Forskjellig

Tine

Redigert av
Unni P. Christensen

Løsdriftskravet: Søk midler til forstudie av fremtidsmuligheter

Bonde ser ut på beitende kyr

Innovasjon Norge kan bevilge inntil 100 000 kroner til en slik utredning, som typisk vil kartlegge ressurser, vurdere tålegrensen for investeringer og se på i hvilken grad dagens fjøs kan benyttes videre eller være grunnlaget for en trinnvis utbygging.

Ifølge Innovasjon Norge er målgruppen for støtten er særlig små og mellomstore bruk som må tilpasse seg løsdriftskravet.

Kartlegging og beslutningsgrunnlag

Det å kartlegge ulike alternativer og hvilke konsekvenser disse alternativene har, er svært viktig når en skal legge planer for gårdens, familiens og egen fremtid. Det er ikke alltid lett å sette av verken nok tid eller penger til å tenke nye, alternative tanker og avklare muligheter og konsekvenser. Da er forstudie-tilskuddet nettopp det som kan hjelpe deg til å få utarbeidet et grundig beslutningsgrunnlag.

Bistand i søknadsprosessen

TINE Rådgiving har høy kompetanse og lang erfaring i å bistå med utredninger som dette. Vi sikrer at steiner blir snudd og at de ulike alternativene blir grundig vurdert, og basert på dette utarbeider vi et solid kunnskapsgrunnlag som støtter deg i din endelige beslutning. TINE Rådgiving bistår deg også gjerne med søknadsprosessen til Innovasjon Norge.

For mer informasjon, hjelp til søknad og videre prosess, - ta kontakt med oss i TINE Rådgiving.

Ny app for registrering av kuas morsegenskaper

QR-kode for nedlasting av appen KU-KALV-REG

Stadig flere melkebønder tester ut ku/kalv-samvær. Derfor ble forskningsprosjektet SUCCEED startet opp med mål om å utvikle praktiske og forskningsbaserte løsninger for ku-kalv. Nå har prosjektet lansert en egen app KU-KALV-REG, med digitale skjema for registrering av viktig informasjon om for eksempel morsegenskaper.

Registreringene er først og fremst viktig for forskningsprosjektet, men også kan være nyttig for deg når du skal velge om kua skal gå med kalv neste gang. Appen er gratis og alle som registrerer data er med i trekning av et gavekort hver måned.

Ku-Kalv-Reg: App for registrering

SUCCEED er et forskningsprosjekt som har pågått siden 2020 i regi av Veterinærinstituttet sammen med en rekke aktører, blant annet TINE. Prosjektet skal utvikle praktiske og vitenskapelige løsninger for dagens og morgendagens fjøs slik at melkekyr kan ha kontakt med kalven sin.

Bønder som produserer melk og samtidig praktiserer ku-kalv samvær har ikke hatt muligheten til å registrere viktig informasjon i dagens digitale verktøy.

Dette gjelder detaljer om morsegenskaper for avl av melkekyr med gode morsegenskaper, detaljer om melkeveiing hos kyr som ammer en kalv og hvor lenge en ku ammer kalven sin. Med KU-KALV-REG ønsker vi å samle inn denne informasjonen for å primært bruke den i forskningen, men også vurdere behovet for å bygge inn registrering i allerede eksisterende systemer (Kukontrollen/Eana ku o.l), sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen.

Appen, som kan lastes ned på mobilen, skal samle inn data under hele 2023, eller til SUCCEED-prosjektet avsluttes. - Vi håper at flest mulig vil bruke den, avslutter Føske Johnsen.

Slik brukes appen

Hver gang en ku har kalva og hun har blitt håndtert i forbindelse med melking, kan du skåre morsatferd. Denne informasjonen er nyttig for avlsforbedring i Geno og kanskje for deg når du velger om en ku skal gå med kalv igjen til neste år.

Når en kalv har blitt skilt fra kua, registrerer du dato for fullstendig separasjon og årsaken til separasjon.

Når du veier melka, kan du registrere at kua har blitt diet av en kalv, slik kan at veiingen korrigeres for kalvens antatte melkeinntak.

En egen "knapp" er utvikla for at du kan sende bilder, tips og triks som du mener er viktig for å få til kontakt mellom melkekua og kalven.