Avl

GS-året 2022

I løpet av 2022 kom det resultater på omtrent 34 300 genotypa dyr, hvorav 20 978 av prøvene er fra hunndyr bestilt av produsent. De resterende 13 322 dyrene er seminoksekandidater og embryoemner genotypet i regi av Geno. Totalt er det per februar 2023 nå over 200 000 genotypa dyr inkludert i avlsverdiberegningene.

Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

Av de 20 978 prøvene bestilt av produsenter i løpet av 2022 har Biobank mottatt 82 prosent. Det er forventet at prøver bestilt mot slutten av 2022 kommer inn i løpet av de første månedene i 2023. Dermed medfører det at prosentandelen mottatte prøver for 2022 øker utover i 2023.

Fordelingen av bestilte prøver gjennom året viser at det er færrest bestilt genotyper på sommeren, noe som er forventet fordi mange dyr er ute på beite (se figur 1).

Avlsverdier

Vi sier at det tar fire til åtte uker fra Biobank mottar prøvene fra produsent til avlsverdier med genotypeinformasjon blir publisert. Figur 2 viser prøveflyten fra Biobank mottar ørevev innsendt fra produsentene til publisering av avlsverdier. Den totale leveringstiden avhenger av hvor fort kalven blir registrert etter fødsel. For avlsemner blir prøveutstyr utsendt umiddelbart etter kalven er registrert i Kukontrollen, mens skal du bestille prøveutstyr selv må det gå 10 dager fra kalvingen er registrert før det er mulig å gjennomføre bestillingen. Vi oppfordrer alle til å være kjappe med å registrere kalvingen i Kukontrollen slik at dere kan få svar på spesielt avlsemner så fort som mulig.

Figur 1: Antall bestilte GS-prøver fordelt over måneder for året 2022

Fra bestilling til publiserte Maks 14 dager fra lab til Geno får resultatet

Biobank sender prøver til Neogen, som er laboratoriet som gjør analysen, en gang i uka. Prøver som mottas dagen etter en forsendelse, ligger dermed maks en uke hos Biobank før de blir sendt videre. Postgang mellom Biobank og laboratoriet tar omtrent 1–2 dager. Laboratoriet starter å prosessere prøvene så fort de mottas, men siden en chip har et gitt antall plasser, så vil noen prøver måtte vente til neste ukes leveranse fra Biobank før de får bli med. De ligger altså maks én uke på vent hos Neogen før analysene settes i gang. Prøvene er hos Neogen maks 14 dager før Geno mottar resultatene.

Figur 2: Oversikt over prøveflyten fra ørevev mottas hos Biobank til avlsverdier publiseres. Hele prosessen fra Biobank mottar prøvene til svarene foreligger tar fra fire til åtte uker.

Maks 14 dager fra lab-resultat til avlsverdiberegning

515 Lindex etter 11949 Ihle, med morfar 11284 Skretting, tok livet med ro på sommerbeitet i fjor. Hun fikk nylig en kvigekalv etter 24050 VR Fuzzy P med 17 i avlsverdi og har en kvigekalv fra før etter 12133 Snopestad med 26 i avlsverdi.

Foto: Turi Nordengen

Geno starter avlsverdiberegning annenhver uke. Avlsverdiberegningene tar noen dager, og resultatene publiseres så fort kjøringen er ferdig og godkjent. Dersom Geno mottar resultater fra laboratoriet rett etter en avlsverdiberegning er startet, må disse vente til neste avlsverdiberegning to uker senere. Det er derfor man kan oppleve at det varierer noe hvor lang tid det tar før man mottar resultater etter genotyping. I tillegg hender det at en prøve feiler og må genotypes på nytt. Alle prøver får to forsøk, men dersom det feiler for andre gang, sender vi ut nytt prøveutstyr. Dersom det sendes ut nytt prøveutstyr fordi vi trenger nytt ørevev for å gjennomføre genotypingen, er dette selvsagt kostnadsfritt for produsenten. Det er rundt 0,01 prosent sjanse for at prøvene feiler en gang, og av disse er det kun 20 prosent som feiler for andre gang, hvor det da er nødvendig å sende ut nytt prøvemateriell. Det er også enkelte prøver som blir avvist før genotyping fordi det mangler ørevev i prøven. Slike dyr vil også få utsendt nytt prøvemateriell kostnadsfritt.

87 prosent fikk resultater innen 30 dager i 2022

Som nevnt over sier vi at det tar 4 til 8 uker fra Biobank mottar ørevevet til resultatene er publisert. I det prøven mottas hos Biobank registreres den med dagens dato. Det er samme dato som produsenten ser under bestillingsstatus i Kukontrollen. Da står det en dato og «prøve mottatt». Vi kan derfor enkelt undersøke hvor lang tid det faktisk tok fra prøven var mottatt hos Biobank til resultatet var publisert for alle dyr i 2022. Det er 1,1 prosent som fikk svar innen 10 dager, 33,9 prosent fikk resultater mellom 10 til 20 dager etter Biobank mottok prøven og 52 prosent fikk svar innen 20 til 30 dager. 13 prosent fikk svar innen 30 til 50 dager. Dette er sannsynligvis dyr som har vært uheldig og kommet innenfor kategoriene beskrevet i avsnittet over.