Geno med treårig prosjekt på fôreffektivitet

Geno vil i et treårig forskningsprosjekt registrere reelt fôropptak på så mange kyr i norske fjøs at vi i neste omgang kan selektere for egenskapen i avlsarbeidet på NRF.

— Vi forventer at et slikt avlstiltak vil ha stor økonomisk effekt for norske mjølkeprodusenter, for­teller prosjektleder Eli Hveem Krogsti. — Kostnader forbundet med fôr utgjør en stor del av de variable kostnadene i mjølkeproduksjonen. Ifølge driftsgranskningene utgjør fôrkostnader over 60 prosent av de variable kostnadene og over 50 prosent av de totale kostnadene på bruk med mjølkeproduksjon. Direkte seleksjon av kyr med forbedret fôreffektivitet kan bidra til å redusere fôrforbruket, redusere kostnadene og øke ressursutnyttelsen i mjølke­produksjon. Beregninger viser at en reduksjon i fôrforbruket med 1 prosent vil ha en potensiell ­kost­nads­- reduksjon på 41 millioner kroner/år for norsk mjølkeproduksjon.

Les hele artikkelen fra Buskap 3/2021 her