Helse/Fruktbarhet/Dyrevelferd
Gummibelagt spaltegulv i ungdyrbinger:

Bedre dyrevelferd?

Forsøk i Irland har sammenlignet betongspaltegulv og gummibelagte spaltegulv for å se hvilken betydning det har for dyrevelferd og tilvekst.

Knut Egil Bøe

Professor NMBU

knut.boe@nmbu.no

Geir Næss

Førsteamanuensis/faggruppeleder Nord Universitet

geir.nass@nord.no

Lars Erik Ruud

Førsteamanuensis/innovasjonsleder Høgskolen i Innlandet

lars.ruud@inn.no

Ifølge forskrift om hold av storfe (§ 22 Oppstalling) skal «storfe ha adgang til en bekvem, tørr, rein og trekkfri liggeplass. Okser kan likevel oppstalles på drenerende gulv». Fullspaltegulvsbinger er binger med spaltegulv som underlag i hele bingearealet.

Mattilsynet anbefaler at okser har tilgang på liggeplass med tett gulv for å sikre dyrevelferden. Gummibelagt spaltegulv vil bedre dyrevelferden i fullspaltebinger, men er ikke en så bra løsning som separat liggeareal.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Krav til spaltegulv

Videre står det i forskriften at «I nybygg for oppstalling av hunndyr skal alle binger ha liggebåser, eller liggeareal med tett gulv der alle dyra kan ligge samtidig. Spaltegulv skal ha en plan, ikke glatt overflate. Spalteåpningen skal være tilpasset dyras størrelse. Spaltebredden skal være like stor i hele plankens lengde».

Dette betyr at okser også i fremtiden kan holdes i binger med spaltegulv, og at det ikke stilles spesifikke krav til spaltegulvet bortsett fra krav til plankebredde og spalteåpning, samt at det skal ha en plan og ikke glatt overflate.

Anbefaling om tett gulv

I «Veileder til Forskrift om hold av storfe» er imidlertid dette nyansert noe mer: «Unntaket for okser på bås er for å unngå dårlig dyrevelferd som følge av vått og tilgriset underlag. Det er likevel krav om bekvem og trekkfri liggeplass også for disse dyrene, noe som vil være en utfordring å få til ved oppstalling på fullspaltegulv. For å sikre dyrevelferden og oppfylle disse kravene, anbefales det derfor at alle dyrene har tilgang på liggeplass med tett gulv.»

Vi ser altså at selv om regelverket ikke inneholder noe forbud mot hold av okser i fullspaltegulvbinger, så anbefaler Mattilsynet likevel at også okser får tilgang til liggeplass med tett gulv.

Gummibelagte spaltegulv kan være en mulig mellomløsning mellom betongspaltegulv og løsninger med tett gulv på liggeplassen. Spørsmålet er imidlertid om gummibelagte spaltegulv virkelig gir bedre dyrevelferd enn underlag av betong.

Forsøk i Irland

Også i Irland finner vi en utstrakt bruk av binger med spaltegulv. Ifølge Lawrence (2016) benytter hele 86 prosent av besetningene med kjøttfe binger med fullspaltegulvbinger.

I en nylig publisert artikkel av irske McGettigan, (under trykking) rapporteres det om to forsøk som er gjennomført ved «Teagasc Beef Research Centre» i Irland der tradisjonelle spaltegulvbinger er sammenlignet med binger med gummibelagt spaltegulv. I forsøk 1 ble 140 kastrater av charolais- og limousinkrysninger kjøpt inn fra private besetninger der de gikk på beite fram til forsøket startet. Ved oppstart var gjennomsnittsvekt for dyrene 536 kg. Etter en tilvenningsperiode på 8 uker med 2,5 m² per dyr, ble dyra plassert i binger med 4 dyr der gulvet enten var tradisjonelt betongspaltegulv (17 binger) eller betongspaltegulv med Durapek gummimatter (18 binger). Bingeareal var 2,9 m² pr. dyr. Forsøket varte i 120 dager der alle dyra hadde fri tilgang på samme fullfôrblanding.

