Avl

Metanproduksjon hos unge NRF-okser

Avl er en måte å redusere klimaavtrykket fra drøvtyggere på, men for å kunne gjøre dette må egenskapen og sammenhengen med andre egenskaper forskes på.

Ida Wøyen Hamfjord

Avlskonsulent i Tyr

ida.woyen.hamfjord@tyr.no

Måling av metanproduksjon hos okser på Øyer Testingsstasjon viser metanproduksjonen er langt lavere på okser sammenlignet med kyr, men at arvegraden ligger på samme nivå.

Foto: Jan Arve Kristiansen

Forskning på metanproduksjon hos melkekyr har lenge vært begrenset av manglende mulighet for pålitelige målinger i større skala, men med ny teknologi har kartlegging av den nye egenskapen blitt muliggjort.

Klimaku

Prosjekt Klimaku har som mål å undersøke om det kan avles frem en NRF-ku som har et lavere utslipp med metangass. I dette prosjektet har Geno installert GreenFeed-enheter i 14 besetninger med NRF- kyr i Norge, i tillegg til en på Genos teststasjon i Øyer. I masteroppgaven min analyserte jeg data fra teststasjonen fra perioden 1. september 2020 til 31. desember 2021, og det inkluderte metanmålinger på 96 NRF okser.

Beregne arvegrad og avlsverdi

Målet med oppgaven var å beskrive fenotypiske nivå og variasjonen i metangassproduksjonen hos unge NRF-okser, beregne arvegrad og avlsverdier for egenskapen og undersøke om det fantes noen sammenheng med oksens avlsverdi for viktige egenskaper i avlsmålet for NRF.

Dette er første gang undersøkelser av metanproduksjon blir gjort på unge NRF-okser. Oksene gikk i bingen med GreenFeed-automaten i omtrent en måned, og hadde gjennomsnittlig 372 registrerte metanmålinger hver. Fordelingen av metangassmålinger er illustrert i figur 1, målingene var normalfordelte og hadde et gjennomsnitt på 217 gram per dag. Metanproduksjonen hos oksene var mye lavere enn det som tidligere er funnet for NRF-kuer.

Figur 1 - Fordeling av metangassmålinger (CH4) gjennom måleperioden. Antall målinger er vist i y-aksen og x-aksen viser CH4 målit i gram per dag.

Mye lavere metanproduksjon

Metanproduksjonen hos oksene er omtrent halvparten av det man har funnet på kuer, og hadde mindre variasjon. Dette skyldes antakelig forskjell i energibehov hos unge okser og kuer. Okser har vekst- og vedlikeholdsbehov, mens kuer trenger energi til melke- og fosterproduksjon, i tillegg til vedlikeholdsbehovet. De målte metan verdiene viste en tendens til sesongvariasjon med høyest produksjon om høsten og lavest om vinteren.

Arvegrad som hos ku

Arvegraden for metangassproduksjonen hos NRF-okser ble beregnet til 0,23, som tilsvarer arvegrader beregnet for holstein- og NRF-kuer.

Med en arvbarhet på 0,23 vil egenskapen være mulig å avle for. Det er nødvendig med grundig kartlegging av genetiske korrelasjoner og trender i produksjonen før en kan vurdere om, og hvordan, dette kan inkluderes i avlsarbeidet. Måling av metangass må fortsette over en lenger periode for å overvåke utviklingen og undersøke om det selekteres indirekte for egenskapen i NRF populasjonen, i tillegg bør det sjekkes om egenskapen er lik for unge dyr i vekst og melkekyr i produksjon.

Stor spredning i avlsverdi

Figur 2 viser beregnede avlsverdier for metangassproduksjon hos alle de 96 NRF-oksene. Figuren er farget for okser som har blitt selektert til seminokser. Figuren viser at det ikke var noen sammenheng mellomavlsverdi for metangassproduksjon og hvilke okser som selekteres, med en stor spredning i de beregnede avlsverdiene for egenskapen. Laveste og høyeste estimert avlsverdi for metangassproduksjon var -33,8 og 43,5, hvor lav verdi var gunstig.

Figur 2 – Beregnede avlsverdier for metangassproduksjon hos de 96 NRF-oksene, sortert i økende rekkefølge. Figuren er farget for de 41 oksene som har blitt selektert til seminproduksjon og grå for de som ikke gikk videre fra teststasjonen.

Sammenheng tilvekst og metanproduksjon

Videre ble det beregnet korrelasjoner mellom egenskaper i avlsmålet for NRF og metangassproduksjonen, hvor både gjennomsnittlig metangassproduksjon og avlsverdier for metangassproduksjon ble brukt.

Korrelasjonen mellom tilvekst og avlsverdi for metan var 0,37. I tillegg ble det funnet en sammenheng mellom avlsverdi for metan og kjøttindeksen, med en korrelasjon på 0,31. Disse korrelasjonene er ugunstige og betyr at om oksen gjør det bra på kjøttegenskaper vil den også ha en høyere produksjon av metangass.

Målingene bør fortsette

Måling av metanproduksjon hos okser bør fortsette for å undersøke om det er indirekte seleksjon for egenskapen i NRF-populasjonen. Egenskapen bør kartlegges grundig og genetiske korrelasjoner bør kalkuleres før egenskapen avles for. Overvåkning av egenskapen vil være gunstig for å undersøke sesongvariasjonen og om trenden til egenskapen er lik for unge dyr i vekst og melkekyr i produksjon.