Tema: Gjødsel

Avlingsberegninger av gras ­basert på satellittbilder

Digitale hjelpemidler bidrar til at bonden får et bedre grunnlag for å ta sine beslutninger i plantedyrkinga. Yara sin satellittfunksjon Atfarm er en av disse tjenestene. Verktøyet utvikles nå for å kunne beregne avlingsnivå i enga.

Tekst og foto
Håvard Bjørgen

Kundeansvarlig, Yara Norge

haavard.bjorgen@yara.com

Yara arbeider med utvikling av AtFarm til å kunne beregne avlingsnivå i enga. På bildet blir grasavlinga vurdert i Byrkjelo.

Kontroll på næringsstoffene er viktig for å optimalisere plantedyrkinga og minimere faren for at næringsstoffer kommer på avveie. Balansert gjødsling bygger på prinsippet om at tilførsel av plantenæringsstoffer skal balanseres mot det som avlinga fører bort, også hensyntatt forhold som for eksempel utvasking og mineralisering. En av de største usikkerhetene for å tilføre riktig mengde med næringsstoffer er å anslå korrekt avlingsmengde.

Anslå avling i kg tørrstoff

For å kunne hjelpe bonden med dette jobber nå Yara men å utvikle tjenestene som ligger i Atfarmløsningen. I dag viser Atfarm avlingsvariasjonen på skiftet uttrykt på en indeks. Dette kan blant annet brukes til å variere gjødslinga innad på skiftet til senere slåtter. Løsningen vi jobber med vil estimere avling i kg tørrstoff på skiftet. Dette vil kunne gi mulig-heter for å utvikle en langt mer dynamisk gjødslingsplan gjennom sesongen, der avlingsnivået på en slått vil være viktig informasjon for hvordan du skal gjødsle videre i sesongen.

Testfase

Yara har foreløpig konsentrert seg om å utvikle dette for Finland og Norge, og driver nå sammen med Tine i en testfase der vi sammenstiller kjente avlingsregistreringer med det som måles i Atfarm. Dette er avlingsregistreringer med veiing av rund-baller eller for eksempel registreringer fra Harvestlab. Harvestlab er et instrument som sitter i grasdsnitteren og måler parametere som tørrstoff-prosent, avlingsmengde og protein automatisk. Vi skal også gjennomføre en del avlingsregistreringer i 2023, og registreringene vil gi oss gode svar på treffsikkerheten til satellittjenesten.

Grasprøver kan gi nyttig informasjon

Tine har også tilrettelagt for en tjeneste der bønder kan ta ut grasprøver i enga for rask analysering før slått for å treffe best mulig på slåttetidspunkt. Proteinverdien fra disse GPS-festa prøvene vil sammen med andre observasjoner i enga og avlingsregistreringene også kunne gi nyttig informasjon for å kunne optimalisere gjødsling og avling. Etter hvert som slike observasjonen øker i omfang vil dette også kunne gi oss informasjon om sammenhengen mellom bilder og næringsinnhold i graset.

Estimere ut fra siste bilde

Det er flere utfordringer som knytter seg til dette arbeidet. Det er blant annet plantesammen-setninga i enga der kløverinnhold er en av de mest krevende å håndtere. Satellitten tar bilder 2–3 ganger i uka, i tillegg kreves det naturlig nok at det er klarvær ved bildetakinga for at tjenesten kan fungere. Derfor vil det bli behov for å estimere grasvekst fra siste tilgjengelige bilde til slått for å kunne gi et anslag på avling. Helt nøyaktig blir dette aldri. Et anslag innafor 85 prosent er det foreløpige målet. Her ligge det en spennende og interessant utvikling foran oss, og kanskje kan dette bli tilgjengelig for bonden i 2024? Yara er også i en annen prosess, der vi ønsker å øke frekvensen av satelittbildetakning, slik at sjansen for et oppdatert bilde er høyere enn i dagens AtFarm-modell.