Organisasjon

Årsberetning og regnskap 2022 for Geno

Her kan du lese utdrag fra årsberetning og regnskap for Geno i 2022. Fullstendig versjon finner du på Genos hjemmeside (geno.no).
Hilsen fra administrerende direktør, Kristin Malonæs

Administrerende direktør Kristin Malonæs.

Foto: Geno.

Uro preget 2022 og preger inngangen til nytt år. Åpningen av samfunnet etter pandemien ble vekslet inn med Russlands angrep på Ukraina, ustabilitet i energimarkedene, global knapphet på råvarer og innsatsfaktorer, sterk prisstigning på en rekke varer og påfølgende rentehevinger. Norsk melkeproduksjon har stått i et krevende 2022, med kostnadsøkning på 30 prosent hva gjelder innsatsfaktorer og energi de siste to årene, uten at melkepris og inntektssiden har kompensert for dette. Melkeprisen i Europa og USA har imidlertid økt gjennom 2022, og både amerikanske og europeiske melkeprodusenter rapporterer om tidenes beste resultat. For oss i Geno er det viktig å belyse denne problemstillingen inn i årets Jordbruksforhandlinger.

Norske markedet er i tilbakegang

Geno står ved et veiskille ved at det norske markedet er i svak tilbakegang. Tine Råvare har meldt om mindre behov for melk i 2023. Bakgrunnen er at det norske melkeforbruket faller og import og grensehandel har tatt seg opp igjen etter pandemien. Geno sin strategi for å møte dette er jobbe for å opprettholde vår konkurransekraft i det norske markedet og vokse i internasjonale markeder.

Globalt går det en klar trend mot bruk av kjønnsseparert semin på de beste melkekuene, og kjøttfesemin på de som skal utrangeres fra melkeproduksjonen. Dette gir best økonomi for bonden. Vi forventer tilsvarende utvikling i det norske markedet, og møter dette med å levere svært gode drektighetsresultater fra felt på vår REDX, og ved å tilby attraktiv kjøttfegenetikk sammen med våre partnere.

Større genetisk framgang enn noen gang

I Geno jobber vi hver dag for at vi skal levere best mulig på den norske og internasjonale melkeprodusentens behov for lønnsom og bærekraftig genetikk, gjennom vårt avlsarbeid på NRF. Det er med stor tilfredshet at vi legger bak oss et år hvor den genetiske fremgangen på NRF er større enn noen gang. Dette er svært viktig for oss i konkurransen om å være verdensledende innenfor genetikk på rødrasene. Styret vedtok i desember et revidert avlsmål for NRF, med noe mere vekt på mjølk og jureksteriør. Justeringene er gjort med basis i tilbakemeldinger fra våre eiere, og for at vi skal levere god kundeverdi til norske og utenlandske melkeprodusenter også fremover. Våre store forskningsprosjekter innenfor metanutslipp og fôreffektivitet hos NRF vil bidra sterkt til NRF sin posisjon innen bærekraftig matproduksjon.

Et år i omstillingens tegn

Året 2022 ble et år i omstillingens tegn for Geno. Prioriteringer ved inngangen til året var å styrke Forsyningskjeden slik at vi kunne produsere produkter med riktig kvalitet, styrke de digitale utviklingsløpene i Geno, for å effektivisere driften og styrke kundeopplevelsene, samt styrke det internasjonale salgsteamet med ressurser slik at vi lykkes med veksten internasjonalt. Som det framgår av denne årsberetningen, har vi lykkes svært godt med å levere på kvalitet og salget internasjonalt økte med 80 prosent sammenlignet med 2021.

Styret i Geno SA på besøk hos Evans ved Kilford Farm, Ruthin, UK i oktober.Til høyre Philip Dobson fra Genus ABS.

Foto: Geno

Reduserte driftskostnadene

Parallelt med styrking av disse tre områdene, hadde Geno behov for å redusere driftskostnadene. Det ble gjort en omfattende og svært god jobb av samtlige ansatte for å gi innspill til varige kostnadsreduksjoner som har gitt oss effekt ved inngangen til 2023. Samtidig ble det jobbet med å omstille, effektivisere og ta ned ressurser. Det har vært krevende for både ansatte og ledere i selskapet, men nødvendig for å sikre en riktig plattform for Geno sin konkurransekraft fremover.

