Tema: Gjødsel

Gjødselmarkedet i Europa

– prisutvikling og sentrale drivkrefter

Naturgass er viktigste råvare i gjødselproduksjonen og derfor er gjødselmarkedet i Europa svært tett knyttet opp til det europeiske gassmarkedet.

Anders Trømborg

Commercial Director Norway i Yara

For Yara og europeiske gjødselpriser vil det være helt avgjørende at man klarer å etablere et stabilt gassmarked uten å være avhengig av Russland. Her fra Yaras anlegg i Porsgrunn. Foto: Yara

Gjødselmarkedet har gjennom de siste 12–18 måneder vært svært krevende og med priser man aldri har sett tidligere i det norske markedet. Det ekstreme prisnivået har først og fremst vært knyttet til markedet for nitrogen, drevet av høye priser på gass og lengre perioder med begrenset tilbud. Markedet for fosfor og kalium hadde definitivt også sine utford-ringer rett etter krigsutbruddet i Ukraina. Ca. 40 prosent av det globale tilbudet av kalium har sin opprinnelse i Russland eller Hviterussland, og tilsvarende ca. 15 prosent for fosfor. Etter noen hektiske vår- og sommermåneder har vi noenlunde kontroll på tilgangen av kalium og fosfor nå. Disse råstoffene har ingen direkte kobling til energimarkedet og har derfor ikke vært utsatt for like store svingninger, selv om det er krevende å endre logistikken.

Naturgass viktigste råvare

Gjødselmarkedet i Europa er svært tett knyttet opp til det europeiske gassmarkedet. For å kunne produsere nitrogenholdig gjødsel trenger vi ammoniakk (NH3). Mange tror at Yara bruker naturgass som energikilde, men faktum er at naturgass er vår viktigste råvare. Fra gass henter vi hydrogen, og ved hjelp av energi og nitrogen fra lufta produserer vi ammoniakk. Ammoniakk kan vi så bruke til å produsere nitrogengjødsel – både urea, nitrater (for eksempel OPTI-NS, SULFAN og Kalksalpeter) og Fullgjødsel. Europeiske gjødselprodusenter sikrer seg ammoniakk enten ved å produsere den selv eller ved å importere den fra andre (ikke alle produsenter er fleksible på dette).

Gassprisene steg raskt og mye

I grove trekk kan man si at 65 prosent av europeisk gjødselproduksjon er basert på ammoniakk produsert fra naturgass, og de resterende 35 prosent er basert på innkjøpt ammoniakk. Gjødselproduksjonen i Europa er derfor svært avhengig av tilgang på naturgass. I takt med at tilgangen på gass i Europa ble stadig dårligere samtidig som Europa skulle fylle gasslagrene for vinteren, steg prisene på gjødsel voldsomt. I løpet av august 2022 steg prisene på gass så raskt og så mye at det ikke lenger var mulig å hente ut prisene i markedet – verken på ammoniakk, urea eller nitrater.

Reell fare i høst for mangel på ammoniakk

Konsekvensen av dette var at europeisk gjødselindustri stengte ned mer eller mindre all gass-basert ammoniakkproduksjon. På det meste var mer enn 50 prosent av den europeiske kapasiteten til å produsere nitrater nede høsten 2022 – noe som tilsvarer ca. 10 millioner tonn på årsbasis. Når vi i tillegg tar med at tilgangen på både ammoniakk og mineralgjødsel fra Russland til Europa nesten helt stoppet opp som følge av sanksjoner, så sto Europa i høst i reell fare for å mangle ammoniakk til å kunne produsere den gjødselen man trengte for 2023-sesongen. Redusert tilbud i kombinasjon med frykt bidro til å løfte gjødselprisene til ekstreme nivåer (som vi også opplevde rett etter krigsutbruddet).

Unormalt prisfall i januar

Hva er så situasjonen i gjødselmarkedet når vi nå nærmer oss våronna? Alt som går opp, går før eller senere ned. Dette gjelder priser både på gjødsel og gass. Med høye gjødselpriser faller naturlig nok også etterspørselen etter gjødsel, og mot slutten av 2022 var etterspørselen lav over hele Europa. Når gassprisene, som følge av mildt vær og godt disiplinert forbruk, også falt betydelig tilbake, økte produksjonen av gjødsel betydelig mot slutten av 2022. I sum ga dette en markant økning i tilbudet av nitratbasert gjødsel i hele Europa. Når tilbudet er høyt og etterspørselen lav, faller også prisene. Også i Norge falt prisene i januar, som følge av bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel – i dette tilfellet drevet av lav etterspørsel, lave gasspriser og økt produksjon.

Krigen har ført til en revolusjon i gjødselbransjen

At prisene faller så mye på denne tiden av året er veldig unormalt, og det er nok også svært frustrerende for bønder som handlet gjødsel sent på høsten. Men med krig i Europa og en gjødselbransje som i meget stor grad har vært avhengig av russiske innsatsfaktorer, er det heller ikke så merkelig. Russlands angrep på Ukraina rett før våronna i 2022, medførte også en revolusjon i europeisk gjødselindustri. Vi som sitter på innsiden av bransjen har vært vitne til en enorm logistikkoperasjon, der reiseruten til mange millioner tonn innsatsfaktorer har blitt totalt forandret. 2022 har vært en stor berg- og dalbane, og det har vært svært krevende å gi forutsigbarhet til bønder både i Norge og verden for øvrig. Dessverre tror vi at vi må leve med denne usikkerheten en stund til selv om situasjonen akkurat nå ser relativt stabil ut. For europeiske gjødselprodusenter og priser vil det være helt avgjørende at man klarer å etablere et stabilt gassmarked uten å være avhengig av Russland. Arbeidet med dette er i gang, men det vil ta tid å etablere terminaler og infrastruktur som i større grad kan håndtere flytende gass (LNG).

Husdyrgjødsla mer verdt

Gitt de store svingningene i markedet for mineralgjødsel og prisnivåer som vi sjelden eller aldri har sett, blir det i 2023 svært viktig å utnytte husdyrgjødsla optimalt. Indirekte har også verdien på husdyrgjødsla økt med økte kostnader på både grovfôr og kraftfôr, men fortsatt er dette en ressurs som fortjener mye oppmerksomhet når vi står på trappene til en ny vekstsesong. Brukt riktig og i kombinasjon med mineralgjødsel og god agronomi, oppnår man fortsatt best økonomi gjennom høye avlinger og høy kvalitet på grovfôret.