Organisasjon

Geno Inspiria

Det er melkebondens tur

Vi nærmer oss årets jordbruksforhandlinger og i år er det ingen tvil om at det er melkebonden som må prioriteres i forhandlingene.

Kristin Malonæs

Administrerende direktør i Geno

kristin.malonaes@geno.no

Økonomien melkeproduksjonen er hardt presset, og Geno krever en kraftpakke på 5 milliarder i årets jordbruksoppgjør.

Foto: Geno

Norsk melkeproduksjon har fram til nå vært regnet som bærebjelken og garantisten for et landbruk i hele landet, og for levende bygder og samfunn. Økonomien i produksjonen er nå hardt presset på nedadgående volum og kostnadsvekst. Bondens kostnader har økt med 31,5 prosent på to år, og det er umulig å betale for denne veksten når melkeprisen har stått nærmest stille i samme periode.

Det trengs en kraftpakke på 5 milliarder i årets oppgjør

I Genos innspill til jordbrukets forhandlingsutvalg foreslår vi en økning på 5 milliarder kroner til melkeproduksjonen. 4 av disse skal gå til å styrke drift, beite og markedsuttak, og 1 milliard til investeringer. Et betydelig økt driftstilskudd og husdyrtilskudd til melkeku og ammeku vil være positivt for den aktive bonde og ikke bidra til økte kvotepriser. Kua er en grovfôrspiser, og beite er en verdifull måte å nytte arealer på. Et økt beitetilskudd mener vi vil stimulere til mer beiting og et levende kulturlandskap.

Landbruk over hele landet

En økning i rammen til investering i løsdriftsfjøs med kr 1 milliard muliggjør at flere kan bygge om eller bygge nytt fjøs. I dag er det 3 400 båsfjøs i Norge. Økte rammer over IBU-midlene til investeringer, kombinert med heving av tilskuddstaket pr. prosjekt vil gjøre flere investeringer lønnsomme. En slik prioritering av virkemidler kan bidra til at vi fortsatt kan ha landbruk over hele landet som er basert på bærekraftig nærprodusert grovfôr.

Forskning og utvikling for bærekraftig matproduksjon

Geno avler for bedre liv, for NRF og dermed for bonden som steller dyra i fjøset. Den totale genetiske fremgangen for NRF har aldri vært så stor som i 2022 hvor vi oppnådde en vekst på 5,2 indekspoeng. Dette gir seg utslag i bedre dyrehelse, fruktbarhet og driftsøkonomi. Mer klimavennlig avl, fôring og dyrehelse utgjør et eget tiltaksområde i Landbrukets klimaplan for 2021-2030. Geno har forpliktet seg til å bidra med en vesentlig andel av det målsatte kuttet i utslipp av klimagasser fra landbruket i denne tiltaksperioden. Vi har derfor bedt partene prioritere tilskudd til dette avlsarbeidet i Geno i årets jordbruksoppgjør. Vi ønsker partene lykke til med forhandlingene!