Fôr/Fôring

Bruk av varmesum

Mange ønsker å bruke varmesum for å peile inn optimalt høstingstidspunkt. Buskap har bedt leverandørene Agrilogg, Nibio og Mimiro skrive om hvordan de anbefaler at varmesum skal brukes i Agrilogg, Grovfôrmodellen (NIBIO) og Eana Skifte (Mimiro)

Varmesum er et viktig verktøy for å peile inn optimalt høstetidspunkt, og både Agrilogg, Grovfôrmodellen og Eana skifte leverer løsninger for dette.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Agrilogg

Gjør bruk av varmesum enkelt

Charlotte K. Kvistad

Figur 1. Eksempel på vekststart og varmesum i Agrilogg.

Varmesum kan brukes som et verktøy for å bestemme best mulig høstetidspunkt. Teorien er at når varmesum er nådd vil energien i avlingen være størst, og det er anbefalt å høste avlingen. Et eksempel: Når varmesummen er 500, vil tidspunktet være ideelt for førsteslåtten. Da har gresset mest energi i seg.

Bruk av varmesum

Varmesum kan brukes til å estimere både beste høstetidspunkt for ulike typer avlinger, og for å beregne tidspunkt for gjennomføring av tiltak mot enkelte skadegjørere. Varmesum blir beregnet fra vekststart.

Vekststart

Agrilogg starter å beregne vekststarten fra 1. mars. Vekststarten vil inntreffe når det har vært tre påfølgende perioder med fem døgn i strekk der lufttemperaturen er høyere enn 5 °C. Jordtemperaturen må være minst 1°C og det skal være snøfritt.

Agrilogg som verktøy

Agrilogg leverer et enkelt system for beregning av vekststart, varmesum og høstetidspunkt for din avling. Og kan brukes som en ekstern mening – i tillegg til din egen vurdering av avlingen og været. I modulen «Meteorologi og grøde», kan du velge tre ulike datakilder for å beregne vekststart og varmesum.

Data fra MET

Den første datakilden er posisjonen for gården din. Agrilogg henter værdata direkte fra Meteorologisk institutt (MET), og vil starte å samle inn data fra dagen du registrerer posisjonen med lengdegrad, breddegrad og meter over havet. Siden temperaturen blir beregnet ut fra MET, kan du selv justere temperaturen opp eller ned utfra egne målinger – dersom du har observert at temperaturen hjemme på egen måler har vist avvik fra met.no, med for eksempel en halv grad mer eller mindre.

Data fra LMT-stasjon

Den andre datakilden er fra en LMT-stasjon (Landbruksmeteorologisk Tjeneste). Dersom gården din ligger like ved en LMT-stasjon, anbefaler vi at du bruker denne som hovedkilde for å beregne vekststart og varmesum.

Vekststart fra allerede registrert lufttemperatur i området

Om du ikke registrerte posisjonen din før 1. mars, er tredje løsning å legge inn postnummeret ditt som datakilde. Da blir vekststart beregnet ut fra allerede registrert lufttemperatur i området - der du bor. Det kan være forskjellig vekststart for bønder med samme postnummer, men det kan gi en rettesnor for gården og avlingen din. Agrilogg startet med vekststart og varmesum i år, og nye funksjoner vil komme.

Følg utviklingen på agrilogg.no

Varmesum blir beregnet ved å legge til alle grader over 5 etter vekststart, og du kan følge utviklingen daglig i Agrilogg. I tillegg tilbyr Agrilogg mange gode og enkle systemer for ulike produksjoner. Les mer på agrilogg.no.

Grovfôrmodellen

Grovfôrmodellens prognoser er ikke basert på varmesum aleine

Anne Kjersti Bakken

Figur 2. Grovfôrmodellens forslag til innhold av NDF i avlinga på klimastasjon Kvithamar i 2022 (oransje linje). Slått er lagt inn 7. juni og 27. juli. Grønn linje viser innholdet i et normalår.

Oppsamla varmesum kan gi oss en pekepinn på gras og kløvers oppbygging og dermed kvalitet. Ved samme varmesum kan imidlertid kvaliteten variere ganske mye mellom ulike arter, og etter om vi er i vårvekst eller gjenvekst.

Hvordan varmesum regnes ut

Varmesummen for er periode regnes enkelt og greit ut ved at gjennomsnittstemperaturene for alle enkeltdøgn i perioden legges sammen. For mange vekster regnes ikke grader samla opp i intervallet 0 - 5°C for å være biologisk virksomme, og da teller bare antallet grader som er over basetemperatur 5 °C i varmesumberegningene. For de flerårige grasartene vi dyrker i Norge, har vi ganske godt belegg for å bruke 0 °C som base. På et noe tynnere grunnlaget gjør vi det samme for rødkløver.

