Intervjuer/Reportasjer
Dansk kvægkongres

Klauv – kalv – kobber

Dansk kvægkongres i Herning gikk av stabelen 27.–28. februar med flere tusen deltakere. Deltakerne får servert siste nytt fra forskningen, praktisk faginformasjon og nydelig mat, og for mange er nok kongressen blant årets høydepunkt.

Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær/kurs- ansvarlig Geno

anne.hege.hunskaar.tajet@geno.no

Åpning av Dansk kvægkongres 2023

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Det er tradisjon for å vise deltakerne resultat av forsøk som pågår for å gjøre storfeholdet mer lønnsomt, mer miljøvennlig eller gi bedre dyrevelferd. Noen resultater ender i klare driftsråd, mens andre studier viser skuffende resultat for noe en hadde tro på ville fungere, eller er et ledd på veien til ny kunnskap. Her får du noen smakebiter av det som ble presentert!

Sålesår gir store tap

Peter Raundal

Seges innovation

En ny dansk undersøkelse viser betydningen av registrering og tidlig behandling av klauvlidelser.

Sålesår, digital dermatitt (DD) og byll i den hvite linje er en stor dyrevelferdsutfordring. I Danmark registreres DD på 18 prosent av klauvskjærte dyr. Andre diagnoser registreres på 1–4 prosent.

Oppstalling på mykt underlag rundt kalving reduserer risiko for klauvlidelser.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Sålesår gir store tap

Sålesår gir i Danmark daglig tap på 0,2–1, 7 kg EKM pr. dag for kyr fra 2. laktasjon, og det gir stor risiko for utrangering. Studier fra andre land viser sammenlignbare resultater. Hudrelaterte klauvlidelser gir 2,2 kg EKM i daglig tap, mens tilsvarende tall for hornrelaterte klauvlidelser er 2.6 kg EKM i tap de første 90 dager i forhold til friske dyr.

Klauven mer sårbar rundt kalving

Ved kalving skjer en fysiologisk bindevevsløsning for fleksibilitet i bekkenet under fødsel. Denne naturlige prosessen gjør også at bindingen mellom lamellene i klauven (bindevevet som sikrer at klauvbeinet henger fast i klauvkapselen) blir litt løse rundt kalving.

Hvis kua samtidig står på hardt underlag, har lang tå eller er utsatt for hurtig vekttap, mister den støtabsorpsjon, og risikoen for klauvlidelse øker. Særlig gjelder dette blødninger i hvite linje og blødninger under klauvbeinet, der en ofte ser sålesår på sikt. Én gang sålesår gir 3–8 ganger høyere risiko for gjentakelse.

Tiltak og behandling

For å hindre denne type klauvlidelser, bør en forebygge holdtap, sørge for kort ståtid på hardt underlag, nok plass ved fôrbrettet, rolig og skånsom håndtering og komfortable liggebåser. Klauvskjæring ved avsining og så optimal klauvform som mulig, begrenser belastning på såleknusningsstedet.

Hvis sjukdom først oppstår, viser undersøkelsen at rask behandling har stor betydning. Behandling innen 14 dager gir 75 prosent haltfrie etter 35 dager. Ved seinere behandling blir bare 15 prosent haltfrie etter 35 dager. Prognosen blir vesentlig bedre ved oppstalling på dypstrø enn på hardere gulv i behandlingsperioden.

Finne dyr med DD og behandle umiddelbart

For digital dermatitt er det behov for både ekstern og intern smittebeskyttelse. Det er viktig å oppdage, registrere og behandle alle akutte tilfeller med salisylsyre og bandasjering og oppstalling i tørt og reint miljø. En må finne smitta dyr ved å se etter strittende hår i klauvspalten og behandle umiddelbart. Når de begynner å halte, er det for seint. Kroniske DD representerer et stort smittereservoar, så hyppig klauvdesinfeksjon er nødvendig. For klauvbad er det sett best resultat når karet er over 3 meter langt slik at en får 2 dypp pr. bein. Anbefalt væskehøyde er ca. 15 cm slik at biklauvene dekkes, og det anbefales skift etter maks 200 passasjer. Kviger, sinku og ku som ikke går i bad, kan sprayes med ryggsprøyte. Også for denne gruppa blir tapet vesentlig mindre ved tidlig behandling.

