Risiko og lønsemd ved bruksutbygging

Berre små endringar i føresetnadene i driftsplanen har stor innverknad på lønsemda ved bruksutbygging.

I denne artikkelen syner vi nokre døme på korleis endringar i krav til avkasting og arbeidsvederlag kan slå ut på lønsemda i utbyggingsprosjekt.

Les hele artikkelen fra Buskap 8/2021 HER