Valg av startpunkt for summering

For gjenvekst etter slått er det naturlig å starte summering på slåttedato eller døgnet etter. For vårveksten har vi i Grovfôrmodellen et ganske strengt vekststartkrav bygd på både luft- og jordtemperatur for at kortere varmeperioder på etterjulsvinteren ikke skal telle. Kontinuerlig utsjekk av om kravet er innfridd starter automatisk 1. mars. Fra i år kan bruker sjøl velge seinere dato for at utsjekk skal starte.

Grovfôrmodellen kjører mot klimastasjoner som NLR og NIBIO eier. Der det ikke registreres jordtemperatur, legges bare lufttemperatur til grunn for beregning av vekststart. Det er da sårbart for at det kan være snødekke og/eller tele som hindrer vekststart sjøl om lufttemperaturkravene er innfridd. Manuelle justeringer av startdato kan rette opp slike feil.

Hvorfor varmesummen kan være en usikker ledetråd

Ulike arter har ulike responser på temperatur. Videre kan vekst og utvikling kan bremses av vann-, lys- eller næringstilgang mens døgngradene likevel ruller på. I gjenvekst er temperaturresponsen avhengig utviklingstrinn ved forutgående slått. Vi har generelt dårlig datagrunnlag for temperaturresponser og sammenhenger med kvalitet i varme sommerperioder.

Kvalitetsprognoser

Nevnte innvendinger svekker også presisjonen på det som spås i Grovfôrmodellen, men den har likevel et breiere og mindre sårbart grunnlag enn de rådene som baseres på varmesum aleine. Den kan også kalibreres underveis av bruker. Svært mange grovfôrprodusenter ligger langt fra klimastasjonene i nettverket som modellen kjøres mot. Det jobbes for å få interpolerte værdata og værprognoser med høy oppløsning integrert i løsningen, men der er vi ikke ennå.

Kvalitetsutvikling handler om komplisert biologi

Enkle og billige temperatursensorer på gården som grunnlag for varmesumberegninger og hyppige blikk på Yr og faktisk status i enga, kan være ei like god oppskrift som å overlate spådomskunsten til Grovfôrmodellen og andre plattformer med forseggjorte brukergrensesnitt. Kvalitetsutvikling handler om komplisert biologi som ingen modell så langt har klart å etterape.

Eana skifte

Bruk av værdata i Eana skifte for å fastsette høstetidspunkt

Harald Volden

Professor II ved NMBU og fagkonsulent Tine

harald.volden@tine.no

Torgeir Wiik

Datascientist Mimiro

Figur 3: Predikerte temperatursummer for å oppnå en fordøyelighet over 80 prosent for et utvalg skifter fra Eana skifte. Stolpen til venstre er temperatursum mens høyre stolpe er høyde over havet (m.o.h).

Varmesummen i Eana Skifte er skifte-spesifikk, og basert på værstasjonene til Meteorologisk institutt hvor vi henter døgnmiddeltemperatur og nedbørsmengder på stasjonene. Data fra stasjonene blir brukt til å krysspeile værdata til enkeltskifter ved hjelp av en geo-statistisk interpoleringsmetode som tar hensyn til avstander og høydeforskjeller mellom skiftene og de forskjellige værstasjonene. Vekststarten beregnes som første gang når vi har 3 påfølgende dager med døgnmiddeltemperatur større enn 4 grader Celsius etter 15.mars, og etter siste dag med døgnmiddeltemperatur under -5 grader Celsius. Når vekststart er funnet hentes også 9-dagers værvarsel som vises sammen med historiske temperatur- og nedbørdata. Våre referansedata viser en god sammenheng mellom varmesum og grasets fordøyelighet, spesielt for første og andreslått, og basert på gårdsspesifikke mål og data for varmesum kan vi gi bonden beslutningsstøtte for høstetidspunkt.

Mimiro og Tine jobber nå sammen for å videreutvikle kombinasjonen av varmesum og analyseresultatene samlet inn fra Tine for å gi et utvidet beslutningsstøtteverktøy til bonden. Målet er også å kunne inkludere nedbørdata, grasets veksthastighet og risiko for tørkestress inn i beregningene. Verktøyet vil predikere varmesum for slått på hvert enkelt skifte for å oppnå kvaliteten bonden ønsker på grovfôret. Figur 3 viser et eksempel fra Viken/Innlandet på predikerte temperatursummer for å oppnå en fordøyelighet over 80 prosent for et utvalg skifter registrert i Eana Skifte. Figuren viser at det blir det tatt hensyn til høyde over havet ved anbefalt varmesum. Figuren viser derfor hvor viktig det er å lage stedsspesifikke anbefalinger.

Lenker

https://agrilogg.no/artikkel/varmesum/

www.vips-landbruk.no/roughage/nutrition/

https://eana.no/varmesum