Tema: Gjødsel

Den livsfarlige gjødselgassen

Hydrogensulfid er livsfarlig i høye konsentrasjoner, men er lumsk fordi den kan gi lungeødem flere timer etter eksponering.

Siv Nordseth

Rådgiver i NLR

siv.nordseth@nlr.no

Gjødselgass er et viktig tema og ved gjødselhåndtering er det viktig å være bevisst på hvordan en gjør jobben og ta nødvendige forholdsregler. For å hindre at ulykker skal skje er det viktig å tenke igjennom jobben med gjødselhåndteringen før en starter og gjøre en Sikker Jobb Analyse (SJA) (se skjema). Tenk igjennom: Hva kan gå galt, hva er følgene om det går galt og hvilke tiltak kan du iverksette for å redusere risikoen for alvorlige ulykker. Dette noteres på Sikker Jobb Analysen.

Hydrogensulfid farligst

Hydrogensulfid (H2S) regnes som den farligste av gjødselgassene, men det finnes også konsentrasjoner av ammoniakk, metan og karbondioksid. Det er nedbrytning av organisk materiale uten oksygen til stede som forårsaker dannelse av hydrogensulfid. Risiko for høye konsentrasjoner av gassen øker med temperaturen. Derfor er det flest ulykker i sommerhalvåret. Gassen kan dannes i tillegg til gjødselkjeller er pumpekummer, trappegroper, dekkende laguner, tankspredere og lagertanker.

Kan gi død etter 1–2 åndedrag

Lave konsentrasjoner av H2S kan irritere øyne, slimhinner i munn, nese og svelg. Hoste og puste-besvær kan også oppstå. I høye konsentrasjoner gir H2S i løpet av 1–2 åndedrag bevissthetstap, alvorlige symptomer og død. Den er fargeløs, lukter råttent egg og er tyngre enn luft. Etter å ha pustet inn denne gassen i en kort periode, eller ved høye konsentrasjoner, lammes luktesansen og du kan ikke lenger lukte at gassen er til stede. Hydrogensulfid er ekstra skummel da man kan føle seg frisk rett etter eksponering og noen timer etterpå kan man få lungeødem. Det er eksempler der personer har blitt sendt hjem fra lege for deretter å bli alvorlig syk noen timer senere.

Farligst når skorpen brytes

De fleste ulykker skjer i forbindelse med røring eller pumping av gjødsel. Den mest kritiske fasen er når skorpen brytes. Det kan være store konsentrasjoner av gass i gjødselkjelleren så ved en eventuell inspeksjon bør en ta noen forholdsregler. Det har også skjedd ulykker i kjellere med lagring av tørr hestemøkk hvor det har vært store mengder hydrogensulfid.

Oksygenmangel også en risikofaktor

I en gjødselkjeller er det ikke bare giftig gass som er faren, men også mangel på oksygen. Vanlig åndedrettsvern er derfor ikke tilstrekkelig hvis man må gå ned i tanker/rom med fare for gjødselgass. Man må i tillegg alltid ha ekstern kilde til lufttilførsel i form av vifte eller oksygentank. Man bør heller ikke utføre slikt arbeid uten tilsyn av andre.

Det finnes ulike typer personbårne gassmålere/alarmer som kan gi god indikasjon på om det er gass til stede. Man skal ved bruk av disse være oppmerksom på at konsentrasjonen av gass kan variere ulike steder i fjøset.

Hvordan unngå ulykker med gjødselgass

 • Rør aldri i stille eller tungt vær, da er det for lite gjennomtrekk i fjøset.

 • Sørg for skikkelig lufting av husdyrrom. La alle vifter gå for fullt, men husk at også alle dører og vinduer åpnes.

 • Pass på at ventilasjonsanlegget ikke trekker gassen fra pumpegropa inn i husdyrrommet.

 • Gassene er tunge, så det må ventileres helt ned til gulvet.

 • Pass på at ingen oppholder seg i fjøset under omrøring/tømming.

 • Dersom det er mulig, bør omrøring unngås med dyr i husdyrrommet.

 • Gassen er tyngre enn oksygen og mindre dyr eller dyr som ligger er derfor mer utsatt for gassen.

 • Stå ikke i nærheten av påfyllingsåpningen på transporttanken under fylling, eller i pumpegropa under røring. Hvis tilstrekkelig med oksygen, kan maske med grått (B) filter brukes (eller kombifilter).

 • Vær spesielt oppmerksom dersom du bruker ny pumpe med økt kapasitet eller har gjort andre endringer fra tidligere år. Ny pumpe kan ha større kapasitet og faren for at ulykker kan oppstå øker.

 • Gå aldri ned i gjødselkjeller eller tankvogn uten verneutstyr/-friskluftsutstyr eller tilsyn av andre.

 • Vurder innkjøp av personbåret gassmåler/alarm for H2S. Vær oppmerksom på varierende gasskonsentrasjoner i fjøset.

Førstehjelp ved gjødselgassforgiftning

 • Ring 113 ved alvorlige symptomer.

 • Fjern personen fra gasskilden uten å sette deg selv i fare.

 • Redningspersonell må sikres med riktig utstyr før de går inn og henter ut en bevisstløs person. Det er mange eksempler på at noen har gått inn for å hente ut forgiftede personer, og som selv ender opp med alvorlige symptomer eller dødsfall.

 • Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling.

Kilde: Helse Norge / Giftinformasjon

Husk å ta dine ­forholdsregler, vi har ingen bonde å miste

Figur. Sikker Jobb Analyse.