Forskjellig

Ku og kalv sammen – ikke glem HMS for besøkende

Dersom ku og kalv går sammen, må vi være ekstra oppmerksomme på at mor ønsker å beskytte kalven sin. Vi må ha respekt for dyra og deres naturlige instinkter.

Jorid Lybæk

Veterinær i Geno

jorid.lybaek@geno.no

Kua passer godt på kalven sin. Ta forhåndsregler ( vær «føre var») for å unngå at dyra føler seg truet når de får besøk i fjøset eller ute på beitet.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Sikkerhet for produsenten og for de som steller dyra er viktig. Og det er viktig at dyra også føler seg trygge og ikke opplever ekstra stress. Når det kommer ukjente mennesker på besøk til dyra, vil de fleste storfe ofte reagere med en litt annen atferd enn når de håndteres av en person som de kjenner.

Spørreundersøkelse

NORSØK og Ruralis intervjuet vinteren 2020–2021 melkeprodusenter fra 13 gårder som har ku og kalv sammen.

Bøndene skrøt av de gode morsegenskapene til NRF-kyr, og at kyrne har et godt lynne slik at man kan ha en trygg arbeidsplass også med ku og kalv sammen. Samtidig hadde også flere opplevd at enkelte kyr viste aggressiv atferd når de skulle passe på kalven, selv om dette virket å være sjeldent. Noen poengterte at opplegget krever at man kjenner dyra godt, og at det kan bli utfordrende med avløsere og andre i fjøset.

Beskytter kalven

Vi ser at kyr som går med kalven kan bli mer beskyttende og aggressiv hvis kua føler at kalven er utsatt for fare. Som andre mødre, er de opptatt av å beskytte kalven sin hvis de opplever noe truende.

En slik situasjon kan for eksempel oppstå dersom ku/kalv går sammen i en velferds-/fokusavdeling, og inseminøren skal inn i samme avdeling for å inseminere et annet dyr. Det er ikke alle steder det er fanghekker nok til å fiksere ei slik ku. I tillegg er nettopp den kua kanskje mer interessert i å holde seg nær kalven i stedet for å spise kraftfôr i fanghekken.

Råd og tips

Etter råd og tips fra produsenter som praktiserer ku/kalv sammen, kan HMS i slike situasjoner håndteres slik:

  • Aldri besøkende alene inn i en binge med løs ku med kalv

  • Plasser ku med kalv i en egen binge på forhånd, for eksempel en kalvingsbinge

  • Plasser kalven i et kalvegjømme og send kua ut i løsdrifta mens inseminøren er på besøk

Det er ulike utforminger i alle fjøs og dermed ingen fasit på hvordan man best løser en slik situasjon. Men det meste kan løses! Snakk med andre som praktiserer samvær mellom ku og kalv og tenk gjennom situasjonen i ditt eget fjøs. Slik at både de som håndterer dyra er trygge og dyra kan føle trygghet, selv om det kommer ukjente personer inn i fjøset.