Avl sentralt i klimaavtalen

Avl er det første av tre tiltak som er nevnt under jordbrukets bidrag i intensjonsavtalen om klimagassutslipp som ble inngått i dag.

I intensjonsavtalen mellom jordbruket og regjeringen om reduserte klimagassutslipp er det en del som går på jordbrukets bidrag til klimagassutslipp og opptak og en del som går på Regjeringens arbeid med forbruksendringer som kan medføre reduksjoner. Under det første punktet er avl listet opp som aktuelt tiltak fulgt av bedre gjødselhåndtering og overgang til fossilfri oppvarming og energiforbruk i jordbruket. 

Det er også tatt med tiltak jordbruket kan gjennomføre som i dag ikke fanges opp i klimaregnskapet og det er ambisjoner om at utslippseffekten av slike tiltak skal inngå. Eksempler på slike tiltak er bedre grovfôrkvalitet, beiting, tilsetningsstoffer, økt opptak og lagring av karbon i jord og biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel.

Målet er en reduksjon i utslippene med 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2021 - 2030. Dette er mer enn landbrukets totale utslipp i 2018 på 4,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Les utdrag av klimaavtalen:


Les klimaavtalen

Les hva Bondelaget skriver