I forsøk 2 ble 200 andre kviger og kastrater fordelt på 20 binger med betongspaltegulv og 20 binger med Durapek gummimatter etter samme tilvenningsperiode. Dette forsøket varte i 84 dager, og nå med 5 dyr i hver gruppe og et areal på 2,5 m²/dyr.

Tabell 1. Resultater fra forsøk 1 i Irland.

Betongspaltegulv

Gummibelagt spaltegulv

Totalt tørrstoffinntak (kg/dag)

12,10

12,25

Tilvekst (kg/dag)

0,98

1,15

Total liggetid dag 6 (minimum/døgn)

824,1

878,4

Total liggetid dag 105 (minimum/døgn)

816,3

878,3

Total ståtid dag 6 (minimum/døgn)

614,6

560,1

Total ståtid dag 105 (minimum/døgn)

622,5

559,8

Reise og leggebevegelser dag 6 (antall/døgn)

14,6

18,4

Reise og leggebevegelser dag 105 (antall/døgn)

13,6

18,4

Tabell 2. Resultater fra forsøk 2 i Irland.

Betongspaltegulv

Gummibelagt spaltegulv

Totalt tørrstoffinntak (kg/dag)

5,65

5,67

Startvekt (kg)

316

315

Tilvekst (kg/dag)

0,55

0,53

Lengre liggetid på gummibelagt spalt

I begge forsøkene ble dyrene veid hver andre uke, og ved hjelp av videoobservasjoner ble blant annet varigheten av ligge- og ståatferd samt antall reise- og leggebevegelser observert.

Dyrenes renhet ble bedømt ved oppstart av forsøket og deretter hver fjerde uke. Venstre side av dyrekroppen ble delt inn i 16 deler og hver del fikk en score fra veldig rein til veldig skitten.

Dyrene i begge forsøkene ble gradvis mer skitne gjennom forsøksperioden, men det ble ikke funnet noen forskjell mellom spaltegulv med eller uten gummibelegg. Det ble imidlertid observert lengre liggetid og kortere ståtid på gummiunderlaget. Dette regnes for å være gunstig for ro og trivsel. Videre var det noen færre liggeperioder på betongspaltegulv enn på de gummibelagte spaltegulvene. Dette kan tolkes som at det var enklere for dyra å legge og reise seg på en trygg og uanstrengt måte. Når det gjaldt tilvekst, ble det funnet en forskjell i favør av gummiunderlaget i det første forsøket, mens en ikke fant noen forskjell i forsøk 2.

observert lengre liggetid og kortere ståtid på gummiunderlaget

Bedre liggekomfort med gummibelagt spaltegulv

Som det blir påpekt i «Veileder til Forskrift om hold av storfe» anbefales det at alle dyrene primært har tilgang på liggeplass med tett gulv for å sikre dyrevelferden. Dette er ikke alltid mulig å oppnå i eksisterende bygninger, og da kan gummibelagte spalter være et aktuelt tiltak.

De irske forsøkene viser at det er mulig å bedre dyrevelferden ved å legge inn gummi på spaltegulv av betong. Spesielt gjelder dette liggekomfort. I enkelte tilfelle, kanskje spesielt for okser, kan det også være lønnsomt grunnet en økt tilvekst. Det har imidlertid ingen effekt på hygiene som ofte dras fram som et ankepunkt mot binger med fullspaltegulv. Kombinert liggeareal og gjødselareal gjør renhold mer krevende uansett overflate på gulvet, og peker på et eget liggeareal som en bedre løsning med hensyn til renhet på dyrene.

Bedre, men separat liggeareal er best

En naturlig konklusjon er derfor at gummiunderlaget bidrar til bedret dyrevelferd på visse områder, men ikke nok til at det blir likeverdig med løsninger med separat liggeareal. Hygieneutfordringene i binger med kombinert liggeareal og gjødselareal er for eksempel like krevende uansett overflate på gulvet.

Kilde: McGettigan, C.E., McGee, M., O’Riordan, E.G.O., Kelly, A.K., Ealey, B., 2022. Effect of concrete salts versus rubber-covered slats on performance, behaviour, hoof health, cleanliness of finishing steers and performance, cleanliness and hoof health of weanling cattle. Livestock Science, under trykking.