Ku og kalv sammen i melkeperidoen

Emma Hvidfeldt Jensen
Heather Neave
Maja Bertelsen
Margit Bak Jensen

PhD-stipendiater ved Aarhus universitet

Det er økende interesse for å la ku og kalv gå sammen i melkeperioden. Tre doktorgradsstipendiater ved Århus universitet har undersøkt hvordan dette påvirker stressnivået ved avvenning og separasjon hos ku og kalv.

Tre ulike strategier for avvenning ble testet;

  1. Kontrollkalver: Kalven tas fra kua direkte etter fødsel. Fri tilgang til søtmelk, opptil 11 liter i melkefôringsperioden.

  2. Halvtidskontakt: Kalv og ku kan være sammen på dagtid, men ikke om natta.

  3. Fulltidskontakt: Kalv og ku kan være sammen hele døgnet.

Ammetante med kalver hos Lars Mangelrød.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

I tillegg ble det sjekket om gradvis avvenning eller totrinns avvenning hadde betydning for stressnivå. Totrinns avvenning hadde melkeavvenning og separasjon med ei ukes mellomrom.

Avvenning etter halvtidskontakt var mindre stressende for kua enn etter fulltidskontakt. Halvtidskalvene viste noe mer stress ved avvenning enn fulltidskalvene, men spiste bedre i avvenningsuka. Vekten var likevel den samme i alle tre gruppene ved uke 10.

Kalvene viste mindre uro ved totrinns avvenning enn ved samtidig avvenning og separasjon. Studien er ikke helt ferdig enda, så det er foreløpig ikke klart om det samme gjelder for kuene.

Kontrollkalvene kom godt ut av denne studien både med hensyn til uro og tilvekst, og det ble antatt at fri tilgang på søtmelk med gradvis nedtrapping mot avvenning, var årsaken. Dyrevelferdsmessig heller doktorgradsstipendiatene til at fulltidskontakt og 2-trinns avvenning er bedre enn halvtidskontakt.

Mer og bedre råmelk –hvorfor er det så vanskelig?

Niels Bastian Kristensen
Kevin Byskov

SEGES Innovation

Marikken Røsholt legger vekt på godt råmelkslager.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Det er store forskjeller i råmelkskvalitet mellom besetninger, og Seges Innovation har utført noen miljøforsøk for å forsøke å finne forklaringen.

Det ble prøvd ut ulike fôrings-strategier i sintida med lavt og høyt energinivå til ulike tidspunkt og mer eller mindre protein i rasjonen. Det ble også gjort et lysforsøk hvor sinkyrne fikk 16 timer dag med 500 lux.

Ikke noe av dette påvirket råmelkskvaliteten, så spørsmålet om hva som gjør de store forskjellene mellom besetninger, ble ikke besvart gjennom disse forsøkene. Temaet er såpass viktig at vi nok kan regne med at det gjøres nye forsøk for å finne det ut, men enn så lenge får en ha oppmerksomheten rettet mot at kua skal trives, sørge for et godt råmelkslager og rask og rikelig råmelkstildeling til kalven.

Nytt om metanreduserende stoff X2 og tang

Mette Olav Nielsen

professor ved Aarhus universitet

Tang i fôret kan redusere metanproduksjonen.

Foto: Hilde Beate Hunskaar

Det er gjort studier med ulike typer fôrtilsetninger for å finne ut om metanproduksjonen kan reduseres uten at det går ut over produksjon eller grovfôropptak, smak eller innhold i melk. Bovaer, 3-nitrooxypropanol, kan redusere metanutskilling med ca. 30 prosent hos ku ved å påvirke enzymet som bidrar til metanproduksjon. Nitrat kan redusere metan med 15–17 prosent. Et nytt fôrtilsetningsstoff, X2, er testet ut på noen få dyr. Ved jevn tildeling, ser det ut til å kunne gi 25–30 prosent reduksjon, selv ved tildeling over lengre tid. Stoffet er godkjent av EFSA (EUs matsikkerhetsorgan) og vil sannsynligvis kunne brukes til alle ikke-øko-drøvtyggere. Forsøk planlegges, og Mette Olav Nielsen ved Aarhus universitet antar at fôrtilsetningen kan være på markedet i 2025.