Internasjonal satsing

Geno satser globalt for å sikre fortsatt høy genetisk fremgang på NRF. Kostnadene knyttet til avl er høye og økende. Geno er helt avhengig av vekst i det globale markedet for å finansiere avlsarbeidet videre. Globalt har vi budsjettert med en vekst på 40 prosent i omsetningen sammenlignet med 2022. Veksten skal hovedsakelig komme i eksisterende markeder. Sentralt for Geno Global i 2023 blir også etablering av datterselskap internasjonalt.

Fleksibel dyreflyt

2023 blir det året hvor fleksibel dyreflyt skal realiseres i sin fulle form, ved at karantenen sør for Øyer skal stå ferdig før påske og enkeltbinger til oksene på Store Ree skal stå ferdig 1. november. Bygging av 4000 kvadratmeter nytt fjøs, sammenkobling og ombygging av eksisterende fjøs er et stort og viktig prosjekt for oss å lykkes med for bedre HMS for de ansatte, bedre dyrevelferd og økt lønnsomhet i driften vår. Fleksibel dyreflyt gjør at vi kan starte seminproduksjon på stadig yngre okser, som igjen bidrar til raskere genetisk fremgang.

Nytt om avl

Nye og forbedrede mjølkemodeller blei tatt i bruk i begynnelsen av 2022. Her korrigeres det bedre for mjølkesystemet som kua har stått i og for krysningsfrodighet. I tillegg utvides maksimalt antall laktasjoner som tas med per ku fra tre til fem.

Kjønnssepareringslab kan vise til flotte ikke-omløpsresultater i 2022. Fra venstre Bjørn Rønning, Egle Svalbonyte-Stenberg, Glen Atle Stensland, Beate Banken Bakke, Fredrik Munkelien, Anette Lundin.

Foto: Margrete Nøkleby.

Med bakgrunn i svært lav avlsverdi for dødfødsler maternalt (far til ku) for 11955 Skadsem, har vi evaluert kalvingsegenskapene og utviklet nye modeller der vi tar hensyn til korrelasjonene mellom dødfødsler, kalvingsvansker, kalvestørrelse og drektighetslengde. Disse vil bli implementert 1. halvår 2023.

Bærekraft - fôreffektivitet og metan, er et viktig satsingsområde. Ved utgangen av 2022 er det installert fôrkar for registrering av grovfôropptak i 12 av i alt 15 besetninger og data har begynt å strømme inn. Med bakgrunn i sammenhengen mellom metan og kraftfôr-/grovfôrforholdet i rasjonen har vi beslutta å flytte metanmålingsutstyret (Greenfeed) fra eksisterende avtale-besetninger til fôreffektivitetsbesetningene for å kunne korrigere for dette. Vi benytter anledning til å takke alle besetninger som har bidratt for en veldig verdifull jobb. Foreløpig resultater fra metan-besetningene viser arvbarhet på metanutslipp på ca 20%.

Figur 1. Genetisk trend

Figur 2. Genetisk trend for ulike egenskaper.

Avlsarbeidet på NRF

Innavl

Innavlsutviklinga har vært stabil over mange år med en økning på omkring 0,20% per generasjon (se tabell 1). Dette er godt innafor grensene på 0,5 % -1,0 %, som FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO regner som bærekraftig husdyravl. Vi ser at innavlsøkning for 2022 er enda lavere. Dette kan gir et mulighetsrom til å styrke seleksjonen noe de neste årene. Innavlsøkninga er en funksjon av populasjonsstørrelse og i praksis vil dette si antall eliteokser og slektskapet mellom disse.

Tabell 1. Innavlsutvikling for NRF

Hva/år

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Innavlsøkning/år (prosent)

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,03

Innavlsøkning/generasjon (prosent)

0,21

0,21

0,20

0,20

0,20

0,15

Effektiv populasjonsstørrelse

239

242

246

250

253

288

Sædsalget i Norge

I 2022 ble det produsert 925 616 konvensjonelle doser, 89 218 doser SpermVital, 303 091 doser REDX og 1 761 doser BeefY. I tillegg ble det produsert 1 983 frysbare embryo.

Foto: Margrete Nøkleby.

