Ta tyren ved horna

Innan aldersspennet to til seks veker kan ein tilpasse tidspunkt for avhorning etter kva som passar miljø og stell, heller enn etter alder på kalven.

Ein treng ikkje prate med mange produsentar og veterinærar for å forstå at det er ulike oppfatningar og ulik praksis kring tidspunkt for avhorning av kalv. Målet bør vera at avhorninga skal vera så skånsom som mogleg og at rekonvalesensperioda skal vera så god som råd. Men, som alltid er det ein del praktiske omsyn å ta. Er det mogleg å tilrå eit optimalt tidspunkt, og kva skal ein i så fall ta med i betraktninga?

Les hele artikkelen i Buskap 2/2021