Den tropiske rødalgen Asparagopsis armata, er godkjent som fôrmiddel i EU og tillatt å bruke i økologiske besetninger. Ved tildeling i moderate mengder, gir det liten påvirkning på tørrstoffinntak og melkeproduksjon, og en kan forvente reduksjon i metanproduksjon på ca. 27 prosent hos melkeku og vesentlig mer hos ungdyr. Tropiske rødalger testes i et dansk forsøk i april i år.

Produksjonsresultater ved forlenget laktasjon

Aarhus universitet

Et samarbeidsprosjekt med forsøk i 48 besetninger har sett på resultater av å forlenge laktasjonen.

Forsøket viser at kyr med forlenga laktasjon har litt høyere drektighetsprosent, litt høyere utrangeringsrisiko pr. laktasjon, er litt feitere og har høyere celletall den siste tida før avsining enn kyr med normal laktasjonslengde.

Mastitt-frekvens skal sammenlignes for normal og forlenget laktasjon, og studiet fortsetter for å gi svar på hva som skjer i neste laktasjon med produksjonsnivå, helse, fruktbarhet og utrangeringsrisiko.

Foreløpig sees få fordeler ved forlenget laktasjon.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Gi kalver og kyr den riktige dosering av mineraler

Torben Krüger

SEGES Innovation

Vesentlig mer Cu og Fe i melkeerstatning enn i kumelk.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Mineralforsyningen må ligge høyere enn minimumsbehov og lavere enn toksisk dose, og for enkelte mineraler er dette intervallet lite. NorFor-anbefalingene skal gi sikker tildeling.

I Danmark bruker mange vesentlig mer mineraler enn NorFor-anbefalingene. I KIIP mineralprosjekt som har pågått siden 2019, er det undersøkt om høy mineraltildeling er en fordel eller ulempe for produksjon, helse og fruktbarhet. I forsøket ble det laget en blanding med 50 prosent mer av alle mineraler/vitaminer enn i basisblanding. 10 besetninger har vært med i forsøket, og det ble tatt leverprøver fra slaktedyr for testing.

Forsøket har vist at mange kyr er overforsynt med kobber (Cu). Gis over 600 mg/kg tørrstoff (TS) er det risiko for forgiftning. Ifølge lærebøker er tynn behåring rundt øynene, såkalte kobberbriller, tegn på kobbermangel (under 10 mg Cu/kg TS i lever). Det er tatt leverprøver av dyr med kobberbriller, men så langt sees ingen sammenheng med kobbermangel. Dette følges opp med nye forsøk.

Magnesiumstatus kan måles i urin, og det er ikke funnet mangel uansett om mineraltilskudd gis eller ikke. Behovet for Mg er dekket gjennom fôret.

Gis ikke mineraltilskudd, er det risiko for mangel.

Foto: Anne Hege Hunskaar Tajet

Det ble ikke funnet forskjell på ytelse, helse eller fruktbarhet ved ulik mineraldosering. Det er lite å spare ved å tildele mindre enn det en får i en basisblanding. Samtidig er det liten grunn til å øke tildelingen utover anbefalingen og en ulempe å ligge opp mot sikkerhetsmarginen. Torben Krüger mente usikkerheten i grovfôrprøvene ofte er relativt stor for mineralinnhold, og at tabellverdier kan være like bra. For Cu og Se (selen) er det i Danmark liten forskjell mellom ulike grovfôr. Gis ikke mineraltilskudd, er det risiko for Se- og Cu-mangel.

Kalver har høyere Cu-absorpsjon enn kyr fordi de er enmaga, og det er undersøkt om de påvirkes negativt av høye Cu-verdier i melkeerstatning. Mineralkonsentrasjonene i melkeerstatninger brukt i Danmark, er vesentlig høyere enn i kumelk. Det er ikke sett symptom på Cu-forgiftning hos kalv, men blodprøver viste leverbelastning. For jern er nivået 100 ganger høyere i melkeerstatning enn i søtmelk. Det er ikke observert noen fordel med så mye jern, og det ble stilt spørsmål om det er nødvendig med tilskudd. Med bakgrunn i testresultatene, ble det anbefalt å bruke melkeerstatning med lav Cu-konsentrasjon og maksimalt 50 mg Fe pr. dag til kalv.