Sædsalget i Norge var på 403 897 doser og av dette er 329 366 NRF. I Norge ble det solgt 42 322 doser med SpermVital. Det var en nedgang på 12 prosent i forhold til 2021. SpermVital utgjorde 11,6 prosent av salget. Salget av kjøttfesæd har økt til 49 327 doser som er en økning på 12 prosent. Det er spesielt salget av angus-sæd som har økt betydelig. Det er solgt 22 126 doser med kjønnsseparert sæd som er en økning på 17 prosent av dette er 11 631 REDX™ (kjønnsseparert NRF) en økning på 32 prosent i forhold til fjoråret.
Tabell 2. Sædsalg i Norge 2022

Salg

2022

2021

2020

2019

Antall doser NRF

329 366

353 910

375 006

374 500

Antall doser SpermVital

42 322

42 322

45 350

46 600

Antall doser kjøttfesæd

49 327

43 821

44 400

38 400

Antall doser kjønnsseparert

22 126

18 800

18 500

13 500

Antall doser REDX

11 631

8 800

7 500

7 500

Geno Global

Geno Global solgte til det internasjonale markedet 398 993 doser NRF mot 300 471 doser i 2021. Totalt antall solgte doser i Geno Global med datterselskaper ble 448 000. Geno Global konsern fikk et årsunderskudd på kr 2,7 millioner. Geno Global har til sammen kjøpt varer fra Geno for ca. kr 28,9 millioner. I 2022 er verdien av Xsires BV i Nederland nedskrevet i Geno Global AS med kr 5,4 millioner, til bokført verdi. Xsires har et årsoverskudd på kr 0,1 millioner i 2022. Geno eier direkte og indirekte 56 prosent av Cryogenetics AS. Geno sin andel av årsresultat fra Cryogenetics konsern utgjør kr 1,9 millioner. SpermVital AS har et årsoverskudd på kr 0,7 millioner.

Vi kan vise til solide fruktbarhetsresultater for både konvensjonell sæd og REDX. Ikke-omløp 56 dager fra januar – september.

Genetisk utvikling

Avlsframgangen målt i samla avlsverdipoeng (TMI) per år har aldri vært større, se figur 1

For 2022 beregnes den til ca. 5,2 indekspoeng per år. Avlsframgangen har økt med 8 prosent sammenligna med 2021. Det har vært størst framgang på mjølk og jureksteriør, etterfulgt av jurhelse, fruktbarhet, bein, klauv og kjøtt (se figur 2).

Genfrekvensen for kollethet har kommet opp i 24 prosent etter noen år rett under 20. Vi har aldri hatt større framgang på kollagenetikken. De letale eller uønska genene, AH1, BTA12_del og BTA8 har hatt fallende genfrekvens over flere år og har kommet ned på et tilnærmet ubetydelig nivå på rundt 2 prosent eller lavere.

Resultatregnskap 2022

(alle tall i tusen kroner)

Morselskap/konsern Geno SA

Morselskap

Konsern

2022

2021

2022

2021

Driftsinntekter og driftskostnader

160 705

147 083

Salgsinntekt

216 164

185 155

40 817

26 166

Salg til datterselskap

-

-

44 233

43 408

Semin

50 090

49 664

179 840

178 406

Annen driftsinntekt

179 840

178 406

425 594

395 062

Sum driftsinntekter

446 094

413 225

45 562

52 382

Varekostnad

43 012

53 106

88 526

81 074

Lønnskostnad

99 932

93 326

14 182

13 610

Avskr. av driftsmidler og imm. eiendeler

21 121

20 965

91 953

79 397

Annen driftskostnad

98 642

78 364

177 754

178 205

Semintjenesten

177 754

178 205

417 977

404 668

Sum driftskostnader

440 461

423 967

7 617

-9 606

Driftsresultat

5 633

-10 742

Finansinntekter og finanskostnader

-

-

Inntekt på investering i tilknyttet selskap

1 816

1 644

27

435

Gevinst ved salg av aksjer

27

435

504

357

Renteinntekt fra foretak i samme konsern

-

-

487

366

Annen renteinntekt

608

378

1 180

1 202

Annen finansinntekt

1 890

1 780

2 472

1 413

Annen rentekostnad

2 623

1 567

731

472

Annen finanskostnad

1 532

1 025

-1 006

475

Resultat av finansposter

185

1 644

6 612

-9 131

Ordinært resultat før skattekostnad

5 818

-9 098

-

-

Skattekostnad på ordinært resultat

-561

899

6 612

-9 131

Ordinært resultat

6 380

-9 998

6 612

-9 131

Årsresultat

6 380

-9 998

-

-

Minoritetens andel

15

-65

6 612

-9 131

Majoritetens andel

6 364

-9 933

Overføringer

6 612

-

Avsatt til annen egenkapital

6 364

-

-

9 131

Overført til udekket tap

-

9 933

6 612

-9 131

Sum disponert

6 364

-9 933