Avl
Avlsteori

Avlsstrategi

Tidligere i denne artikkelserien har du kunnet lese om avlsframgang, innavl, avlsverdier og indekser, arvegrad, avlsmålet for NRF, genotyping, enkeltgener og avlstiltak. Nå skal vi ta for oss avlsstrategi.

Hanna Retzius Storlien

Avlsforsker i Geno

hanna.storlien@geno.no

506 Grima og 510 Littseint begge døtre etter 11914 Herikstad. Når avlsstrategien er valgt, en langsiktig plan er lagt og valgene er lagt inn i Geno avlsplan, er det bare å slå seg til ro med at den tar seg av resten av jobben med å velge ut gode oksealternativer!

Foto: Eva Husaas

Før en velger en avlsstrategi er det flere viktige faktorer en må tenke gjennom som påvirker valget. Kvotestørrelse er eksempel på en faktor som påvirker valg av avlsstrategi. Trengs det flere hunndyr for å fylle mjølkekvota i fremtiden? Eller trengs det færre? Plassen i fjøset er en annen faktor som har mye å si. Hvor mange liggebåser er det? Er det god kapasitet eller er det allerede mer enn nok dyr, så en må begrense antall påsett? Grovfôrtilgang er en annen viktig faktor og flere til. Det er viktig å finne en god balanse mellom antall dyr, mengde grovfôr, kapasitet i fjøset og kvotestørrelse, og i den forbindelse er det nyttig å velge en avlsstrategi som bidrar til å komme dit en ønsker. Skal en bruke kun ordinær sæd eller skal en velge en REDX™-/kjøttfestrategi? Og hvilke egenskaper ønsker du å fokusere på i besetninga di?

Bruk REDX™ på de beste dyra

Uansett hvilken avlsstrategi du velger så får du best avlsfremgang i besetninga di ved å bruke REDX™ (kjønnsseparert hunndyrsæd) på de beste dyra for å sikre at den gode genetikken blir videreført. Noen velger en strategi der de deler besetninga i to og bruker REDX™ på den beste halvdelen og kjøttfe på den dårligste halvdelen. For andre kan det føre til for mange kvigekalver som enten fører til at en må slakte gode produksjonsdyr du gjerne skulle hatt med videre, eller at en må selge drektige dyr/dyr i produksjon. Derfor er det viktig å tenke over faktorene i avsnittet over så en ikke ender opp med for mange kvigekalver. Kvigeoppdrett er dyrt og ingen ønsker å sløse med ressursene. Likevel skjer det ofte noe uforutsett ved at en må utrangere dyr en opprinnelig hadde tenkt å ha med videre, så det er lurt å ha noen å gå på.

Lag en langsiktig plan

Ved valg av avlsstrategi lager du deg en langsiktig plan. Storfeavl er en langsiktig prosess, så velg en retning, lag en plan og hold deg til den. Geno avlsplan er et nyttig verktøy for å gi deg oversikt over besetninga di og alle valgene du tar kan legges inn der. Gå først gjennom de viktige faktorene nevnt i første avsnitt. Hvor mange kan jeg inseminere med REDX™? 50 prosent av besetningen? Eller kanskje det holder med 30 prosent? Mange bruker ordinær sæd i tillegg som også kan bidra med kvigekalver.

Bruk Geno avlsplan som verktøy

Gå gjennom besetninga di i Geno avlsplan og trykk på «Skjul dyret fra planen» på alle de du planlegger å utrangere slik at du ikke risikerer at disse blir inseminert ved en glipp. De blir lagt i ei liste med skjulte dyr nederst i Geno avlsplan og kan inkluderes igjen ved et tastetrykk dersom du ombestemmer deg. Deretter legger du inn REDX™ på alle de dyrene du ønsker å avle videre på. Gode produksjonsdyr som du ikke ønsker å avle videre på eller som kanskje allerede har nok kvigekalver etter seg, legger du inn kjøttfe som individvalg. Det er mange muligheter for valg av kjøttferase og en kan også velge kjønnsseparert hanceller og legge inn ønsket oksenummer.

Justering av egenskaper

Til slutt bør en gå gjennom «Krav til avkom» øverst i Geno avlsplan og legge inn eventuelle justeringer i forhold til hva slags egenskaper en spesifikt ønsker å forbedre i neste generasjon. Dette er valg som påvirker hele besetningen. Dersom det er enkeltdyr du ønsker å påvirke gjøres slike valg under dyret selv ved å legge til ønsket egenskap under individvalg. Da vil oksealternativene som kommer opp være spesielt gode på det du ber om.

Geno avlsplan gjør resten av jobben

Når alle valg er lagt inn både i forhold til egenskapsvalg, rase og sædtype, gjør Geno avlsplan resten av jobben for deg, så da er det bare å følge oksealternativene som kommer opp. Det er lurt med en liten gjennomgang i ny og ned, bare en holder seg til avlsstrategien en har valgt og den langsiktige planen en har lagt. Lykke til!