Diskutabel omregning av metan til CO2

Metoden som brukes for å omregne metan til CO2 har enorm betydning for klimabelastningen fra storfeproduksjon.

En artikkel i det svenske fagbladet Husdjur siteres Michelle Cain som er forsker ved Oxford University som sier at en kubesetning med samme antall kyr slipper ut like mye veksthusgasser som et stengt kullkraftverk. Så lenge kubesetningen er konstant i antall øker ikke klimabelastningen. 

Den mest vanlige metoden å omregne metan til CO2 er GWP-100 der 1 kg metan omregnes til 25 kg CO2-ekvivalenter. Brukes GWP-20 (altså effekt etter 20 år) omregnes 1 kg metan til 72 - 86 kg CO2-ekvivalenter.GWP-metoden har blitt kritisert for ikke å ta hensyn til at metan er en mye mer kortlivet klimagass enn CO2.  En annen metode er GTP (Global Temperature Change Potensial). Den beregner effekten på temperaturstigningen etter et visst antall år. GTP-100 omregner 1 kg metan til 4 kilo CO2. 

Metoden har også betydning for hvilken produksjonform som gir størst utslipp.En studie fra New Zealand viser at brukes GTP-100 er det ekstensiv melkeproduksjon som gir lavest klimaeffekt, mens brukes GWP-20 er det intensiv produksjon som gir lavest utslipp. New Zealand har også beregnet at bare 1 prosent av tilført nitrogen gir lystgassutslipp ved beite, mens FNs klimapanel (IPCC) har beregnet hele 60 prosent høyere utslipp. 

Les artikkelen Kornas rapar påverkar mindre än man trott i Husdjur