etter embryoinnlegg, og ønsker heller å genotype en kalv som viser seg å ikke være født etter embryoinnlegg enn å gå glipp av en.

• Kalv født etter med feil «Sikker farkode»

Det skjer at kalv født etter embryoinnlegg ikke får «Sikker farkode» = «Sikker eggtransplantasjon (kjent gen. mor)», men for eksempel «Usikker far, men far er en seminokse». I slike tilfeller må man kontakte Geno for å sikre at kalven blir genotypet.

• Usikkerhet knyttet til om kalven er født etter embryoinnlegg eller tidligere/påfølgende inseminering med mere.

Avstamningen på kalven blir satt ut ifra en forventet drektighetslengde på 280 dager ved inseminering og 273 dager ved embryoinnlegg. Når en kalving blir innrapportert søkes det opp den insemineringen/innlegget som ligger nærmest i tid til å gi disse drektighetslengdene. Derom en kalv fødes etter uventet kort/lang drektighet så kan kalven få tildelt en annen avstamning eller bli liggende med ukjent/usikker avstamning. Dersom man mistenker at kalven likevel er et resultat av embryoinnlegget så ta kontakt med Geno så bestilles det genotyping av kalven.

• Usikkerhet om hvilken kalv som er født etter embryoinnlegg når det er født flere kalver samtidig.

Dersom det er født mer enn én kalv og det oppstår usikkerhet knyttet til hvilken kalv som er født etter embryoinnlegget så ta kontakt med Geno. Vi vil da i de fleste tilfellene velge å genotype begge kalvene slik at vi sikrer oss at vi får genotyperesultater av kalven som er født etter embryoinnlegget. Dersom man har registrert kalven på feil ku så kan dette rettes i etterkant.

• Tvillinger

Vær nøye med å legge inn riktig kjønn på tvillingkalver som er født etter embryoinnlegg. Dersom det registreres at det er født én okse og én kvigekalv så vil det ikke bli bestilt genotyping av kvigekalven grunnet at det er høy risiko for at den har Freemartin-syndrom og ikke er fruktbar. Genotyping av tvillingkalver må bestilles manuelt så ta gjerne kontakt med Geno når det fødes tvillingkalver etter embryoinnlegg for å sikre at vi får blir klar over dem og får bestilt genotyping så raskt som mulig.

Genotyping av kalven

Når en kalv født etter embryoinnlegg er innmeldt i Kukontrollen rett etter fødsel, og har fått Sikker farkode «Sikker eggtransplantasjon (kjent gen. mor)» og merke GE, så blir utstyr for genotyping sendt ut dagen etter (på mandag dersom kalven dukket opp i Kukontrollen på fredag eller lørdag). Postgangen tar ca. 1 uke. Det forventes at kalven får beregnet GS-avlsverdier innen 4 uker etter at øreprøven er mottatt hos Biobank. Dersom man ikke mottar utstyr for uttak av øreprøve innen 14 dager etter at kalven som er meldt inn i Kukontrollen så ta kontakt med Geno.

Det er her viktig at man sender øreprøven i retur så raskt som mulig etter at man har mottatt utstyret så man sikrer seg at vi får beregnet GS-avlsverdier på kalven innen den blir for gammel for innkjøp.

Innkjøp av kalv

Av hensyn til utviklingen av immunforsvaret hos kalv, så skal kalv Geno kjøper inn ankomme vår teststasjon (Øyer) innen den er fem måneder gamle. For å redusere risiko for å få inn smitte i våre anlegg så kan ikke kalven være solgt videre til en annen besetning i mellomtiden. Kalven må også være avhornet.

Både for de produsentene som ønsker å selge kalv videre, og for Geno, er det sterkt ønskelig å få vurdert om Geno ønsker å kjøpe kalven mens kalven er så ung som mulig. For å kunne få dette til så er vi avhengige av at alle ledd fra innmeldingen av kalv en og fram til at det er beregnet GS-avlsverdi på kalven gjøres uten forsinkelser.